Hjælp til at finde lovforarbejder

Metoden til at finde lovforarbejder og andre retskilder afhænger af, hvad leder du efter, og hvilke oplysninger du har. Vi har samlet de spørgsmål vi oftest får, og giver her en kort vejledning til hvor og hvordan informationen søges.

DAB laver forarbejdsøgninger

Er du ansat i centraladministrationen, så finder DAB gerne de forarbejder du søger. Skriv blot til dab@kb.dk
Ønsker du at vide mere generelt om forarbejdssøgning, så se eventuelt denne gennemgang lavet af vores kollegaer fra AU library eller find vej til den dokumenttype du har brug for gennem nedenstående vejledning.
 
 

Hvor finder jeg lovforslag, udvalgsbetænkninger og forhandlinger til love?

Forarbejder er optrykt i Folketingstidende (FT) og Rigsdagstidende (RT). Både Folketingstidende og Rigsdagstidende kan findes online. 
På folketingstidende.dk finder du forarbejder tilbage til 1953. Har du brug for ældre forarbejder skal du anvende e-folketingstidende. i e-folketingstidende kan foretages opslag i store dele af Rigsdagstidende. Samtidig findes også Rigsdagsårbogen indscannet, og med opslag heri kan man finde præcis henvisning til forarbejderne med spaltenummer osv. Bemærk dog at indscanning før 1953 endnu ikke er komplet, så støder du på spaltenumre der ikke findes online, så har DAB det hele i fysisk form. Kontakt DAB for at få en kopi.
 

Hvor findes vejledninger, cirkulærer og skrivelser?

Vejledninger, cirkulærer og skrivelser findes fra folketingssamlingen 1985/86 og frem i Retsinformation. Du kan også sporadisk finde ældre dokumenter i Retsinformation.
Søger du ældre materiale findes det DABs trykte samling, idet de er publiceret i Departementstidende/Collegialtidende/Ministerialtidende fra 1815-2007. Disse materiale udlånes ikke fra samlingen, men Kontakt DAB for at få en kopi.
Vejledninger kan også være udgivet som selvstændige publikationer og kan findes via søgning i Det Kgl. Biblioteks base (Basen indeholder alle DABs materialer, samt universitetsbibliotekernes og nationalbibliotekets samlinger) eller via google.
Bemærk at du kan komme ud for at et cirkulære ikke findes, da cirkulærer ikke nødvendigvis skal offentliggøres. Det er udstedende myndighed der beslutter om cirkulæret skal offentliggøres. Hvis et cirkulære ikke er offentliggjort henvises til udstedende myndighed. Ikke offentliggjorte cirkulærer kaldes også for skuffecirkulærer.
 

Hvor findes betænkninger?

Man skelner imellem to typer af betænkninger:
 

Folketingsudvalgsbetænkninger

Offentliggøres i Folketingstidende/Rigsdagstidende – Tillæg B. Folketingstidende er digitaliseret og på Folketingstidende.dk kan du foretage opslag på forarbejder fra 1953 og frem. Mangler du lovforslagsnummer eller den specifikke reference så kan der foretages opslag i den digitaliserede udgave af folketingets årbog, hvor den korrekte reference kan findes. Har du brug for udvalgsbetænkninger afgivet før 1953, kan de søges frem via e-folketingstidende eller en kopi kan bestilles fra DAB.
I forbindelse med 1. Behandling af et lovforslag – sendes forslaget ofte til viderebehandling i et udvalg, der efterfølgende udarbejder en udvalgsbetænkning. Betænkningen indeholder udvalgets indstillinger vedrørende lovforslagets videre behandling. Der kan være ændringsforslag med ledsagende bemærkninger og tilkendegivelser om f.eks. hvordan bemyndigelser til ministrene forventes udnyttet.
 

Lovforberedende betænkninger (kaldes også kommissionsbetænkninger)

Findes i online og trykt version i DABs base. Samtlige nummererede betænkninger fra 1952 og frem er digitaliseret og findes i basen. De kan søges frem (se denne vejledning) eller du kan anvende den systematiske liste med link til de indscannede betænkninger. Der findes også ældre betænkninger ligeledes i trykt og enkelte i online version.
Kommissionsbetænkninger udarbejdes når Folketinget, Regeringen eller ministerierne nedsætter et udvalg eller en kommission til at gennemgå et lovgivningsområde eller et nyt politisk følsomt område. De afgivne rapporter udgives som enkeltstående dokumenter med fortløbende nummerering.
 

Hvor findes udvalgsbilag fra folketingsudvalgene?

Udvalgsbilag kan findes på folketinget hjemmeside, hvor de offentlige bilag findes tilbage til folketingssamlingen 1997/98. Ældre bilag digitaliseres og offentliggøres på hjemmesiden, efterhånden som de bliver efterspurgt. Bilag offentliggøres ikke på folketingstidende.dk. Kontakt DAB, hvis du har brug for bilag der ikke findes online, så skaffer vi kopi.
 
Udvalgsbilag er de dokumenter, der deles rundt i udvalgene til udvalgsmedlemmerne. Det kan f.eks. være et skriftligt spørgsmål til en minister eller en rapport eller et notat, ministeren har sendt til udvalget. Henvendelser fra borgere og organisationer til udvalgene bliver også delt rundt til udvalgsmedlemmerne som udvalgsbilag. 
 

Hvor findes Finansudvalgets aktstykker?

I lighed med andre udvalgsbilag, så kan Finansudvalgets aktstykker fra 1997-98 og frem findes i fuldtekst på folketingets hjemmeside
 

Hvor findes høringssvar?

Du kan finde høringssvar via fra perioden 2004/05 og frem på Høringsportalen.
Kontakt DAB, hvis du har brug for ældre høringsdokumenter.
Høringssvar er de skriftlige kommentarer, som organisationer og myndigheder m.fl. indsender til ministerierne i forbindelse med en høring over udkast til et nyt lovforslag, udkast til bekendtgørelser mv
 

Hvor findes finanslovsforslag og vedtagne finanslove?

Forslag til finanslov:
Rigsdagstidende/Folketingstidende, Tillæg D, 1850 – 2009 (trykt materiale) 
Folketingstidende.dk 1953/54-
Bevillingslove og statsregnskaber 1996-. der er mulighed for søgning i finanslove og forslag til finanslov
Forslag til Finanslov (trykt materiale) (årlig pub. I DABs trykt samling) (skal tjekkes)
1. 2. og 3. behandling
Rigsdagstidende/Folketingstidende, Tillæg F, 1850 – 2009 (trykt materiale) 
Folketingstidende.dk 1953/54-
Udvalgsbetænkninger
Rigsdagstidende/Folketingstidende, Tillæg D, 1850 – 2009 (trykt materiale) 
Folketingstidende.dk 1953/54-
Vedtagne finanslov
Lovtidende B (årstal skal tjekkes) (trykt materiale)
Lovtidende.dk, 2008-
Bevillingslove og statsregnskaber 1996-
Finanslov (trykt materiale) (årlig pub. I DABs trykt samling)
 

Hvor finder jeg forarbejde til grundloven af 1849?

Forarbejder til Grundloven af 1849 findes i indscannet form og er søgbar. 
Den letteste måde at finde forarbejder til de enkelte paragraffer i grundloven er ved at benytte lovkommentaren (Grundloven med kommentarer af Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen eller Danmarks Riges Grundlove : 1849, 1866, 1915, 1953 : i parallel opsætning af Henning Koch og  Kristian Hvidt 2. udg., 2000 ). I lovkommentaren findes henvisninger til forarbejder til de enkelte paragraffer i grundloven. Bøgerne kan evt. lånes fra DAB, hvis du er oprettet som låner).
 

Hvor finder jeg forarbejder til retsplejeloven 

Forarbejder til Retsplejeloven af 1916 (det vil sige dokumenter fra Proceskommissionen udgivet i perioden 1855-1975) findes tilgængelig i online version via hjemmesiden og kan desuden ses i trykt udgave på DABs læsesal. 
Udvalgte lovforslag med bemærkninger samt betænkninger fra Rigsdagstidende findes her. Oversigten er ikke komplet, men indeholder de mest anvendte lovforslag fra Rigsdagstidende.
 

Hvordan findes forarbejder til de enkelte paragraffer i Retsplejeloven?

Der findes forskellige hjælpemidler. Benyt f.eks. den Kommenterede retsplejelov: "Bruxelles I-forordning : lov om rettens pleje"
Her findes henvisninger til forarbejder til de enkelte paragraffer i retsplejeloven (Bogen kan lånes fra DAB).
 
Du kan også anvende Karnov Jura. I noterne til de enkelte paragraffer er der henvisninger til forarbejder til nyere love. Der er adgang til Karnov fra pc’ere i DAB i bemandet åbningstid eller kontakt biblioteket der kan bistå med søgning.
 

Hvordan finder jeg forarbejder til en bestemt paragraf i en lovbekendtgørelse?

Dette arbejde har flere trin og kan foretages på flere måder. Er det en ny paragraf, så er arbejdet ikke så tidskrævende, men kan bestemmelsen føres tilbage til tidligere hovedlove, så kan det være en stor opgave og kræve mange opslag.

Selve lovbekendtgørelsen offentliggøres i Lovtidende A, og findes i Retsinformation, lovtidende.dk eller i Karnov. Der findes ikke forarbejder direkte til lovbekendtgørelser, da de er administrative sammenskrivninger af en oprindelig hovedlov og de efterfølgende ændringslove. Så skal du finde den lov (hoved- eller ændringslov), hvor paragraffen er indsat og finde forarbejder til den lov. 

I Karnov kan der  i noter til de enkelte paragraffer være henvisning til den lov, der indsætter/ændrer pågældende paragraf. Kontakt DAB, hvis du ikke har adgang til Karnov.
 
Du kan også finde den lov, hvor paragraffen er indsat via retsinformation.
Find lovbekendtgørelsen i Retsinformation, derefter findes tidligere lovbekendtgørelse under punktet: Dokumentets indarbejdede forskrifter. Du ”hopper” tilbage til tidligere lovbekendtgørelser på samme måde indtil den pågældende paragrafs ordlyd er væk eller ændret. Det betyder at paragraffen er indsat eller ændret i love vedtaget lige efter denne lovbekendtgørelse. Se disse love under punktet: Senere ændringer til forskriften. 
Gennemgå disse love og find den lov, der indsætter/ændrer pågældende paragraf og find efterfølgende forarbejder til loven (se punktet: Sagsforløb).
Har du brug for bemærkninger til love der ikke er indeholdt i retsinformation, kan du kontakte DAB, så hjælper vi.
 

Hvordan finder jeg frem til den lov der ændrede/indførte en bestemt paragraf?

Karnov: 
Brug Time Travel funktionen i Karnov som viser Gældende §-version sammenlignet med Historisk §-version. Der kan også være henvisning til lovforslag i noterne til de enkelte paragraffer.
Retsinformation:
Undersøg om der er findes lovbekendtgørelse af den pågældende lov og benyt fremgangsmåde som beskrevet under pkt.: Hvordan finder jeg forarbejder til en bestemt paragraf i en lovbekendtgørelse.
 

Hvor findes Kongelige resolutioner?

Statsministeriet har resolutioner stående fra 1952 og frem. Resolutioner før 1952 er på Rigsarkivet. Nyere kongelige resolutioner findes på Statsministeriets hjemmeside. 
En kongelig resolution er en beslutning, formelt truffet af regenten, men reelt indstillet og bestemt af statsministeren om ministres antal og ressorter jfr. Grundlovens § 14
De kongelige resolutioner er (som regel) ikke offentliggjorte. Forud for indgåelse af aftaler med andre lande sendes en Kongelig forestilling til Dronningen fra Udenrigsministeriet. Dronningen bifalder så indstillingen med en underskrift (denne bifaldelse er så den kongelig resolution).
Hvis de er offentliggjort er det i form af en bekendtgørelse i Lovtidende.
 

Hvor findes anordninger?

Anordninger offentliggøres i Lovtidende – Tillæg A (Retsinformation)
Anordninger var før Grundloven af 1849 en betegnelse for de love, som var givet direkte af kongen. Efter Grundloven bruges begrebet anordninger om de retsforskrifter, som administrationen udsteder med hjemmel i en lov eller til nærmere gennemførelse af en lov. Kan udstedes i stedet for en bekendtgørelse, men fungerer akkurat lige sådan.
 

Hvad er en bekendtgørelse?

Bekendtgørelser offentliggøres i Lovtidende – Tillæg A (Retsinformation, ministeriernes hjemmesider samt i Karnovs lovsamling)
Bekendtgørelser uddyber eller præciserer reglerne i en lov. Bekendtgørelser udstedes administrativt af et ministerium. En bekendtgørelse har samme virkning over for borgerne som en lov, selv om den ikke er vedtaget af Folketinget. Der findes ikke forarbejder til en bekendtgørelse.
 

Hvordan finder jeg danske domme?

Den vigtigste kilde til at søge afgørelser er Ugeskrift for retsvæsen (UFR), som indeholder næsten alle lands- og højesteretsdomme og domme fra Sø- og Handelsretten siden 1950.
Karnov Online indeholder adgang til afgørelser fra følgende kilder: UfR, Fuldmægtigen, Miljøretlige afgørelser og domme, Forsikringsretlige afgørelser og domme, Tidsskrift for Familie- og Arveret, Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, Tidsskrift for Kriminalret, Tidsskrift for Landbrugsret.
 
Trykte afgørelser fra Arbejdsretten (frem til 1964 Den faste Voldgiftsret) kan findes i følgende værker:
1900-43 Domme om arbejdsforhold. Bd. 1-4 i 7 bd. + Realregister 1900-1934 (udg. 1933-1943). Indeholder afgørelser fra de almindelige domstole og Den faste Voldgiftsret fra 1900 til udgivelsestidspunktet.
1900-63 Den (permanente) faste Voldgiftsrets kendelser
1964-85 Arbejdsrettens domme
1986- Arbejdsretligt tidsskrift (domme fra arbejdsretten). Udkommer én gang om året.
Register til ovenstående domssamlinger er Hovedregister til Den faste voldgiftsrets kendelser/Arbejdsrettens domme 1910-89 i 5 bd.
Arbejdsretten: Domme (2002- ) fra Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne og faglige voldgiftsretter i fuld tekst og årsberetning fra Arbejdsretten.
Ligebehandlingsnævnet: Afgørelser: 2000-
 
Som en helt ny mulighed for at finde fremsøge domme har Domstolsstyrelsen lanceret Domsdatabasen. Basen er stadig under opbygning.
 

Hvordan søger jeg efter EU-lovforarbejder og vedtaget lovgivning?

Retsakter

Direktiver: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Forordninger: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Beslutninger og afgørelser: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Implementering i dansk ret af EU-lovgivning: Brug denne prædefinerede søgning på retsinformation (afgræns på emne, ord, årstal, direktivnummer eller andet)

Forarbejder

KOM (COM) - dokumenter:  ("KOM" står for Kommissionen) Indeholder bl.a. forslag til nye retsakter og begrundelse for nye forslag. Grøn- og hvidbøger er også KOM-dokumenter. Grønbøger er debatoplæg, som redegør for de overordnede retningslinjer for et fællesskabsinitiativ. Den høring, en grønbog resulterer i, kan resultere i en hvidbog. Mange årsberetninger, rapporter og meddelelser udgives som KOM-dokumenter.
Hvis et forslagsudkast vedtages af Kommissionen, får KOM-nummeret tilføjelsen "endelig udgave". Det betyder, at forslaget nu er officielt.

KOM-dokumenter kan søges via EUR-Lex via søgning i forberedende retsakter

Statusblade fra Folketingets EU-oplysning: Statusblandende er en sammenvævning af KOM-dokumenter og EU-Oplysningens informationer.

PreLex: 

PreLex indeholder alle forslag (til f.eks. retsakter, budgetter og indgåelse af internationale aftaler), og alle meddelelser fra Kommissionen.PreLex findes på alle officielle EU-sprog, og brug af databasen er gratis. Er du ikke bekendt med PreLex, er det en god ide først at besøge PreLex-velkomstsiden

Domme: EU-Domstolen: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Traktater: De enkelte traktattekster og de sammenskrevne (konsoliderede) traktattekster http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html

Internationale aftaler: Alle retsakter, der udspringer af EU's forbindelser med tredjelande http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html?locale=da

Link til Parlamentet

Desuden: "Hvad er EU?" EU’s historie – Medlemslande – EU-institutionerne – Beslutningsproceduren – EU i tal m.m.m. http://www.euo.dk/fakta/

Populærbetegnelser for direktiver og forordninger http://www.euo.dk/dokumenter/retsakter/pop/

 

Hvordan finder jeg grønlandske lovforarbejder og vedtaget lovgivning?

Når du skal finde lovgivning gældende for Grønland, skal du være opmærksom på at der skelnes imellem love der alene har gyldighed i Grønland (disse kan være vedtaget af Landstinget eller vedtaget af Folketinget) og Rigsfællesskabslove der har gyldighed i både Danmark og Grønland.

Lov med gyldighed i Grønland: 
Er loven vedtaget af Landstinget så findes den fra 1958 - 2007 trykt i Nalunaerutit tillæg A og D. Fra 1979 og frem findes det elektronisk via hjemmestyrets hjemmeside. Bestemmelser før 1958 er i et vist omfang optaget i "Beretninger og Kundgørelser vedrørende styrelsen af Grønland", og kan bestilles via bibliotek.dk

Er loven vedtaget af Folketinget, så findes den offentliggjort i Lovtidende som også findes online Lovtidende.dk

Lov med gyldighed i både Grønland og Danmark
Danske love (=rigsfællesskabslove) mv., der også gælder for Grønland, offentliggøres i Lovtidende/Lovtidende.dk/Retsinformation og optrykkes tillige i Nalunaarutit.
 
Lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, anordninger m.v.
Du skal ligeledes søge lovbekendtgørelser, bekendtgørelser samt anordninger i Lovtidende/Lovtidende.dk og Nalunaerutit både når det gælder retskilder med gyldighed alene for Grønland og for retskilder gyldige i både Danmark og Grønland, 
 
Find lovforslag til grønlandske love:
Find Landstingslovforslag fra perioden 1958-1992 i "Grønlands Landstings forhandlinger". Findes i trykt udgave og haves i Folketingets Biblioteks samling.
Fra 1993 og frem findes landstingslovforslag i "Fortryk af Grønlands Landsting forhandlinger". Findes i trykt udgave og haves i Folketingets Biblioteks samling.
Fra 2009 og frem findes forarbejder elektronisk på selvstyrets hjemmeside
 
Find lovforslag til love gældende i både Danmark og Grønland:
Rigsfælleskabslovforslag findes i Folketingstidende/ft.dk/Retsinformation.
 
Grønlandsk lovregister:
Grønlandsk lovregister giver overblik over det pågældende års gældende lovgivning. Registeret indeholder oversigt over gældende ret i Grønland, herunder både grønlandske love, bekendtgørelser inden for hjemmestyrets kompetence og dansk lovgivning på områder, der er rigsanliggender, og som omfatter Grønland. Fra 1951-2007 findes lovregisteret i trykt form i DABs samling. Fra 2008 og frem findes lovregisteret i elektronisk form via Statsministeriets hjemmeside.

Grønlandsk Lovsamling – Nalunaerutit:

Oversigt over indhold

Nalunaarutit A

1958-2007: DAB

N Rigslove, bekendtgørelser m.v.

Nalunaarutit B

1960-2001: DAB

NB

Cirkulærer, kommunale vedtægter, legater og fonds.

Statslige myndigheders forskrifter blev fra 2004 i stedet optaget i Nalunaarutit A. Grønlands hjemmestyres og de grønlandske kommuners forskrifter blev optaget i Nalunaarutit D.

Nalunaarutit C*

1976-2005: DAB

NC-I Bestemmelser om tjenestemænd i Grønland udfærdiget før 1. januar 2005

Nalunaarutit C*

1976-2005: DAB

NC-II Bestemmelser vedrørende overenskomst- og regulativlønnede m.fl. i Grønland udfærdiget før 1. januar 2005

Nalunaarutit D

1979-2007: DAB

D Grønlands hjemmestyre udstedte landstingslove, landstingsforordninger, bekendtgørelser, vedtægter m.v.

* Nedlagt pr. 31. december 2004.

Internettet

Grønlands Hjemmestyre

(1979 og frem)

http://www.lovgivning.gl/

Kronologisk oversigt over lovgivning fra 1979 ff.

Grønlands Selvstyre  

(2009 og frem)

http://dk.nanoq.gl/

Bestemmelser grønlandske kommuners tjenestemænd samt overenskomster for ansatte i Grønlands Selvstyre og kommunerne fra 2005 ff
Statsministeriet

http://www.stm.dk/_a_2983.html

https://ina.gl/

Grønlandsk Lovregister fra 2008 ff.

Moderniseringsstyrelsen

http://www.perst.dk

Bestemmelser om statens tjenestemænd og overenskomster for statsansatte fra 2005 ff.

Rigsombudsmanden i Grønland

http://www.rigsombudsmanden.gl/_a_1694.html

Rigsombudsmanden i Grønland er rigets øverste repræsentant i Grønland og bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Grønlands selvstyre kan opfordre rigsombudsmanden til at deltage i forhandlinger. Endvidere skal rigsombudsmanden snarest muligt underrettes af Grønlands selvstyre om vedtagne retsforskrifter, der udstedes af selvstyret.

 

Hvordan laver jeg korrekte henvisninger til forarbejderne i Folketingstidende?

Folketinget har skrevet en grundig vejledning i hvordan der gives korekte henvisninger til folketingstidende. Læs vejledningen om at henvise til folketingstidende.