Retsinformation

Adgang
Fri adgang
Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Der kan søges såvel på aktuelle som på historiske, dvs. ophævede eller af andre grunde forældede, forskrifter. Forskrifterne er indlagt i fuld tekst. Som hovedregel vil du finde love og forarbejder som var gældende tilbage til 1985-86 samlingen. Bemærk dog at du ofte ikke finder link mellem loven og dens forarbejder de tidligste år. Du kan søge forarbejder frem alligevel. Se hvordan i følgende vejledning 

Skatteministeriets vejledninger

Skatteministeriets store vejledninger er indlagt i en særlig base, hvor dokumentstrukturen er indrettet, så det er lettere at overskue de omfangsrige dokumenter. Vejledningerne er indlagt i fuld tekst.

Afgørelsesbasen

Afgørelsesbasen indeholder endelige administrative afgørelser, underinstansers administrative afgørelser og udtalelser fra administrative instanser. Afgørelser kan være indlagt i deres helhed eller som resumé.

Grønland og Færøerne

Dokumenter der vedrører Færøerne og Grønland er ikke medtaget på retsinformation.dk. Dokumenterne findes i stedet i den trykte udgave af Lovtidende A.