Nummererede betænkninger

Systematisk liste med link til indscannet version af samtlige nummererede kommissionsbetænkninger
Betænkningens titel
Nr -
Del - 
Bind
År
Retsområde
Betænkning om revision af auktionslederloven og loven om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed 1580 2022  
Betænkning om revision af reglerne om rekonstruktion, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet 1579 2022 Selskabsret, Insolvensret
Betænkning om modernisering og revision af reglerne om gældssanering, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet 1578 2022 Selskabsret, insolvensret, Skatteret
Delbetænkning II om gennemførelse af visse dele af direktivpakken New Deal for Consumers 1577-2 2021  
Delbetænkning I om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold  1576-1 2021 Forbrugerret, IT-ret, 
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering af ledelsesmedlemmer m.fl. i finansielle virksomheder  1575 2021  
Straffelovrådets betænkning om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse. 1574 2020 Strafferet
Betænkning om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark : Afgivet af ytringsfrihedskommissionen : Del 2 1573-2 2020 statsforfatning
Betænkning om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark : Afgivet af ytringsfrihedskommissionen : Del 1 1573-1 2020 statsforfatning
Betænkning om den civile retspleje X : Retsafgifter : Afgivet af Retsplejerådet.  1572 2019 Afgiftsret, Procesret
Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer : Betænkning afgivet af Udvalget om Undersøgelseskommissioner. 1571 2018 Menneskerettigheder, Procesret, Politi, Statsret, Forvaltningsret
Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed : Betænkning afgivet af AB-udvalget til revision af AB 92, ABR 89 og ABT 93. 1570 2018 Byggeret
Ekspropriation efter planloven : Afgivet af Ekspropriationsudvalget. 1569 2018 Menneskerettigheder, Ejendomsret
Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie : Betænkning afgivet af Beskæftigelsesministeriets Ferielovsudvalg. 1568 2017 Arbejdsret
Menighedsrådsvalg i fremtiden : Betænkning fra Udvalget om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform. 1567 2017 Kirkeret
De praktiske erfaringer med undersøgelseskommissioner : Udvalget om undersøgelseskommissioners deludtalelse. 1566 2017 Procesret, Statsret
Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for dansk lovgivning : Del II. 1565-2 2017 Persondataret
Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for dansk lovgivning : Del I – bind 2. 1565-1-2 2017 Persondataret
Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for dansk lovgivning : Del I – bind 1. 1565-1-1 2017 Persondataret
En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken : Betænkning fra Trossamfundsudvalget. 1564 2017 Kirkeret, Menneskerettigheder, Statsret
Straffelovrådets betænkning om freds- og ærekrænkelser. 1563 2017 Strafferet
Betænkning om indsatsen over for rockerborge mv. : Afgivet af Udvalget om indsatsen over for rockerborge.  1562 2016 Kommunalret, Menneskerettigheder, Strafferet
Betænkning om bødesanktioner på det finansielle område. 1561 2016 Finansielle virksomheder, Strafferet, Konkurrenceret
Betænkning om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i fængsler og arresthuse ved varetægtsfængsling og strafudmåling : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.  1560 2016 Procesret, Politi, Strafferet
Straffelovrådets betænkning om væbnede konflikter i udlandet. 1559 2016 Strafferet
Reform af den civile retspleje IX - Sagkyndig bevisførelse mv. : Afgivet af Retsplejerådet. 1558 2016 Procesret
Betænkning om opfølgning på Christiania-sagen : Betænkning fra Udvalget om opfølgning på Christiania-sagen. 1557 2015 Menneskerettigheder, Statsret
Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i. 1556 2015 Strafferet
Ansattes retsstilling under insolvensbehandling : Afgivet af Konkursrådet.  1555 2015 Insolvensret, Arbejdsret
Betænkning om videoafhøring af børn og unge i straffesager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1554 2015 Procesret, Strafferet
Betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger : Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger. 1553 2015 Menneskerettigheder, Statsret, Forvaltningsret, Strafferet
Ægtefællers økonomiske forhold : Betænkning afgivet af Retsvirkningslovsudvalget. 1552 2015 Familieret
Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet : Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget). 1551 2015 Socialret
Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier : Udvalget om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier.  1550 2015 Statsret
Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1549 2014 Procesret, Strafferet
Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi. 1548 2014 Menneskerettigheder, Strafferet
Betænkning om sagsomkostninger i straffesager : afgivet af Udvalget om forebyggelse og resocialisering. 1547 2014 Insolvensret, Skatteret, Procesret
Betænkning om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet : Afgivet af Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet. 1546 2014 Menneskerettigheder, Statsret, International ret
Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv. 1545 2014 Strafferet
Folkekirkens styre : Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. 1544 2014 Kirkeret
Reform af den civile retspleje VIII: Syn og skøn : Afgivet af Retsplejerådet.  1543 2013 Procesret
Betænkning nr. 1542 fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. 1542 2013 Bevillinger
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 6: Danmark - Åben for forretning og ferie. 1541-7 2013 Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 5: Oversigt over lande, for hvilke der søges indgået repræsentationsaftaler. 1541-6 2013 Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 4: Schengen-reglernes betydning for besætningsskift mv. i Danmark. 1541-5 2013 Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 3: Standardformular til underretning om og begrundelse for afslag på eller annullering eller inddragelse af visum, jf. visumkodeksens bilag VI. 1541-4 2013 Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 2: Arbejdsgruppens anbefalinger. 1541-3 2013 Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg : Bilag 1: Kommissorium til gennemførelse af en revision af de danske visumregler for at styrke danske virksomheders forretningsmuligheder over for udenlandske samarbejdspartnere og for at styrke det danske turisterhverv. 1541-2 2013 Udlændingeret
Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler – forretningsbesøg og turistbesøg 1541-1 2013 Udlændingeret
Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder : Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder. 1540 2013 Obligationsret, Forbrugerret
Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden : Sammenfatning. 1539-2 2013 Trafik
Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden: Hovedrapport 1539-1 2013 Trafik
Afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder. 1538 2013 Kommunalret
Ministrenes særlige rådgivere - et serviceeftersyn : Betænkning fra Udvalget om særlige rådgivere. 1537 2013 Statsret, Medieret, Forvaltningsret
4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget : Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdamreglerne). 1536 2012 Søret
Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner : Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. 1535 2012 Obligationsret
Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser : Bind II. 1534-2 2012 Strafferet
Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser : Bind I. 1534-1 2012 Strafferet
Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål. 1533 2012 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Betænkning om indsamlinger : Afgivet af Udvalget om revision af reglerne om offentlige indsamlinger. 1532 2012 Forvaltningsret
Strafudmåling - samspillet mellem lovgiver og domstole : Afgivet af Straffelovrådet.  1531 2012 Strafferet
Reform af den civile retspleje VII : Midlertidige afgørelser om forbud og påbud : Afgivet af Retsplejerådet.  1530 2012 Strafferet
Betænkning om PET og FE. 1529 2012 Militær, Politi, Strafferet
Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet. 1528 2011 Procesret
Provstestillingen og provstiets funktion : Betænkning fra Arbejdsgruppe vedrørende provstestillinger. 1527 2011 Kirkeret
Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1526 2011 Strafferet
Betænkning om konkurskarantæne : Afgivet af Konkursrådet. 1525 2011 Insolvensret
Betænkning om revision af hundeloven : Afsluttende betænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde. 1524 2010 Dyreret
Betænkning om en fremtidig statsadvokatordning. 1523 2010 Procesret, Politi
Reform af den civile retspleje VI : Behandling af forurettedes civile krav under straffesager (Adhæsionsprocessen) : Afgivet af Retsplejerådet.  1522 2010 Erstatningsret, Strafferet
Betænkning om insiderhandel. 1521 2010 Finansielle virksomheder
Betænkning om huseftersynsordningen : Afgivet af Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen.  1520 2010 Fast Ejendom, Forbrugerret
Revision af dødsboskifteloven. 1519 2010 Skifteret, Arveret
Betænkning om ægtefælleskifte mv. : Afgivet af Ægtefælleskifteudvalget. 1518 2010 Familieret, Skifteret
Elektronisk aftaleindgåelse og handel : Beretning fra Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur. 1517 2010 Obligationsret, IT-ret
Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. 1516 2010 Persondataret, Forvaltningsret
Betænkning om det videnskabsetiske komitésystem i Danmark. 1515 2010 Sundhedsret
Betænkning om farlige hunde : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde. 1514 2010 Dyreret
Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg.  1513 2010 Procesret, Politi, Strafferet
Betænkning om rekonstruktion mv. : Afgivet af Konkursrådet.  1512 2009 Insolvensret
Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud : Betænkning fra Udvalget om bloktilskud. 1511 2009 Kirkeret
Betænkning om offentlighedsloven : Bind 2. 1510-2 2009 Forvaltningsret
Betænkning om offentlighedsloven : Bind 1. 1510-1 2009 Forvaltningsret
Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet. 1509 2009 Obligationsret
Betænkning om indsatsen mod ungdomskriminalitet : Afgivet af Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet. 1508 2009 Strafferet
Betænkning om behandling af klager over politiet : Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet. 1507 2009 Procesret, Politi, Strafferet
Vi kan leve længere og sundere : Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats. 1506 2009 Fødevareret, Arbejdsret, Uddannelse, Sundhedsret
Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed. 1505 2009 Udlændingeret
Betænkning om restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud. 1504 2009 Bevillinger, Persondataret, Procesret
Uddannelse og efteruddannelse af præster. 1503 2008 Kirkeret
Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler : Afgivet af Justitsministeriets udvalg om køberetlig regulering af produktansvar. 1502 2008 Obligationsret, Erstatningsret, Produktregler
Betænkning om konfliktråd : Afgivet af Justitsministeriets udvalg om konfliktråd.  1501 2008 Procesret, Strafferet
Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning. 1500 2008 Kommunalret, Persondataret, Socialret, Forvaltningsret
Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. 1499 2009 Strafferet, Spil
Modernisering af selskabsretten. 1498 2008 Regnskab, Selskabsret
Grønlandsk-Dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland. 1497 2008 Grønland & Færøerne, Statsret
Betænkning om retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1496 2008 Procesret
Evaluering af forsøg med stiftsråd. 1495 2008 Kirkeret
Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven. 1494 2008 Strafferet
Danmarks transportinfrastruktur 2030 : Betænkning fra Infrastrukturkommissionen : Bilag. 1493-3 2008 Anlæg, Transportret
Danmarks transportinfrastruktur 2030 : Betænkning fra Infrastrukturkommissionen : Sammenfatning. 1493-2 2008 Anlæg, Transportret
Danmarks transportinfrastruktur 2030 : Betænkning fra Infrastrukturkommissionen. 1493-1 2008 Anlæg, Transportret
Betænkning om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1492 2007 Procesret
Folkekirkens lokale økonomi : Sammenfatning : Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken. 1491-2 2007 Kirkeret
Folkekirkens lokale økonomi : Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken. 1491-1 2007 Kirkeret
Betænkning fra udvalget om ændring af ATP-ordningens optjeningsmodel og formuefællesskab. 1490 2007 Skatteret
Betænkning fra Udvalget om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. 1489 2007 Arbejdsret, Procesret
Betænkning om dansk straffemyndighed : Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg. 1488 2007 Strafferet
Kommunal og regional revision : sagkundskab, uafhængighed og tilsyn hermed. 1487 2006 Kommunalret, Regnskab
Betænkning om alkohol i udåndingsluft og en nulgrænse for euforiserende stoffer mv. 1486 2007 Færdselsret
Betænkning om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1485 2006 Erstatningsret, Procesret, Strafferet
Betænkning om hurtigere behandling af konkursbeoer. 1484 2006 Insolvensret
Betænkning om tv-overvågning. 1483 2006 Persondataret, Arbejdsret, Forvaltningsret, Strafferet
Betænkning om arbejdsskadesikring. 1482 2006 Erstatningsret, Arbejdsret
Reform af den civile retspleje V : Retsmægling. 1481 2006 Procesret
Betænkning om revision af ophavsretslovens kapitel 3. 1480 2006 Immaterialret
Betænkning om retsplejelovens regler om advokater. 1479 2006 Procesret, Advokatret
Revisorlovgivning i internationalt perspektiv : Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. 1478 2006 Regnskab
Opgaver i sogn, provsti og stift : Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur. 1477 2006 Kirkeret
Betænkning fra Udvalget for planlægning og detailhandel. 1476 2006 Kommunalret
Barnets perspektiv : Forældremyndighed, Barnets bopæl, Samvær, Tvangsfuldbyrdelse : Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær. 1475 2006 Familieret, Procesret
Straffelovrådets betænkning om det strafferetlige værn mod terrorisme. 1474 2006 Strafferet
Betænkning om revision af arvelovgivningen mv. 1473 2006 Familieret, Skifteret, Pensionsret, Arveret
Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte : Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret. 1472 2006 Menneskerettigheder, Statsret, Forvaltningsret, Strafferet
Digital tinglysning : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg. 1471 2006 Ejendomsret
Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg. 1470 2006 Strafferet
Betænkning om varetægtsfængsling i isolation efter 2000-loven : afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1469 2006 Procesret, Strafferet
Reform af den civile retspleje IV : Gruppesøgsmål mv. : Afgivet af Retsplejerådet.  1468 2005 Procesret
Haagerbørnebeskyttelseskonventionen : Gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn. 1467 2005 Familieret, Procesret
Ægtefællers pensionsrettigheder : Behandling på skifte af fællesbo : Betænkning afgivet af Ægtefællepensionsudvalget.  1466 2005 Familieret, Skifteret, Pensionsret
Betænkning fra udvalget om dommeres bibeskæftigelse. 1465 2005 Procesret
Betænkning om Lovtidende i elektronisk form. 1464 2005 Retsinformation
Betænkning om retssikkerhed i anbringelsessager : Betænkning afgivet af Socialministeriets Udvalg om anbragte børns og forældres retssikkerhed. 1463 2005 Socialret, Procesret
Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. 1462 2005 Strafferet
Varetagelse af tinglysningsopgaven : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg. 1461 2005 Ejendomsret
Betænkning om revision af forældelseslovgivningen : Afgivet af Justitsministeriets Forædelsesudvalg.  1460 2005 Obligationsret
Betænkning om virksomhedspant. 1459 2005 Insolvensret, Ejendomsret, Landbrugsret
Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1458 2005 Erstatningsret, Procesret, Strafferet
Markedsføring og prisoplysning : Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven. 1457 2005 Markedsføringsret
E-signaturs retsvirkninger. 1456 2004 IT-ret
Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. : Delbetænkning XI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.  1454 2004 Procesret
Betænkning om indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen : Afgivet af Karakterkommissionen, november 2004. 1453 2004 Uddannelse
Rapport fra Sambeskatningsudvalget. 1452 2004 Skatteret
3. Betænkning afgivet af Sølovsudvalget angående ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkersolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer. 1451 2004 Søret
Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. 1450 2004 IT-ret
Betænkning om gældssanering : Bilag 2-4. 1449-3 2004 Insolvensret, Skatteret
Betænkning om gældssanering : Bilag 1. 1449-2 2004 Insolvensret, Skatteret
Betænkning om gældssanering. 1449-1 2004 Insolvensret, Skatteret
Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden. 1448 2004 Færdselsret, Strafferet
Hvidvasklovgivningen: Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. 1447 2004 Finansielle virksomheder, Strafferet, Spil
Personnavne : Betænkning afgivet af Navnelovsudvalget. 1446 2004 Familieret
Arbejdsgruppen om Dagspressens Finansieringsinstitut. 1445 2004 Medieret, Statsstøtte
Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler : Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud. 1444 2004 Erhvervsregulering, Sundhedsret
Embedsmænds rådgivning og bistand : Betænkning fra Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre. 1443 2004 Menneskerettigheder, Arbejdsret, Statsret, Forvaltningsret
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Resumé. 1442-8 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 7: Litteratur og bilag. 1442-7 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 6: Lovudkast 2. del. 1442-6 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 5: Lovudkast 1. del. 1442-5 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 4: Politiet, opfølgning mv. 1442-4 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 3: Kriminaliteten og kriminalforsorgen. 1442-3 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 2: Retsplejen og domstolene. 1442-2 2004 Grønland & Færøerne
Betænkning om det Grønlandske retsvæsen : Bind 1: Generelt om retsvæsnet. 1442-1 2004 Grønland & Færøerne
Straffelovrådets betænkning om visse forældelsesretlige spørgsmål. 1441 2004 Strafferet
Betænkning om revision af forbrugeraftaleloven : Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet. 1440 2004 Forbrugerret
Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet m.v. : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1439 2004 Politi, Strafferet
Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. : Delbetænkning IX afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.  1438 2004 Strafferet
Et nyt udligningssystem : Bind 1 : Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg. 1437 2004 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Adgang til domstolene : Bilag 1: Organisationer repræsenteret i Retsplejerådets følgegruppe. 1436-14 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 12: Lovudkast med bemærkninger. 1436-13 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 11: Småsagsproces. 1436-12 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 10: Inkassoproces. 1436-11 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 9: Fri proces og retshjælpsforsikring. 1436-10 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 8: Retshjælp. 1436-9 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 7: Sagsomkostninger. 1436-8 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 6: Retsafgifter. 1436-7 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 5: Fremmed ret. 1436-6 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 4: Gældende ret og baggrunden herfor. 1436-5 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 3: EU-initiativer. 1436-4 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 2: Adgang til domstolene. 1436-3 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Kapitel 1: Indledning. 1436-2 2004 Procesret
Adgang til domstolene : Indhold. 1436-1 2004 Procesret
Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov : Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordnings mv.  1435 2004 Militær, Procesret, Strafferet
Strukturkommissionens betænkning : Sammenfatning.  1434-4 2004 Kommunalret, Socialret
Strukturkommissionens betænkning : Bind 3 : Bilag - Sektorkapitler.  1434-3 2004 Kommunalret, Socialret
Strukturkommissionens betænkning : Bind 2 : Bilag - Baggrundskapitler.  1434-2 2004 Kommunalret, Socialret
Strukturkommissionens betænkning : Bind 1 : Hovedbetænkningen.  1434-1 2004 Kommunalret, Socialret
Betænkning om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer. 1433 2003 Obligationsret, Byggeret, Forbrugerret
Valgret under udlandsophold : Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministerenog justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold. 1432 2003 Menneskerettigheder, Statsret
Betænkning om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1431 2003 Procesret
Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner. 1430 2003 Arbejdsret, Selskabsret
Forenklinger i jordlovgivningen : Betænkning fra Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen. 1429 2003 Kommunalret, Landbrugsret
Retssikkerhedskommissionens betænkning. 1428 2003 Procesret
Reform af den civile retspleje II: Offentlighed i civile sager og straffesager : Afgivet af Retsplejerådet. 1427 2003 Civilret, Procesret, Retspleje
Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet : Betænkning fra Fristudvalget om fristerne for skatteansættelse og fastsættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og forældelse. 1426 2003 Skatteret
Indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet : Betænkning afgivet af den af indenrigs- og sundhedsministeren i maj 2002 nedsatte ekspertgruppe under ledelse af professor, dr. jur. Jens Peter Christensen. 1425 2002 Kommunalret
Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer III. 1424-3 2003 Strafferet
Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer II : Speciel del. 1424-2 2002 Strafferet
Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer I : Almindelig del. 1424-1 2002 Strafferet
Betænkning om forsikringsaftaleloven : Afgivet af Justitsministeriets udvalg om revision af forsikringsaftaleloven. 1423 2002 Erstatningsret, Forsikringsret
Gennemførelsen i dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling. 1422 2002 Diskrimination, Arbejdsret
Pant og udlæg i andelslejligheder : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. 1421 2002 Boligret, Ejendomsret
Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn : Betænkning nr. 1420. 1420 2002 Procesret, Politi
Udvalget om Eksklusivbestemmelser : Betænkning. 1419 2002 Menneskerettigheder, Arbejdsret, Statsret
Betænkning om arbejdsskadesikring : (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering). 1418 2002 Erstatningsret, Arbejdsret
IT-kriminalitet : Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. 1417 2002 Strafferet
Forskning i økonomisk kriminalitet : Delbetænkning VII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. 1416 2002 Strafferet
Straffelovens § 296 og § 302 : Delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. 1415 2002 Strafferet
Redegørelse om biobanker : Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 1414 2002 Persondataret, Sundhedsret
Betænkning om de videnskabsetiske komitéer - Betænkning om revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 1413 2002 Sundhedsret
Godtgørelse til efterladte ved dødsfald : Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om godtgørelse til efterladte ved dødsfald. 1412 2002 Erstatningsret
Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering : Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. 1411 2002 Regnskab
Politikommissionen : Betænkning om politilovgivning. 1410 2002 Politi
Politikommissionen : Betænkning om politiets struktur. 1409 2002 Procesret, Politi
Rapport fra Kulbrintebeskatningsudvalget. 1408 2001 Skatteret
Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret = On the incorporation of human rights conventions in Danish law. 1407 2001 Menneskerettigheder, Statsret, International ret
Forskningskommissionens betænkning - Bind 2.  1406-2 2001 Forskning
Forskningskommissionens betænkning - Bind 1.  1406-1 2001 Forskning
Forenklingsudvalgets Delbetænkning II : kirkefunktionærområdet : afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg. 1405 2001 Kirkeret
Betænkning om revision af arkivloven : Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven. 1404 2001 Forvaltningsret
Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet : Bilag. 1403-2 2001 Obligationsret, Forbrugerret
Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet. 1403-1 2001 Obligationsret, Forbrugerret
Betænkning om arbejdsskadesikring : skadebegreberne, administration og styring. 1402 2001 Erstatningsret, Arbejdsret
Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans : Afgivet af Retsplejerådet. 1401 2001 Procesret
E-signatur og formkrav i lovgivningen : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v. 1400 2000 IT-ret
Sammenlignelig brugerinformation : Bilag : Betænkning nr. 1399 afgivet af arbejdsgruppen om sammenlignelig brugerinformation. 1399-2 2001 Kommunalret, Socialret, Uddannelse
Sammenlignelig brugerinformation : Betænkning nr. 1399 afgivet af arbejdsgruppen om sammenlignelig brugerinformation. 1399-1 2000 Kommunalret, Socialret, Uddannelse
Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission. 1398 2001 Forvaltningsret
Betænkning fra Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg. 1397 2001 Kommunalret, Byggeret, Socialret, Statsstøtte
Straffelovens § 289 m.v. - berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler : Delbetænkning V afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. 1396 2000 Strafferet
Statens tilsyn med kommunerne : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 22. juli 1997 nedsatte udvalg om retlig kontrol med kommunale og amtskommunale beslutninger. 1395 2000 Forvaltningsret, Kommunalret
Betænkning om papirløs tinglysning : Betænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg om papirløs tinglysning. 1394 2000 Ejendomsret
?? 1393    
Redegørelse om aktieavancebeskatning, betænkning nr. 1392, september 2000. 1392 2000 Skatteret
Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv.  1391 2000 Trafik, Anlæg
Hjemme-pc'er : betænkning om den skattemæssige behandling af pc-hjemmearbejdspladser og hjemme-pc-ordninger. 1390 2000 Skatteret
Betænkning om børns forsørgelse. 1389 2001 Familieret
Transaktioner mellem nærtstående parter : Delbetænkning IV afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. 1388 2000 Strafferet, Finansielle Virksomheder 
Betænkning om den kommunale byggesagsbehandling. 1387 2000 Byggeret
Forenklingsudvalgets delbetænkning 1 : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg. 1386 2000 Kirkeret
Betænkning om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. 1385 2000 Procesret
Fremtidens speciallæge : Betænkning fra Speciallægekommissionen. 1384 2000 Sundhedsret
Revision af erstatningsansvarsloven m.v. : Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende revision af erstatningsansvarsloven m.v. 1383 2000 Erstatningsret
Omkostningsdækningsordningen : Betænkning fra Udvalget om behandling af borgernes udgifter ved klage på skatte- og afgiftsområdet. 1382 2000 Skatteret
Forslag til ny salmebog - Bind 1 : indledning, salmer, bønner og tekster : Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriets 5. januar 1993 nedsatte salmebogskommission.  1381 2000 Kirkeret
Organisering af lægemiddelsalget i Danmark : Betænkning afgivet af Sundhedsministeriets udvalg vedrørende organiseringen af salget af medicin. 1380 1999 Sundhedsret
Betænkning nr. 1379/1999 om rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. 1379 1999 Strafferet
Vurdering af fast ejendom: Redegørelse fra Ejendomsvurderingsudvalget 1378 1999 Skatteret
Betænkning nr. 1377/1999 om børnepornografi og IT-efterforskning : Delbetænkning II afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.  1377 1999 Strafferet
Den finansielle sektor efter år 2000. 1376 1999 Finansielle virksomheder
Ferieudvalgets betænkning om ferieloven. 1375 1999 Arbejdsret
Generationsskiftet i erhvervslivet : Betænkning nr. 1374, august 1999. 1374 1999 Skatteret
Betænkning om teaterstøtte i Danmark : Afgivet af Teaterudvalget. 1373 1999 Kultur
Betænkning nr. 1372/1999 om tidsbegrænsning af foranstaltninger efter § 68 og § 69. 1372 1999 Strafferet
Betænkning nr. 1371/1999 om udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten samt hæleri og anden efterfølgende medvirken : Delbetænkning 1 afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. 1371 1999 Strafferet
Betænkning om det fremtidige ligestillingsarbejde og dets organisering : Afgivet af Udvalget vedrørende det fremtidige ligestillingsarbejde. 1370 1999 Diskrimination
Det fremtidige budget og regnskabssystem for kommunerne og amtskommunerne. 1369 1998 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Dansk transportforskning - status og visioner. 1368 1999 Trafik
Måltidets Hus : fra råvarer til madkultur, med måltidet i centrum. 1367 1999 Fødevareret, Kultur
Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor : Betænkning 2. 1366-2 1998 Forvaltningsret
Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor : Betænkning 1. 1366-1 1998 Forvaltningsret
Forenkling af den kommunale finansiering : Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg.  1365 1998 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Stempelafgift : Betænkning fra Stempeludvalget. 1364 1998 Afgiftsret
Cirkus og artister i Danmark : betænkning fra Kulturministeriets Artistudvalg. 1363 1998 Kultur
Rådgiveransvar. 1362 1998 Erstatningsret, Forsikringsret, Erhvervsregulering, Finansielle virksomheder, Fast Ejendom
Betænkning om kommunernes udgiftsbehov : Redegørelse fra arbejdsgruppe under Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. 1361 1998 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Betænkning om billedkunst. 1360 1998 Kultur
Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark : Delbetænkning II afgivet af det af indenrigsministerens nedsatte kvindeudvalg. 1359 1998 Socialret, Udlændingeret
Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1358 om varetægstfængsling i isolation. 1358 1998 Strafferet
Udfordringer på lægemiddelområdet : Betænkning afgivet af Sundhedsministeriets Medicinudvalg. 1357 1998 Sundhedsret
Rapport fra Skatteministeriets IT-udvalg : "Den globale informations-infrastruktur." 1356 1998 Skatteret
Straffelovrådets betænkning nr. 1355/1998 om en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. : Delbetænkning III om sanktionsspørgsmål. 1355 1998 Strafferet
Forholdet mellem minister og embedsmænd. 1354 1998 Forvaltningsret
Butikker og forbrugere - nu og i fremtiden : Betænkning fra Butiksstrukturkommissionen. 1353 1998 Bevillinger, Erhvervsregulering
Betænkning 1352 om nævningesager : Afgivet af Retsplejerådet. 1352 1998 Strafferet, Procesret
Landbrugets strukturudvikling : Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling. 1351 1998 Landbrugsret
Betænkning om børns retsstilling : Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Børnelovsudvalg. 1350 1997 Procesret, Socialret, Menneskerettigheder
Betænkning om aktindsigt i personalesager : Afgivet af arbejdsgruppen vedrørende aktindsigt i personalesager. 1349 1997 Forvaltningsret
Betænkning om instansordningen i civile retssager : Afgivet af Retsplejerådet. 1348 1997 Procesret
Betænkning om bibliotekerne i informationssamfundet. 1347 1997 Kultur
Betænkning om revision af lov om patientforsikring. 1346 1997 Sundhedsret, Forsikringsret
Behandling af personoplysninger - bilag : Betænkning afgivet af udvalget om registerlovgivningen. 1345-2 1997 Persondataret
Behandling af personoplysninger : Betænkning afgivet af udvalget om registerlovgivningen. 1345-1 1997 Persondataret
Betænkning om spil på forlystelsessteder, i restaurationer og foreninger : Afgivet af Justitsministeriets Forlystelsesudvalg. 1344 1997 Erhvervsregulering
Betænkning om forlystelser : Afgivet af Justitsministeriets Forlystelsesudvalg. 1343 1997 Erhvervsregulering
Information til tiden : Betænkning fra Udvalget om Offentlig Informationspolitik : Bilag 1-7.  1342-2 1997 Forvaltningsret, Retsinformation
Information til tiden : betænkning fra Udvalget om Offentlig Informationspolitik. 1342-1 1997 Forvaltningsret, Retsinformation
Småsagsudvalgets betænkning : Småsagsproces - Inkassoproces. 1341 1997 Insolvensret
Forslag til en national strategi for fiskeriforskningen. 1340 1997 Forskning
Frist- og forældelsesregler : Skattelovrådets udtalelse om samspillet mellem fristreglerne i skattestyrelsesloven og de formueretlige forældelsesregler. 1339 1997 Skatteret
International adoption : Betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg. 1338 1997 Familieret
Integration : Betænkning afgivet af det af indenrigsministeren nedsatte Integrationsudvalg. 1337 1997 Udlændingeret
Tilgængelighed for alle - handlingsplan for handicappedes adgang til det fysiske miljø.  1336-Del 2 1997 Boligret, Lejeret, Byggeret, Socialret, Statsstøtte
Betænkning om handicaptilgængelighed til det fysiske miljø.  1336-Del 1 1997 Boligret, Lejeret, Byggeret, Socialret, Statsstøtte
Betænkning om information og samtykke i forbindelse med forsøg : Afgivet af et udvalg nedsat af forskningsministeren og sundhedsministeren. 1335 1997 Sundhedsret
Offentlig kostforplejning i Danmark: betænkning fra udvalget om offentlig kostforplejning-Del 2 1334-Del 2 1997 Fødevareret, Socialret, Sundhedsret
Offentlig kostforplejning i Danmark : Bind 1 : Betænkning fra udvalget om offentlig kostforplejning. 1334-Del 1 1997 Fødevareret, Socialret, Sundhedsret
Landdistrikternes udviklingsmuligheder. 1333 1997 Erhvervsfremme, Kommunalret
Betænkning om frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund. 1332 1998 Socialret
Lejelovskommissionens betænkning : Bilag. 1331-2 1997 Boligret, Lejeret
Lejelovskommissionens betænkning. 1331-1 1997 Boligret, Lejeret
Betænkning vedrørende samarbejde mellem retterne og pressen. 1330 1997 Procesret, Medieret
Udfordringer i sygehusvæsenet : Betænkning fra Sygehuskommissionen. 1329 1997 Sundhedsret
Betænkning om elektronisk Statstidende. 1328 1996 Retsinformation
Betænkning om budgetlægning for kirkekasserne m.v. : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 10. maj 1996 nedsatte udvalg. 1327 1996 Kirkeret
Udvisning : Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 : Bilag 2. 1326-4 1997 Udlændingeret
Udvisning : Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 : Bilag 1. 1326-3 1997 Udlændingeret
Udvisning : En betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 : Bind 2. 1326-2 1997 Udlændingeret
Udvisning : En betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 : Bind 1. 1326-1 1997 Udlændingeret
Patienters klageadgang på sundhedsområdet : Betænkning fra udvalget nedsat af Sundhedsministeriet vedrørende revision af patienters klageadgang på sundhedsområdet. 1325 1997 Erstatningsret, Forsikringsret, Sundhedsret
En analyse af sygehuskapaciteten i hovedstadsområdet : Delbetænkning fra Sygehuskommissionen. 1324 1996 Sundhedsret
Betænkning om Haager-konventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner sammenholdt med dansk adoptionslovgivning : Afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg. 1323 1996 Familieret
Betænkning om undervisning af asylansøgerbørn : Afgivet af en arbejdsgruppe under Udlændingestyrelsen. 1322 1996 Udlændingeret
Betænkning om inkassovirksomhed : Afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. 1321 1996 Insolvensret
Betænkning om medierne i demokratiet : Bilag. 1320-2 1996 Medieret
Betænkning om medierne i demokratiet. 1320-1 1996 Medieret
Domstolsudvalgets betænkning : Bilag. 1319-2 1996 Procesret, Statsret
Domstolsudvalgets betænkning. 1319-1 1996 Procesret, Statsret
Betænkning fra udvalget om revision af lov om arbejdsretten. 1318 1996 Arbejdsret, Procesret
Forskningsrådenes sagsbehandling m.m. - habilitet, begrundelse, åbenhed og eksterne bedømmere : Afgivet af et udvalg nedsat af Forskningsrådenes Formandskollegium. 1317 1996 Forskning
Kommunale erhvervsskatter og udligning : Bilagssamling : Rapport fra arbejdgruppen om eventuel inddragelse af selskabsskat og dækningsafgift i udligningen. 1316-2 1996 Strafferet
Kommunale erhvervsskatter og udligning : Rapport fra arbejdgruppen om eventuel inddragelse af selskabsskat og dækningsafgift i udligningen. 1316-1 1996 Strafferet
Betænkning om undersøgelsesorganer : Afgivet af Udvalget vedrørende Undersøgelsesorganer. 1315 1996 Procesret, Forvaltningsret
Betænkning fra udvalget om fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri. 1314 1996 Fiskeri
Serviceuddannelse : Betænkning fra serviceuddannelsesudvalget. 1313 1996 Uddannelse
En fremtid for dansk skibsfart : Betænkning fra udvalget om handelsflådens fremtid. 1312 1996 Arbejdsret, Søret
Betænkning om børns og unges brug af massemedier. 1311 1996 Medieret
Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser : Betænkning fra det af sundhedsministeren nedsatte udvalg vedrørende reklameregler på sundhedsområdet. 1310 1996 Markedsføringsret, Sundhedsret
Betænkning fra udvalget om natur, miljø og EU's landbrugspolitik. 1309 1996 Landbrugsret, Miljøret
Betænkning om geocenter : Redegørelse fra udvalget vedrørende oprettelse af et Geocenter. 1308 1995 Forskning
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur : Materialesamling til Hovedstadskommissionens betænkning. Bilag a-d. 1307-6 1995 Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur : Materialesamling til Hovedstadskommissionens betænkning. Bilag e-j. 1307-5 1995 Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur : Materialesamling til Hovedstadskommissionens betænkning. Bilag k-1. 1307-4 1995 Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur : Vurderinger og forslag. 1307-3 1995 Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur = Report of the Copenhagen Metropolitan Commission on the future structure of the Copenhagen Metropolitan Area. 1307-2 1995 Kommunalret
Betænkning fra Hovedstadskommissionen om hovedstadsområdets fremtidige struktur. 1307-1 1995 Kommunalret
Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger. 1306 1995 Pensionsret, Finansielle virksomheder
Lægers tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger : Rapport fra den af Sundhedsministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger. 1305 1995 Persondataret, Sundhedsret, Strafferet
Oplæg til en ny iværksætterpolitik : Betænkning fra Iværksætterudvalget.  1304 1996 Erhvervsfremme
Delbetænkning I vedrørende udenlandske kvinders integration og retsstilling : (udenlandske kvinders retsstilling i forhold til udlændingeloven) : Afgivet af et udvalg under Indenrigsministeriet nedsat den 13. december 1993. 1303 1995 Socialret, Udlændingeret
Betænkning om efteruddannelse af advokater beskæftiget med flygtningenævnssager : Afgivet af en ekspertgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 28. juni 1995.  1302 1995 Udlændingeret, Advokatret
En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet. 1301 1995 Erhvervsfremme, Uddannelse
Betænkning om de elektroniske medier : Bilag. 1300-2 1995 Erhvervsfremme, Uddannelse
Betænkning om de elektroniske medier. 1300-1 1995 Medieret
Betænkning om en rejsedommerordning : Afgivet af Retsplejerådet. 1299 1995 Procesret
Betænkning om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1298 1995 Procesret, Politi
Konkurrencelovgivningen i Danmark : Bind 2: Bilag : Betænkning afgivet af Konkurrencelovsudvalget. 1297-2 1995 Konkurrenceret
Konkurrencelovgivningen i Danmark : Bind 1 : Betænkning afgivet af Konkurrencelovsudvalget. 1297-1 1995 Konkurrenceret
Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter : Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. 1296 1995 Skatteret
Eksportkreditgaranti og -finansiering - forslag til reform af de statslige ordninger : Betænkning afgivet af det af erhvervsministeren i december 1994 nedsatte udvalg. 1295 1995 Erhvervsfremme, Statsstøtte
Betænkning om journalistisk efter- og videreuddannelse. 1294 1995 Uddannelse
Fraskiltes pensionsret. 1293 1995 Familieret
Betænkning om administration af udlændingesager : Afgivet af en ekspertgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 2. december 1994. 1292 1995 Udlændingeret
Betænkning om anvendelse af udlændingeattachéer mv. : Afgivet af en ekspertgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 28. november 1994. 1291 1995 Udenrigsforhold, Udlændingeret
Børsreform II : Betænkning afgivet af Børsudvalget : Bind 4.  1290-4 1995 Finansielle virksomheder
Børsreform II : Betænkning afgivet af Børsudvalget : Bind 3 : Bilag. 1290-3 1995 Finansielle virksomheder
Børsreform II : Betænkning afgivet af Børsudvalget : Bind 2. 1290-2 1995 Finansielle virksomheder
Børsreform II : Betænkning afgivet af Børsudvalget : Bind 1. 1290-1 1995 Finansielle virksomheder
Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar. 1289 1995 Strafferet
Delbetænkning III om effektivisering af asylsagsbehandlingen : Afgivet af et udvalg under Indenrigsministeriet den 4. september 1992. 1288 1995 Udlændingeret
Betænkning om forskningsrådgivning : Udvalget vedr. opfølgning på OECD's anbefalinger om forskningsrådgivning. 1287 1995 Forskning
Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark 1286-2 1995 Boligret, Lejeret, Byggeret, Miljøret
Betænkning om individuel måling af forbrugsposter : Betænkning afgivet af udvalget om obligatorisk individuel måling af forbrugsposter. 1286-1 1995 Boligret, Lejeret, Byggeret, Miljøret
Underholdsbidrag : Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn : Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994. 1285 1995 Skatteret
Forslag til en national strategi for sundhedsvidenskab. 1284 1995 Forskning
Fornyelse af de merkantile erhvervsuddannelser. 1283 1994 Uddannelse
Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v. 1282 1994 Erstatningsret, Forsikringsret, Arbejdsret
Brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. 1281 1994 Uddannelse
Betænkning om etablering af en dansk Master of Public Health uddannelse : Udvalget vedr. tværfaglig videreuddannelse i sundhedsfremme - "MPH-udvalget" 1280 1994 Uddannelse
Fælles forældremyndighed, samværsvanskeligheder, børnesagkyndig rådgivning : Betænkning afgivet af Justitsministeriets forældremyndighedsudvalg. 1279 1994 Familieret
Betænkning om behandlingen af klager over politipersonalet : Afgivet af et af Justitsministeriet nedsat udvalg. 1278 1994 Politi
Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse. 1277 1994 Uddannelse
Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom : Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet. 1276 1994 Fast Ejendom, Forbrugerret
Overbygningsuddannelse for pædagoger : Betænkning afgivet af Udvalget om Overbygningsuddannelse for Pædagoger, nedsat af undervisningsministeren i november 1993. 1275 1994 Uddannelse
Forslag til en national strategi for jordbrugsforskningen : Udvalget om udarbejdelse af forslag til en national strategi for den offentlige jordbrugsforskning.  1274 1994 Forskning
Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen : Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 30. april 1986 nedsatte udvalg. 1273 1994 Insolvensret
Ombudsmandsloven : Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven. 1272 1994 Statsret, Forvaltningsret
Kommunalpolitikernes arbejdsvilkår : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte udvalg om kommunalpolitikernes arbejdsvilkår og repræsentationen i de kommunale råd. 1271 1994 Kommunalret
Betænkning om skifte af dødsboer : Afgivet af Justitsministeriets Skiftelovsudvalg. 1270 1994 Skifteret, Skatteret, Arveret
Gentestudvalgets betænkning om helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet. 1269 1994 Persondataret, Arbejdsret, Sundhedsret
Fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor : Bilag : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte udvalg om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor. 1268-2 1994 Kommunalret
Fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte udvalg om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor. 1268-1 1994 Kommunalret
Strategi for bæredygtig skovdrift. 1267 1994 Miljøret
Betænkning om ABT 93 : Almindelige betingelser for totalentreprise af 1993 : Afgivet af Udvalget til revision af "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed". 1266 1994 Byggeret
Delbetænkning II om effektivisering af asylsagsbehandlingen : Afgivet af et udvalg under Indenrigsministeriet nedsat den 4. september 1992. 1265 1994 Udlændingeret
Præstestillinger : Betænkning afgivet af det af kirkeministeren den 9. marts 1993 nedsatte udvalg. 1264 1994 Kirkeret
Visse større anlægsinvesteringer og materielanskaffelser i DSB : Redegørelse 3 fra den af trafikministeren den 29. september 1993 nedsatte arbejdsgruppe. 1263-3 1994 Trafik
DSB's økonomistyringssystem : Redegørelse 2 fra den af trafikministeren den 29. september 1993 nedsatte arbejdsgruppe. 1263-2 1994 Trafik
DSB's færgedrift mellem Kalundborg og Århus : Redegørelse 1 fra den af trafikministeren den 29. september 1993 nedsatte arbejdsgruppe. 1263-1 1994 Trafik
Koordinering af regional erhvervsfremme : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af industriministeren. 1262 1994 Erhvervsfremme
Produktudvikling i skovbruget og træindustrien. 1261 1994 Forskning, Statsstøtte
Betænkning om et procesbevillingsnævn : Afgivet af Retsplejerådet.  1260 1993 Procesret
Aktivering og arbejdsløshed : Måling og afgrænsning i statistikken : Rapport fra Aktiveringsstatistikudvalget. 1259 1993 Socialret
Intern revision i staten : Administrationens behov for intern revision i henhold til rigsrevisorlovens § 9, de økonomiske konsekvenser heraf samt forslag til finansiering : Betænkning fra Statsministeriets udvalg vedrørende interne statslige revisioner. 1258 1993 Regnskab, Statsret
Børn og unges erhvervsarbejde - bilag : Afgivet af kommissionen om børn og unges erhvervsarbejde. 1257-2 1993 Arbejdsret
Børn og unges erhvervsarbejde : Afgivet af kommissionen om børn og unges erhvervsarbejde. 1257-1 1993 Arbejdsret
Produktsikkerhed. 1256 1993 Produktregler
Betænkning afgivet af det under Industriministeriet den 4. februar 1992 nedsatte udvalg vedrørende elektronisk betalingsformidling uden betalingskort. 1255 1993 Penge og betalinger
Revisorlovgivningen : Betænkning afgivet af Revisorkommissionen.  1254 1993 Regnskab
Teknologistøttet undervisning (Fjernundervisning). 1253 1993 Uddannelse
Danmarks internationale indsats : Rapport fra et tværministerielt udvalg. 1252 1993 Militær
Forenkling af anpartsselskabsloven : Betænkning afgivet af Industriministeriets Selskabsretspanel. 1251 1993 Selskabsret
Redegørelse om aktivitetsbestemte tilskud : Forenkling af udligningssystemet : Statstilskuddets fordeling : Redegørelse fra arbejdsgruppe under Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. 1250 1993 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Delbetænkning I om effektivisering af asylsagsbehandlingen : Afgivet af et udvalg under Indenrigsministeriet nedsat den 4. september 1992. 1249 1993 Udlændingeret
Valg og EDB : Betænkning fra Indenrigsministeriets valgopgørelsesudvalg. 1248 1993 IT-ret, Statsret
Værgemål : Afgivet af Justistsministeriets myndighedslovsudvalg. 1247 1993 Familieret
Betænkning fra Udvalget til revision af "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)" indeholdende AB92. 1246 1993 Byggeret
Betænkning om pensionsoverførsler.  1245 1993 Pensionsret
Rapport fra Udvalget til undersøgelse af eventuelle misbrugsmuligheder ved andelsbeskatningen. 1244 1992 Skatteret
Erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af offentlig regulering : Rapport fra et tværministerielt embedsmandsudvalg. 1243 1992 Erhvervsregulering, Statsret, Miljøret
Landdistrikterne - ændrede vilkår : Bilag : Betænkning fra udvalget vedrørende en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. 1242-2 1992 Kommunalret, Landbrugsret, Statsstøtte
Landdistrikterne - ændrede vilkår : Betænkning fra udvalget vedrørende en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. 1242-1 1992 Kommunalret, Landbrugsret, Statsstøtte
Lov om omsætning af fast ejendom : Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom. 1241 1992 Erhvervsregulering, Fast Ejendom
Pakkerejser : Betænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg vedrørende pakkerejser m.v. 1240 1992 Forbrugerret
Betænkning om lønindeholdelse for private krav : Afgivet af Retsplejerådet.  1239 1992 Insolvensret
Ejendomsvurderingsområdet : Redegørelse fra Udvalget vedrørende de materielle regler på ejendomsvurderingsområdet. 1238 1992 Skatteret
Betænkning om erstatning for miljøskader : Afgivet af Justitsministeriets udvalg om erstatning for miljøskader. 1237 1992 Miljøret
Ny markedsføringslov : Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende markedsføringsloven. 1236 1992 Markedsføringsret
Betænkning om periodisk syn af personbiler : Afgivet af den af justitsministeren den 11. oktober 1991 nedsatte arbejdsgruppe. 1235 1992 Færdselsret
Betænkning om samordning af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesindsats : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af arbejdsministeren oktober 1991. 1234 1992 Uddannelse
Betænkning om pressens informationsregistre : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeren den 11. april 1991. 1233 1992 Persondataret, Medieret
Fremtidens finansielle sektor : Finansverdenens nye spilleregler : Rapport afgivet af Industriministeriets arbejdsgruppe om finansielle institutters virksomhedsområde og anbringelse. 1232 1992 Finansielle virksomheder
Omsætning af fast ejendom : En statusoversigt og et problemkatalog : Delbetænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom. 1231 1992 Erhvervsregulering, Fast Ejendom
Børsnoterede selskaber : Oplysningspligt, navneaktier, nominee-ordningen, kontrol : Betænkning afgivet af Børsudvalget. 1230 1992 Finansielle virksomheder, Selskabsret
Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene. 1229 1992 Selskabsret
Pensionsmæssig ligebehandling af mænd og kvinder. 1228 1991 Diskrimination, Pensionsret
Udlicitering af offentlige drifts- og anlægsopgaver. 1227 1991 Udbudsret
Katastrofeberedskab : Bilag til betænkning afgivet af Udvalget om Katastrofeberedskab. 1226-2 1991 Beredskab
Katastrofeberedskab : Betænkning afgivet af Udvalget om Katastrofeberedskab. 1226-1 1991 Beredskab
Præhospital behandling i Danmark : Udvalget om præhospital behandling.  1225 1991 Sundhedsret
Befordringsfradragsreglerne : Betænkning fra Udvalget vedrørende forbedring af befordringsfradragsreglerne. 1224 1991 Skatteret
Betænkning om beslaglæggelse og edition under efterforskning : Afgivet af Justistsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1223 1991 Procesret
Betænkning om 3. instansbevillinger og andre procesbevillinger : Afgivet af Retsplejerådet.  1222 1991 Procesret
Driftsomkostninger : Skattelovrådets udtalelser om det skattemæssige driftsomkostningsbegreb og forslag til ændring heraf : afgivet af Skattelovrådet 14. november 1990. 1221 1991 Skatteret
Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret = On the incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish law. 1220 1991 Menneskerettigheder, Statsret, International ret
Betænkning om isolationsfængsling i andre europæiske lande : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1219 1991 Procesret, Strafferet
Nyt tilskudssystem for de frie grundskoler : Betænkning afgivet af et udvalg til revision af tilskudssystemet nedsat af undervisningsministeren i januar 1990. 1218 1991 Uddannelse
Betænkning om modernisering af levnedsmiddelkontrollen i Danmark : Afgivet af et tværministerielt embedsmandsudvalg nedsat af Finansministeriet februar 1990. 1217 1991 Fødevareret
Insider-handel : Betænkning afgivet af Børsudvalget. 1216 1991 Finansielle virksomheder, Strafferet
2. betænkning afgivet af sølovsudvalget angående befordring af gods. 1215 1990 Søret
Bedre statistik om flygtninge og indvandrere : Redegørelse fra arbejdsgruppen til forbedring af statistikken over flygtninge og indvandrere. 1214 1991 Udlændingeret
En fælles pædagoguddannelse : Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende Pædagoguddannelserne, nedsat af undervisningsministeren den 2. februar 1990. 1213 1990 Uddannelse
Betænkning om de retlige rammer for indsatsen over for børn og unge : Afgivet af udvalget om de retlige rammer for indsatsen over for børn og unge. 1212 1990 Socialret, Strafferet
Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste : Delbetænkning II om sanktionsspørgsmål. 1211 1990 Strafferet
Økonomi og miljø i statistisk belysning : Redegørelse til regeringens udvalg for miljø og udvikling fra Arbejdsgruppen vedrørende statistisk belysning af forholdet mellem økonomi og miljø. 1210 1990 Miljøret
Udenrigstjenesten mod år 2000 : Bind 2. 1209-2 1990 Udenrigsforhold
Udenrigstjenesten mod år 2000 : Bind 1. 1209-1 1990 Udenrigsforhold
Dækningsordning for skader forårsaget af stormflod : Betænkning afgivet af stromflodsudvalget 1208 1990 Forsikringsret
Ferielovudvalget : Betænkning. 1207 1990 Arbejdsret
Revision af restaurationsloven : Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. 1206 1990 Bevillinger
Medieansvar. 1205 1990 Medieret
Selvstændige erhvervsdrivendes pensionsforhold : Betænkning afgivet af det af skatteministeren nedsatte udvalg. 1204 1990 Skatteret
Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling : Betænkning fra Kunstnerbeskatningsudvalget. 1203 1990 Skatteret, Afgiftsret
Forkyndelse : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet. 1202 1990 Procesret
Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen : Afgivet af Retsplejerådet. 1201 1990 Procesret
Betænkning om landvæsensretterne : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet den 17. december 1986. 1200 1990 Procesret
En ny læreruddannelse : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeren i september 1987 nedsatte udvalg til revision af læreruddannelsen. 1199 1990 Uddannelse
Bygningsbevaring : Betænkning fra Bygningskulturudvalget. 1198 1990 Byggeret, Kultur
Revision af ophavsretslovgivningen : Slutbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen. 1197 1990 Immaterialret
Betænkning om Retslægerådet : Afgivet af et af Justitsministeriet nedsat udvalg. 1196 1990 Procesret, Sundhedsret
Brancheglidning og franchising på ejendomsformidlingsområdet : Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af regeringen. 1195 1990 Erhvervsregulering
Betænkning om anklagemyndighedens struktur : Afgivet af Retsplejerådet.  1194 1990 Procesret
Betænkning om virksomhedernes miljøtilsyn (VMT). 1193 1990 Miljøret
Betænkning om præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring : Afgivet af det af socialministeren den 20. marts 1989 nedsatte udvalg. 1192 1990 Erstatningsret, Arbejdsret
Betænkning om Dansk Polarcenter : Afgivet af Udvalget vedrørende Dansk Polarcenter.  1191 1990 Forskning
Skjult gæld i biler : Afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. 1190 1990 Ejendomsret
Betænkning om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring. 1189 1990 Forsikringsret
Forsvaret i 90'erne : Bilag 5-29 : Beretning fra Forsvarskommissionen af 1988. 1188-3 1990 Militær
Forsvaret i 90'erne : Bilag 1-4 : Beretning fra Forsvarskommissionen af 1988. 1188-2 1990 Militær
Forsvaret i 90'erne : Beretning fra Forsvarskommissionen af 1988. 1188-1 1990 Militær
Fortolkningen af love og domstolsafgørelser : Betænkning fra arbejdsgruppen vedrørende fortolkningen af love og domstolsafgørelser. 1187 1989 Skatteret, Procesret, Forvaltningsret
Landbrugets finansiering  - realkredit og etablering : Delrapport 3 fra udvalget vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget. 1186 1989 Finansielle virksomheder, Landbrugsret
Forskning på mennesket : Etik/Jura. 1185 1989 Forskning, Sundhedsret
Betænkning om afkald på livsforlængende behandling (livstestamenter m.v.) : Afgivet af arbejdsgruppen om lægers og patienters retsstilling vedrørende behandling af patienter, som ikke ønsker udsigtsløs livsforlængende behandling. 1184 1989 Sundhedsret
Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse : Betænkning fra Udvalget om lægers uddannelse og arbejdstilrettelæggelse. 1183 1989 Uddannelse, Sundhedsret
Betænkning angående ansættelse i stillinger i folkekirken m.m. : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 28. januar 1987 nedsatte udvalg. 1182 1989 Kirkeret
Betænkning om en lov om fuldbyrdelse af straf mv., bind III : Afsluttende overvejelser : Endelige udkast til lovforslag : Sammenfatning af høringssvar over bind I og II : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Straffelovrådet. 1181-3 1989-90 Procesret, Strafferet
Betænkning om en lov om fuldbyrdelse af straf mv., bind II : Resume : Udkast til lovforslag : Bilag : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Straffelovrådet. 1181-2 1989 Procesret, Strafferet
Betænkning om en lov om fuldbyrdelse af straf mv., bind I : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Straffelovrådet. 1181-1 1989 Procesret, Strafferet
Rammer for fremtidens bistands-, pleje- og omsorgsuddannelser : Perspektivudvalget vedr. fremtidens social- og sundhedsuddannelser. 1180 1989 Uddannelse
Betænkning om samordning af landbrugs- og jordbrugsuddannelser under Arbejdsministeriet, Kulturministeriet, Landbrugsministeriet og Undervisningsministeriet. 1179 1989 Uddannelse
Den private opsparing : Betænkning fra Udvalget vedrørende fremme af den private opsparing. 1178 1989 Pensionsret
EDB-tinglysning på landsplan : Rapport om et prøveprojekt. 1177 1989 Ejendomsret
Sognebåndsløsning og kirkelig betjening af Folkekirkens medlemmer : Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 3. juni 1986 nedsatte udvalg. 1176 1989 Kirkeret
Forebyggelse af alkoholmisbrug : Rapport fra et udvalg nedsat af sundhedsministeren. 1175 1989 Sundhedsret
Betænkning vedrørende distribution af adresseløse forsendelser m.v. 1174 1989 Transportret, Markedsføringsret
Betænkning om annoncering m.v. af tvangsauktioner over fast ejendom : Afgivet af en af Justitsministeriet nedsat arbejdsgruppe. 1173 1989 Insolvensret, Procesret
Modernisering og forenkling af det kommunale bevillingssystem m.v. : Betænkning fra den af indenrigsministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende de budget- og regnskabsmæssige regler for kommuner og amtskommuner. 1172 1989 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Afskrivninger : Betænkning fra AFSKRIVNINGSUDVALGET om behovet for ændringer i afskrivningsreglerne i lyset af den teknologiske udvikling og problemer i dansk økonomi. 1171 1989 Erhvervsfremme, Skatteret
Betænkning om tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav : Afgivet af Retsplejerådet. 1170 1989 Procesret
Anparter : Betænkning fra udvalget vedrørende anparter. 1169 1989 Skatteret
De kommunale opgavers fordeling og finansiering : Betænkning fra det af statsministeren nedsatte udvalg om de kommunale opgavers fordeling og finansiering. 1168 1989 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Sikkerhedsbestemmelser for boksning : Betænkning afgivet af det udvalg, som justitsministeren nedsatte den 11. august 1986. 1167 1989 Sport
Internationale børnebortførelser : Afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. 1166 1989 Familieret, Procesret, Politi, International ret, Strafferet
Styring af statsvirksomhederne. 1165 1989 Offentlig Finansiering
Betænkning om vilkår for tilskud til folkeoplysning. 1164 1989 Uddannelse
Kunstnernes sociale vilkår : Betænkning afgivet af udvalget vedrørende kunstnernes sociale forhold. 1163 1989 Socialret, Kultur
Betænkning om handelsuddannelser i internationalt perspektiv. 1162 1989 Uddannelse
Renteloven : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet. 1161 1989 Obligationsret
Højere forberedelseseksamen : Betænkning om højere forberedelseseksamen afgivet af et udvalg nedsat af undervisnings- og forskningsministeren november 1987. 1160 1989 Uddannelse
Betænkning om ransagning under efterforskning : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. 1159 1989 Procesret, Politi
Betænkning om uddannelse inden for turisterhvervet. 1158 1989 Uddannelse
Færdselssikkerhedspolitisk handlingsplan : Betænkning afgivet af Færdselssikkerhedskommisionen. 1157 1988 Færdselsret
Priser og konkurrenceforhold på lægemiddelområdet : Betænkning afgivet af det af sundhedsministeren nedsatte udvalg. 1156 1988 Erhvervsregulering, Forskning, Sundhedsret, Konkurrenceret
Lægers kliniske videreuddannelse : Delbetænkning fra udvalget om lægers uddannelse og arbejdstilrettelæggelse. 1155 1988 Uddannelse, Sundhedsret
Betænkning om dyreværn : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet den 19. november 1987. 1154 1988 Dyreret
Kommunerne og erhvervspolitikken : Bilag : Lokal og regional erhvervsfremme - dansk praksis og udenlandske erfaringer. 1153-2 1988 Erhvervsfremme
Kommunerne og erhvervspolitikken : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte udvalg om kommunerne og erhvervspolitikken. 1153-1 1988 Erhvervsfremme
Struktur og ejerformer : Delrapport 2 fra udvalget vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget. 1152 1988 Landbrugsret
Betænkning om handelsagenter og handelsrejsende : Afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om handelsagenter. 1151 1988 Obligationsret
90'ernes aftaler og overenskomster : Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem.  1150 1988 Arbejdsret
Betænkning fra Udvalget om reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende. 1149 1988 Socialret
Biblioteksafgiften : Betænkning fra udvalget til revision af den gældende biblioteksafgiftsordning. 1148 1988 Kultur
BZ-sikring af bygninger : Redegørelse afgivet af den af Justitsministeriet den 29. oktober 1987 nedsatte arbejdsgruppe. 1147 1988 Kommunalret, Byggeret, Socialret
Almen voksenuddannelse : Betænkning om prøveforberedende enkeltfagsundervisning på grundlæggende niveau afgivet af et udvalg nedsat af undervisningsministeren juli 1985. 1146 1988 Uddannelse
Struktur- og planudvalget : 2. delbetænkning om opfølgning af marginaljordsstrategien i Landbrugsministeriets lovgivning m.v. 1145 1988 Kommunalret, Landbrugsret
Retsinformationsrådets betænkning om databaser med konkrete afgørelser. 1144 1988 Retsinformation
Kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder : Betænkning fra det af Indenrigsministeren nedsatte udvalg om kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder. 1143 1988 Kommunalret, Offentlig Finansiering
Betænkning om revision af arbejdsskadeforsikringsloven. 1142 1988 Erstatningsret, Arbejdsret
Betænkning vedrørende klarlægning af de lovgivningsmæssige forhold for distribution af adresseløse forsendelser. 1141 1988 Transportret, Markedsføringsret
Revision af bogføringslovgivningen. 1140 1988 Regnskab
Beskatning af finansielle instrumenter : Betænkning afgivet af det af skatteministeren nedsatte optionsudvalg. 1139 1988 Skatteret
Ny kommunal valglov og ny Europa-Parlaments valglov : Delbetænkning 2 fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg af 1983. 1138 1988 Kommunalret, EU-ret
Lettelse af landbrugets rentebyrde : Delrapport 1 fra udvalget vedrørende struktur, finansiering og ejerforhold i landbruget. 1137 1988 Landbrugsret
Beskatning af formue : Betænkning afgivet af det af skatteministeren nedsatte udvalg. 1136 1988 Skatteret
Ferieboligudvalgets betænkning : Om sommerhuslovens bestemmelser om udlejning og erhvervelse : Bondegårdsferie, feriehuse, feriehytter, feriecentre, feriehoteller, vandlande, timeshare. 1135 1988 Fast Ejendom
Den kommunale indkomstbeskatning i Danmark : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering. 1134 1988 Kommunalret, Skatteret
Betænkning om forbrugeraftaler om arbejdet på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester) : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet. 1133 1988 Obligationsret, Forbrugerret
Teaterloven : Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende revision af teaterloven. 1132 1988 Kultur
Betænkning om RF. 2's forlis : Afgivet af Undersøgelseskommissionen af 3. september 1985 vedrørende redningsskibet RF. 2's forlis. 1131 1988 Søret
Betænkning om retternes saglige kompetence i civile sager : Afgivet af Retsplejerådet.  1130 1988 Procesret
Lotto i Danmark : Betænkning fra Lottoudvalget : Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 16. februar 1987 nedsatte udvalg. 1129 1988 Spil
Betænkning om transport af farligt gods : Afgivet af den af justitsministeren den 19. december 1986 nedsatte arbejdsgruppe. 1128 1988 Trafik, Transportret, Færdselsret
Homoseksuelles vilkår : Afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet. 1127 1988 Diskrimination
Betænkning om intensive produktionsformer inden for landbruget : Afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe af 1986 vedrørende intensive produktionsformer inden for landbruget. 1126 1988 Landbrugsret
Åbningstider : butikker, servicesektoren og den offentlige administration. 1125 1987 Erhvervsregulering
Harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og regulering af fast ejendom : Delbetænkning 3. 1124 1987 Ejendomsret
Amtskommunalt udgiftspres og styringsmuligheder : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte udvalg om amtskommunalt udgiftspres og styringsmuligheder. 1123 1987 Kommunalret, Forvaltningsret
Struktur- og planudvalget : 1. delbetænkning - om gennemførelsen af EF's socio-strukturelle foranstaltninger i Danmark. 1122 1987 EU-ret
Separations- og skilsmissebetingelser : Afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. 1121 1987 Familieret
Det fremtidige ankesystem på Miljøministeriets og byggelovens område : Delbetænkning 2. 1120 1987 Miljøret, Procesret
Beretning vedrørende det mellemkirkelige arbejdes struktur. 1119 1987 Kirkeret, Forvaltningsret
Eksportmedarbejdere m.v. : Betænkning om ændring af de skattemæssige regler for eksportmedarbejdere og for offentligt ansatte, der er udstationeret med henblik på systemeksport : Afgivet den 27. maj 1987 af det af ministeren for skatter og afgifter den 5. november 1986 nedsatte udvalg. 1118 1987 Skatteret
Betænkning om offentlig information : Afgivet af Lars Nordskov Nielsen efter finansministerens anmodning i august 1985. 1117 1987 Forvaltningsret, Retsinformation
Nærradio og lokal-tv i fremtiden : Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. 1116 1987 Medieret
Betænkning om dommerfuldmægtiges uddannelse og efteruddannelse af dommere : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet den 7. november 1985. 1115 1987 Procesret, Uddannelse
Københavns Kommunes styrelse : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 19. juli 1985 nedsatte udvalg om Københavns Kommunes styrelse. 1114 1987 Kommunalret, Forvaltningsret
Betænkning om advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring m.v. : Afgivet af Justitsministeriets udvalg vedrørende retshjælp m.v. 1113 1987 Procesret, Advokatret
Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser : Bilag : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af undervisningsministeren maj 1986. 1112-2 1987 Uddannelse
Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af undervisningsministeren maj 1986. 1112-1 1987 Uddannelse
Generationsskiftets skatter og afgifter : Betænkning afgivet den 21. maj 1987 af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg. 1111 1987 Skatteret, Afgiftsret
Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning : Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren. 1110 1987 Fast Ejendom, Forbrugerret
Afsluttende udtalelse vedrørende udformningen af en ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien : Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg vedrørende sindslidendes retsstilling. 1109 1987 Sundhedsret, Strafferet
Brancheglidning i den finansielle sektor. 1108 1987 Finansielle virksomheder
Betænkning om arrest og forbud : Afgivet af Retsplejerådet 1107 1987 Procesret
Betænkning om kultureksport : Afgivet af kultureksportudvalget. 1106 1987 Kultur
Appelbegrænsning : Redegørelse om appelbegrænsning for det offentlige i skattesager : Afgivet af arbejdsgruppen om appelbegrænsning for det offentlige i skattesager. 1105 1987 Procesret
Betænkning om legemsindgreb under efterforskning : Afgivet af Justitsministeriets strafferetsplejeudvalg. 1104 1987 Procesret, Politi
Betænkning fra Udvalget om de mindre selvstændige erhvervsdrivende og den sociale lovgivning. 1103 1987 Socialret, Pensionsret, Arbejdsret
Betænkning om den forurettedes stilling i voldtægts- og voldssager : Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet den 6. juni 1983. 1102 1987 Erstatningsret, Procesret, Politi, Strafferet
Skat ved konkurs og akkord : Skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. : Afgivet af Skattelovrådet den 9. februar 1987. 1101 1987 Skatteret, Insolvensret
Konfirmation og begravelse : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission. 1100 1987 Kirkeret, Arveret
Straffelovrådets betænkning om strafferammer og prøveløsladelse : Delbetænkning I om sanktionsspørgsmål. 1099 1987 Strafferet
Ophævelse af dobbeltbeskatningen af aktieudbytter : Betænkning afgivet den 20. marts 1987 af det af ministeren for skatter og afgifter den 3. december 1985 nedsatte udvalg. 1098 1987 Skatteret
Revision af plantenyhedsloven : Betænkning fra Landbrugsministeriets udvalg til revision af plantenyhedsloven. 1097 1987 Immaterialret
Revision af lov om tilsyn med pensionskasser. 1096 1987 Pensionsret, Finansielle virksomheder
Beskatning af kunstnere : (udjævningsmuligheder for kunstneres skattepligtige indkomster) : Delbetænkning om forskellige udjævningsmuligheder for kunstneres skattepligtige indkomster : Delbetænkningen er afgivet af udvalget, der undersøger kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling. 1095 1987 Skatteret
Betænkning om breddeidrætten i Danmark : bind III : Betænkning fra Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg. 1094-3 1987 Sport, Kultur
Betænkning om breddeidrætten i Danmark : bind II : Betænkning fra Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg. 1094-2 1987 Sport, Kultur
Betænkning om breddeidrætten i Danmark : bind I : Betænkning fra Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg. 1094-1 1987 Sport, Kultur
Betænkning om EDB i tinglysningen. 1093 1987 Ejendomsret
Betænkning vedrørende folkeskolens specialundervisning : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 22. februar 1984 nedsatte udvalg. 1092 1987 Uddannelse
Betænkning om behandlingen af skatte- og afgiftsstraffesager, der afgøres administrativt : Afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter d. 8. oktober 1982 nedsatte udvalg. 1091 1986 Skatteret, Afgiftsret, Strafferet
En fremtidig skovpolitik : Betænkning fra Landbrugsministeriets skovpolitiske udvalg. 1090 1986 Miljøret
Forskning og udvikling : Redegørelse fra Udvalget til undersøgelse af den skattemæssige behandling af virksomhedernes udgifter til forskning og udvikling. 1089 1986 Forskning, Skatteret, Afgiftsret
Betænkning om klubvirksomhed. 1088 1986 Foreningsret
Betænkning om ligebehandling af samliv med og uden ægteskab inden for den sociale lovgivning. 1087 1986 Familieret, Socialret
Betænkning om kuratorsalærer m.v. : Afgivet af det af Justitsministeriet den 30. april 1986 nedsatte udvalg. 1086 1986 Insolvensret, Advokatret
Betænkning om uddannelseskrav til præstestillinger : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. maj 1985 nedsatte udvalg. 1085 1986 Kirkeret
Ny folketingsvalglov : Delbetænkning fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg af 1983. 1084 1986 Statsret
Betænkning om medlemskab af Folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg. 1083 1986 Kirkeret
Afsluttende beretning om ændringer i våbenlovgivningen. 1082 1986 Strafferet
Realrenteafgiftssatsen : Redegørelse fra udvalget vedrørende realrenteafgiftssatsen. 1081 1986 Afgiftsret
Praksissektorens organisation : Betænkning afgivet af Indenrigsministeriets udvalg vedrørende praksissektorens organisation. 1080 1986 Sundhedsret, Forvaltningsret
Indførelse af et nyt tilskudssystem for de private skoler : Betænkning afgivet i september 1986 af udvalget vedrørende et nyt tilskudssystem for de private skoler under skolestøtteloven. 1079 1986 Statsstøtte
Landbrug og miljø : 2. delbetænkning. 1078 1986 Landbrugsret, Miljøret
Betænkning om forsikringsselskabernes administration af arbejdsskadeforsikringen. 1077 1986 Forsikringsret, Erstatningsret
Arkitektuddannelsen i Danmark : En rapport afgivet af et udvalg nedsat af kulturministeren. 1076 1986 Uddannelse
Fra monopollov til konkurrencelov : Betænkning om modernisering af monopolloven og pris- og avanceloven. 1075 1986 Konkurrenceret
Betænkning om ingeniør- og teknikeruddannelsernes fremtid. 1074 1986 Uddannelse
Kortudvalget : Betænkning vedrørende den statslige kort- og geodataproduktion. 1073 1986  
Betænkning fra udvalget vedrørende supplerende dagpenge og fejludbetalinger : Bilagshæfte: Undersøgelsen i arbejdsløshedskasserne af udbetalingen af supplerende dagpenge. 1072-2 1986 Socialret
Betænkning fra udvalget vedrørende supplerende dagpenge og fejludbetalinger. 1072-1 1986 Socialret
Lovgivning om andelsselskaber. 1071 1986 Selskabsret
De handicappede og arbejdsmarkedet : Betænkning afgivet af Udvalget til behandling af de handicappedes beskæftigelsesproblemer på arbejdsmarkedet. 1070 1986 Arbejdsret
Udligning af AIDS-udgifter : Redegørelse fra den tekniske arbejdsgruppe vedrørende regional udligning af visse AIDS-udgifter. 1069 1986 Offentlig Finansiering
Principbetænkning om tvang i psykiatrien, bind 2 : Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg vedrørende sindslidendes retsstilling. 1068-2 1986 Socialret, Sundhedsret, Menneskerettigheder
Principbetænkning om tvang i psykiatrien, bind 1 : Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg vedrørende sindslidendes retsstilling. 1068-1 1986 Socialret, Sundhedsret, Menneskerettigheder
Revision af kødlovgivningen : Betænkning afgivet af det af landbrugsministeren den 13. december 1984 nedsatte udvalg. 1067 1986 Landbrugsret, Fødevareret
Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet : Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren. 1066 1986 Strafferet
Homoseksuelle og arveafgift : Delbetænkning afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet. 1065 1986 Arveret, Diskrimination, Menneskerettigheder
Ophavsret og EDB : 7. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen. 1064 1986 Immaterialret, IT-ret
Billedret : 6. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen. 1063 1986 Immaterialret
Betænkning om en reform af den juridiske kandidatuddannelse : Afgivet af et underudvalg under Det faglige landsudvalg for de samfundsvidenskabelige og sociale uddannelser, nedsat af direktoratet for de videregående uddannelser i december 1984. 1062 1985 Uddannelse
Betænkning om revision af musikloven : Afgivet af Statens Musikråd. 1061 1985 Kultur
Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark : Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 22. november 1983 nedsatte udvalg. 1060 1985 Skatteret
Statsfinansieret udligning : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering. 1059 1985 Kommunalret, Statsstøtte
Arbejde, Undervisning, Fritid, bind 3 Bilag : Betænkning afgivet af det af justitsministeren den 4. oktober 1982 nedsatte udvalg vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i kriminalforsorgen. 1058-3 1986 Strafferet
Arbejde, Undervisning, Fritid, bind 2: Indstillinger fra underudvalg : Betænkning afgivet af det af justitsministeren den 4. oktober 1982 nedsatte udvalg vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i kriminalforsorgen. 1058-2 1986  
Arbejde, Undervisning, Fritid, bind 1: Indstiling og baggrund : Betænkning afgivet af det af justitsministeren den 4. oktober 1982 nedsatte udvalg vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i kriminalforsorgen. 1058-1 1986 Strafferet
Forslag til Alterbog: Indledning : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission. 1057-2 1985 Kirkeret
Forslag til Alterbog : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission. 1057-1 1985 Kirkeret
Betænkning om anonyme vidner m.v. : Afgivet af Retsplejerådet. 1056 1985 Procesret
Betænkning fra udvalget til forberedelse af en revision af lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner. 1055 1985 Forvaltningsret, Uddannelse
Samordningsfradraget i tjenestemandspensioner : Redegørelse fra udvalget vedrørende omlægning af samordningsfradraget i tjenestemandspensioner. 1054 1985 Arbejdsret, Skatteret
Adoption af udenlandske børn og adoptionsformidling : Betænkning 4 fra Justitsministeriets adoptionsudvalg. 1053 1985 Familieret
Betænkning om retternes stedlige kompetence i borgerlige sager m.v. : (EF-domstolskonventionen) : Afgivet af Retsplejerådet. 1052 1985 Procesret
Planlægningen på Miljøministeriets område : Delbetænkning. 1051 1985 Miljøret
Kursgevinster og kurstab : Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af afkast af investeringer i finansielle fordringer : Afgivet af Skattelovrådet den 9. oktober 1984. 1050 1985 Skatteret
Det kommunale løntilsyn : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 20. februar 1984 nedsatte udvalg om forenkling af kontrollen med oprettelse og aflønning af avancementsstillinger i kommunerne. 1049 1985 Arbejdsret, Kommunalret
Betænkning om vagtvirksomhed : Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber. 1048 1985 Erhvervsregulering
Nærradio og lokal-tv i fremtiden : Lokalradio- og -TV-udvalgets 2. rapport. 1047 1985 Medieret
Beretning vedrørende registrering af gravminder : Afgivet af den af Kirkeministeriet den 4. september 1984 nedsatte arbejdsgruppe. 1046 1985 Kirkeret
Betænkning om betydelige risici : Afgivet af det af arbejdsministeren den 23. januar 1981 nedsatte ekspertudvalg om betydelige risici. 1045 1985 Arbejdsret, Erstatningsret
Samordning i Sundhedsvæsenet : Betænkning fra det af indenrigsministeren nedsatte samordningsudvalg for Sundhedsvæsenet. 1044 1985 Sundhedsret, Forvaltningsret
Genteknologi og sikkerhed : Afgivet af Indenrigsministeriets gensplejsningsudvalg. 1043 1985 Sundhedsret
Revision af kunsthåndværkeruddannelserne : Redegørelse afgivet af et af undervisningsministeren nedsat udvalg vedrørende revision af kunsthåndværkeruddannelserne. 1042 1985 Uddannelse
Beskatning af ægtefæller : Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg. 1041 1985 Skatteret
Kulturværdier : Betænkning fra udvalget om beskyttelse af kulturværdier i Danmark. 1040 1985 Kultur
Betænkning om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen : Afgivet af Udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål. 1039 1985 Strafferet, Retspleje
Ophavsretligt biblioteksvederlag : 5. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen. 1038 1985 Immaterialret, Kultur
En fremtidig gartneripolitik, 2 : Betænkning fra landbrugsministeriets udvalg vedrørende De europæiske økonomiske Fællesskabers politik på frugt- og gartneriproduktområdet. 1037 1985 Landbrugsret, Erhvervsregulering
Betænkning om erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer : Afgivet af Justitsministeriets trafikerstatningsudvalg. 1036 1985 Erstatningsret, Forsikringsret
Samtidig sagsbehandling : Betænkning fra Udvalget om samtidig sagsbehandling nedsat af miljøministeren den 17. november 1983. 1035 1985 Forvaltningsret, Socialret
Landbrugsloven : 1. delbetænkning. 1034 1985 Landbrugsret
Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering. 1033 1985 Kommunalret, Statsstøtte
Straffelovrådets betænkning om datakriminalitet. 1032 1985 IT-ret, Strafferet
Redegørelse fra arbejdsgruppen til forenkling af afskrivningsloven (afskrivningsgruppen). 1031 1985 Skatteret
Arbejdsdelingen på telekommunikationsområdet : Redegørelse fra Udvalget vedrørende arbejdsdelingen på telekommunikationsområdet. 1030 1985 Medieret, Teleret
Betænkning om dansk mediepolitik : Mediepolitik, Danmarks Radio, kabel-tv, kortbølge, teledata, bevaring, juridiske forhold m.v. 1029 1985 Medieret
Betænkning om Delpension, Samspilsproblemer, Samordningsfradrag, Førtidspensionering af tjenestemænd. 1028 1984 Pensionsret
Kommunale diæter og vederlag : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 15. april 1983 nedsatte udvalg om diæter og vederlag. 1027 1984 Kommunalret, Skatteret
Billedkunst og fonogrammer - registrering til biblioteksafgift : Fonogrammer - registrering til biblioteksafgift : Betænkning fra Udvalget vedrørende registrering af grammofonplader/bånd i folkebibliotekerne : Billedkunst - registrering til biblioteksafgift : Betænkning fra Udvalget vedrørende registrering af billedkunst i folkebibliotekerne. 1026 1984 Kultur
Brevstemmeafgivning : Betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning. 1025 1984 Statsret, Valgret
Ejendomsskatternes rolle i den kommunale finansiering : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering. 1024 1984 Ejendomsret, Skatteret, Kommunalret
Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter : Afgivet af Justitsministeriets strafferetsplejeudvalg. 1023 1984 Procesret, Politi, Strafferet
Betænkning om revision af funktionærloven. 1022 1984 Arbejdsret
Betænkning fra Udvalget vedrørende arbejdsløshedskassernes fejludbetalinger. 1021 1984 Socialret
Kunstformidling : Betænkning fra Udvalget vedr. formidling af billedkunst, kunsthåndværk, kunstnerisk formgivning og arkitektur. 1020 1984 Kultur
Retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet. 1019 1984 Erstatningsret, Strafferet
Skolegangens påbegyndelse i folkeskolen : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat den 18. juli 1983 af undervisningsministeren. 1018 1984 Socialret, Uddannelse
Betænkning vedrørende GTO's fremtid : Afgivet af det af ministeren for Grønland den 11. juni 1981 nedsatte udvalg. 1017 1984 Grønland og Færøerne
Betænkning om fritidsvirksomhed for børn og unge : (fritidsundervisningslovens kap. II) : Afgivet af et udvalg nedsat af undervisningsministeren i december 1983. 1016 1984 Socialret
Embedslægevæsenet : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 17. maj 1982 nedsatte udvalg vedrørende Embedslægevæsenet. 1015 1984 Sundhedsret, Forvaltningsret
Arve- og gaveafgift : delbetænkning : Afgivet af det af skatte- og afgiftsministeren nedsatte udvalg. 1014 1984 Afgiftsret, Arveret
Betænkning om de private skolers økonomi : En vurdering af de bygningsmæssige forhold. 1013 1984 ??
Betænkning om systemeksport inden for uddannelsessektoren : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 4. marts 1983 nedsatte styregruppe. 1012 1984 Uddannelse
Relstedudvalgets rapport : Om behovet for undervisning i teknisk anvendelse af EDB i de eksisterende teknikeruddannelser : Afgivet som delrapport af et af undervisningsministeren nedsat udvalg vedrørende EDB i de tekniske uddannelser. 1011 1984 Uddannelse
Betænkning om bevaringsværdige huse til beboelse : Afgivet af det af miljøministeren den 23. juli 1982 nedsatte udvalg om sikring af betryggende vedligeholdelse af ældre bevaringsværdige, men ikke fredede ejendomme på land og i by, "Bevarings- og Vedligeholdelsesudvalget" : 9. februar 1984. 1010 1984 Kultur, Boligret
Betænkning om bankiervirksomhed : Udvalget vedrørende gennemførelse af 1. bankdirektiv for bankiervirksomhed. 1009 1984 Finansielle Virksomheder, Erhvervsregulering
Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse 2. del : Afgivet af et embedsmandsudvalg under regeringsudvalget om børn i trafikken. 1008 1984 Færdselsret
Forslag til en 2-årig forsøgsordning for pastoralseminariet : Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 7. maj 1980 nedsatte udvalg. 1007 1984 Kirkeret
Betænkning om statslige støtteordninger til private kapitaloverførsler til udviklingslandene : Afgivet af det af regeringen i juni 1983 nedsatte udvalg. 1006 1984 Udenrigsforhold, Statsstøtte
Betænkning 2 om "RF. 2"s forlis : Afgivet af den af industriministeren den 20. maj 1983 nedsatte kommission. 1005 1984 Beredskab, Søret
Betænkning fra udvalget vedrørende jobsikring for værnepligtige. 1004 1984 Arbejdsret
Tilbageførsel af arealer til landzone : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af miljøministeren den 7. januar 1983. 1003 1984 Kommunalret
Lovgivning om andelskasser : Udvalget vedrørende gennemførelse af 1. bankdirektiv for andelskasser. 1002 1984 Finansielle virksomheder
Retsinformationsrådets betænkning om en lovdatabase. 1001 1984 Retsinformation
Film- og videogramspørgsmål : 4. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen. 1000 1984 Immaterialret
Betænkning 2 vedrørende den interne trafik i Grønland : Afgivet af den af Ministeriet for Grønland den 11. maj 1981 nedsatte arbejdsgruppe. 999 1983 Grønland og Færøerne, Trafik
Betænkning om tavshedspligt : Afgivet af et udvalg, som Justitsministeriet nedsatte den 18. juli 1979. 998 1984 Menneskerettigheder, Forvaltningsret, Strafferet
Samspilsproblemer for pensionister : Redegørelse fra arbejdsgruppen om samspilsproblemer for pensionister. 997 1983 Pensionsret, Socialret
Ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 10. juli 1981 nedsatte udvalg om ansvarsplacering i kommunestyret. 996 1983 Forvaltningsret, Kommunalret
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger : Busser, lastbiler, lastbilvogntog samt person- og varebiler med registreringspligtige påhængskøretøjer : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte Færdselssikkerhedskommission : kommissionens betænkning nr. 14. 995 1983 Færdselsret
Betænkning om lægdommerordningen i straffesager m.v. : Afgivet af Retsplejerådet. 994 1983 Procesret
En fremtidig landbrugspolitik : nogle mere langsigtede perspektiver : Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets økonomiske vilkår og udvikling. 993 1983 Landbrugsret
Betænkning om eliteidrætten i Danmark : Betænkning fra Kulturministeriets eliteidrætsudvalg. 992 1983 Kultur
En gensidig hæftelsesordning for bygningsbrandforsikring : Udvalget om kollektive sikkerhedsordninger for forsikringsselskaber. 991 1983 Erstatningsret
Naturpræparater og ikke-autoriserede helbredelsesmetoder : Betænkning fra Indenrigsministeriets udvalg til undersøgelse af naturpræparater og ikke-autoriserede helbredelsesmetoder. 990 1983 Sundhedsret
Ægteskab : Afgivet af Ægteskabsudvalget af 1969 : 9 : Samliv uden ægteskab, 2 : Forsørgelsespligt. 989 1983 Familieret
Hovedstadsrådet - Hovedstadsområdet : Betænkning afgivet af Kommissionen om hovedstadsområdet. 988 1983 Kommunalret
Betænkning om en eventuelt ændret organisation af den skolepsykologiske rådgivning m.v. : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 19. april 1979 nedsatte udvalg. 987 1983 Socialret, Sundhedsret
Betænkning om et øget dansk tv-udbud. 986 1983 Medieret, Konkurrence
Forældremyndighed og samværsret : Afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. 985 1983 Familieret, Procesret
Redegørelse fra Udvalget til analysering og vurdering af leasingprojekter og tilsvarende investeringstilbud (leasingudvalget). 984 1983 Finansielle Virksomheder
Betænkning om betalingsstandsning : Afgivet af det af Justitsministeriet den 3. juli 1981 nedsatte udvalg. 983 1983 Insolvensret
Betænkning fra Uddannelsesudvalget til revision af Danmarks Biblioteksskoles grunduddannelse, efteruddannelse og forskningsvirksomhed - nedsat den 30. marts 1981 af kulturministeren. 982 1983 Uddannelse
Betænkning om Håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen : Afgivet af det af boligministeren og miljøministeren den 30. juli 1981 nedsatte udvalg om håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen. 981 1983 Byggeret, Miljøret
Betænkning om efterkassation af værnepligtige : Afgivet af den af Forsvarsministeriet den 30. marts 1981 nedsatte styringsgruppe vedrørende efterkassationer samt den af Forsvarsministeriet samtidig nedsatte arbejdsgruppe vedrørende efterkassationer. 980 1983 Militær
Betænkning vedrørende indførelse af en autorisationsordning for autoværksteder : Afgivet af det af justitsministeren den 5. marts 1974 nedsatte udvalg med den opgave at overveje, om der skal indføres en autorisationsordning for autoværksteder, og i bekræftende fald, hvorledes den skal udformes. 979 1983 Erhvervsregulering
Betænkning om varetægtsfængsling i voldssager : Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg 978 1983 Procesret, Strafferet
Delbetænkning om behandlingen af skattestraffesager, der afgøres administrativt : Afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter den 8. oktober 1982 nedsatte udvalg. 977 1983 Skatteret
Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger : Betænkning 3 afgivet af Justitsministeriets erstatningslovsudvalg. 976 1983 Erstatningsret
Betænkning om isolation af varetægtsarrestanter : Afgivet af Justitsministeriets strafferetsplejeudvalg. 975 1983 Procesret
Betænkning om kabelproblematikken og fremførelse af udenlandsk fjernsyn. 974 1983 Medieret
Dåb og brudevielse : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission. 973 1983 Kirkeret
Betænkning om de trykte mediers økonomi og beskæftigelse. 972 1983 Medieret
Revision af margarinelovgivningen : Betænkning afgivet af det af landbrugsministeren den 10. januar 1979 nedsatte udvalg. 971 1983 Fødevareret
Betænkning om fonde : Afgivet af det af Justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg. 970 1982 Statsstøtte
Bøger i Danmark 969 1983 Kultur
Betænkning om udlændingelovgivningen : Udkast til ny udlændingelov : 2. betænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg af 14. december 1977 til revision af loven om udlændinges adgang til landet m.v. 968 1982 Udlændingeret
Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark : Betænkning afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender nedsatte ordbogsudvalg. 967 1982 Ordbogsarbejde
Delberetning vedrørende en kontrolordning for glatløbede haglgeværer m.v. 966 1982 Offentlig Våbenret
Rapport om betalingskort : En undersøgelse af købe- og kreditkortsystemer og elektronisk betalingsformidling ved forbrugerkøb. 965 1982 Forbrugerret
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger (veje i tættere bebygget område samt motortrafikveje) : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission : Kommissionens betænkning nr. 13. 964 1982 Færdselsret
Kommunal udligning og tilskud til kommuner : Bilag 4 : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering. 963-5 1984 Kommunalret
Kommunal udligning og tilskud til kommuner : Bilag 3 : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering. 963-4 1983 Kommunalret
Kommunal udligning og tilskud til kommuner : Bilag 2 : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering. 963-3 1983 Kommunalret
Kommunal udligning og tilskud til kommuner : Bilag 1 : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering. 963-2 1983 Kommunalret
Kommunal udligning og tilskud til kommuner : Redegørelse fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering. 963-1 1982 Kommunalret
Beskyttelse af kunstneriske præstationer : 3. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen. 962 1982 Immaterialret
Betænkning om social- og sundhedsuddannelser inden for efg-systemet : Afgivet af Udvalget til belysning af relationerne mellem de erhvervsfaglige grunduddannelser og social- og sundhedsuddannelserne. 961 1982 Uddannelse
Jordbank- og indekslån i landbruget : Redegørelse fra Udvalget vedrørende en finansieringsreform for landbruget. 960 1982 Landbrugsret
Offentlig information via bibliotekerne : Redegørelse fra arbejdsudvalget vedr. offentlig information via bibliotekerne. 959 1982 Retsinformation
Betænkning om principperne for den danske bistand til udviklingslandene : Bilagshæfte: Høringssvar afgivet af organisationer, institutioner og ministerier m.v. til Udvalget vedrørende dansk bistandspolitik : Afgivet af det af regeringen i december 1980 nedsatte udvalg. 958-2 1982 Udenrigsforhold
Betænkning om principperne for den danske bistand til udviklingslandene : Afgivet af det af regeringen i december 1980 nedsatte udvalg. 958-1 1982 Udenrigsforhold
Betænkning om gældssanering : Afgivet af det af Justitsministeriet den 20. januar 1977 nedsatte udvalg. 957 1982 Insolvensret
Betænkning om "RF 2"s forlis : Afgivet af den af industriministeren den 3. december 1981 nedsatte kommission. 956 1982 Beredskab, Søret
Betænkning om foranstaltninger over for åndssvage og andre svagt begavede lovovertrædere : Afgivet af det af Justitsministeriet den 24. september 1970 nedsatte udvalg. 955 1982 Strafferet, Socialret
Betænkning om video. 954 1982 Immaterialret, Kultur
Betænkning om samarbejdet mellem fredningsmyndighederne og museerne : Afgivet den 21. maj 1982 af det midlertidige udvalg om samarbejdet mellem fredningsmyndighederne og museerne m.fl. om arbejdsopgaverne i medfør af lovgivningen om bygningsfredning, fortidsminder m.v. 953 1982 Kultur
Betænkning om Folkekirkens økonomi : Afgivet af det den 24. februar 1978 nedsatte udvalg. 952 1982 Kirkeret
Betænkning om landmændenes efteruddannelse m.v. : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 25. september 1981 nedsatte udvalg. 951 1982 Uddannelse
Biblioteksbetjening af blinde og svagtseende : Betænkning fra Kulturministeriets udvalg om blinde og svagtseendes biblioteksbetjening. 950 1982 Kultur
Den skattemæssige behandling af renter og andet kapitalafkast : Betænkning fra Renteskatteudvalget. 949 1982 Skatteret
Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral. 948 1982 Finansielle virksomheder
Landscentralen for undervisningsmidler : Betænkning afgivet af det af undervisningsministeren i februar 1980 nedsatte udvalg. 947 1982 Uddannelse
Lavindkomstkommissionens betænkning. 946 1982 Socialret
Betænkning fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen. 945 1982 Skatteret
Båndafgifter, sanktioner, påtale : 2. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen. 944 1982 Immaterialret
Filmloven : Betænkning afgivet af det den 20. marts 1979 af Kulturministeriet nedsatte udvalg vedrørende revision af loven om film og biografer. 943 1982 Kultur, Statsstøtte
Etablering af en tilsynslovgivning for investeringsforeninger : Betænkning afgivet af det af Handelsministeriet nedsatte udvalg vedrørende lovgivning om investeringsforeninger. 942 1982 Selskabsret
Finansieringsproblemer i landbruget - en teknisk gennemgang : Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets finansierings- og skatteforhold m.v. 941 1981 Skatteret, Statsstøtte
Rapport om finansiering : Afgivet af arbejdsgruppen til undersøgelse af finansieringsforholdene i den sociale sektor og tilgrænsende områder. 940 1981 Forvaltningsret, Socialret
Betænkning om etablering af en civil pilotuddannelse : Afgivet af det af Undervisningsministeriet 1. december 1978 nedsatte udvalg. 939 1981 Uddannelse
Betænkning om helårsbeboelse i sommerhusområder : Afgivet af det af miljøministeren den 12. september 1980 nedsatte udvalg vedrørende sommerhuslovens § 7 og 7a. 938 1981 Fast Ejendom
Lovgivning om kommanditselskaber. 937 1981 Selskabsret
Betænkning om Nordsat. 936 1981 Medieret
Teletekstsystemer : Betænkning afgivet af Statsministeriets udvalg vedrørende eventuel indførelse af teletekstsystemer i Danmark. 935 1981 Medieret
Betænkning fra Udvalget vedr. revision af lovgivningen på det måletekniske og justerpligtige område. 934 1981 Måleinstrumenter
Skolesundhedstjenesten : Betænkning afgivet af det af Sundhedsstyrelsen den 24. april 1980 nedsatte udvalg. 933 1981 Sundhedsret
Betænkning om straffebestemmelser i skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen : Afgivet af den af Justitsministeriet den 1. august 1973 nedsatte arbejdsgruppe. 932 1981 Skatteret, Afgiftsret, Strafferet
Landsbykommissionens delbetænkning 6 : Bidrag til en landsbypolitik. 931 1981 Kommunalret, Landbrugsret, Kultur, Erhvervsregulering, Socialret
Landsbykommissionens delbetænkning 5 : Kultur, planlægning og medindflydelse. 930 1981 Kommunalret, Kultur
Landsbykommissionens delbetænkning 4 : privat service. 929 1981 Kommunalret, Erhvervsregulering, Forbrugerret
Landsbykommissionens delbetænkning 3 : Erhverv. 928 1981 Kommunalret, Erhvervsregulering
Landsbykommissionens delbetænkning 2 : Befolkning og offentlig service. 927 1981 Kommunalret, Uddannelse, Kultur, Socialret
Forslag til specialuddannelse til hygiejnesygeplejerske : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af Sundhedsstyrelsen. 926 1981 Uddannelse, Sundhedsret
Redegørelse fra Udvalget om virksomhedsbeskatning. 925 1981 Skatteret
1. betænkning afgivet af Sølovsudvalget angående : I: Erhververens og den tidligere partreders hæftelse (§ 53 a og 53 b) : II: Befordring af passagerer og rejsegods : III: Begrænsning af rederansvaret : IV: Visse ændringer vedrørende ansvaret for olieskader : V: Begrænsningsfonde : VI: Særlige trækningsrettigheder (SDR). 924 1981 Søret
Betænkning om produktsikkerhed : Afgivet af den af Industriministeriet den 3. august 1978 nedsatte arbejdsgruppe. 923 1981 Produktregler
Rapport om sikkerhedstekniske spørgsmål og fælles elementer i beredskabsforholdene i forbindelse med Barsebäckværket : Afgivet af Svensk-Dansk komite om sikkerheden på Barsebäckværket. 922 1981 Beredskab, Miljøret
Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse 1. del : Afgivet af et embedsmandsudvalg under regeringsudvalget om børn i trafikken. 921 1981 Færdselsret
Beretning om periodisk syn : Afgivet af det af justitsministeren den 7. marts 1980 nedsatte udvalg. 920 1981 Færdselsret
Betænkning om uddannelse af ergoterapeuter og fysioterapeuter : Afgivet af et af Indenrigsministeriet den 26. november 1976 nedsat udvalg. 919 1981 Uddannelse
Børnekommissionens betænkning. 918 1981 Socialret
Prisfastsættelse for blod og blodfraktioneringsprodukter : Redegørelse fra det af Sundhedsstyrelsen den 1. marts 1977 nedsatte blodproduktudvalg. 917 1980 Sundhedsret
Pædagogikum : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende udarbejdelse af forslag til bekendtgørelse om den pædagogiske uddannelse af lærere ved gymnasieskolerne m.v. 916 1980 Uddannelse
Ægteskab : afgivet af Ægteskabsudvalget af 1969 : 8 : Samliv uden ægteskab, 1. 915 1980 Familieret
Straffelovrådets betænkning om voldtægt, røveri og brandstiftelse. 914 1980 Strafferet
Ø-kommunernes økonomiske og servicemæssige problemer : Betænkning afgivet af Indenrigsministeriets udvalg af 25. april 1979. 913 1981 Kommunalret
Licenskonstruktioner og fotokopiering : 1. delbetænkning fra Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen. 912 1981 Immaterialret, Kultur
Dagspressens distributionsforhold : Betænkning afgivet af det af Statsministeriet nedsatte udvalg vedrørende dagspressens distribution. 911 1980 Medieret
Landsbykommissionens delbetænkning 1 : Den hidtidige udvikling. 910 1980  
Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning : Betænkning afgivet af det af miljøministeren under 2. juli 1980 nedsatte udvalg. 909 1980 Skatteret, Miljøret
Statens kantiner. 908 1980 Arbejdsret
Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter : Betænkning fra det af Indenrigsministeriet den 11. februar 1977 nedsatte blodproduktudvalg. 907 1980 Sundhedsret
Socialindkomst 2 : Redegørelse fra arbejdsgruppen om socialindkomst. 906 1980 Socialret
Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger : Veje uden for tættere bebygget område samt motorveje : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission. 905 1980 Færdselsret
Betænkning om ændring af tinglysningslovens § 38 : Afgivet af Justitsministeriets tinglysningsudvalg. 904 1980 Ejendomsret
Betænkning om en revision af lov om kommunale valg og lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet : Delbetænkning fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg. 903 1980 Statsret
Betænkning angående forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur samt personellovgivning : Afgivet af den af Forsvarsministeriet den 31/1 1973 nedsatte styringsgruppe vedrørende nyordning af forsvarets personelforhold. 902 1980 Forvaltningsret, Militær, Uddannelse
Opgavefordelingen på vejområdet : Betænkning afgivet af Udvalget til overvejelse af spørgsmålet om revision af opgavefordelingen vedrørende de offentlige veje. 901 1980 Trafik, Forvaltningsret
Betænkning om uddannelses- og erhvervsvejledning. 900 1980 Uddannelse
Betænkning om uddannelse af sygeplejersker og radiografer til røntgendiagnostik- og radioterapiafdelinger : Afgivet af et udvalg nedsat af Indenrigsministeriet. 899 1980 Uddannelse
Betænkning om førtidspension : Afgivet af Udvalget til revision af førtidspensionslovgivningen. 898 1980 Pensionsret
Kommunale udgiftsbehov III : Supplerende rapport fra den af Indenrigsministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende bloktilskud og andre udligningsordninger. 897 1980 Kommunalret
Socialindkomst : Redegørelse fra arbejdsgruppen om socialindkomst. 896 1980 Socialret
Betænkning om udvidet samarbejde mellem Skattevæsenet og Toldvæsenet : Afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter i september 1977 nedsatte udvalg. 895 1979 Skatteret
Kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.m. : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 17. august 1978 nedsatte udvalg om kommunalt udvalgsstyre og magistratstyre m.v. 894 1980 Kommunalret
Betænkning om en revision af folketingsvalgloven : Delbetænkning fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg. 893 1980 Statsret
Betænkning om køreuddannelse : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission. 892 1980 Færdselsret
Redegørelse om Rigshospitalets økonomiske forhold m.v. : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 3. oktober 1977 nedsatte arbejdsgruppe. 891 1979 Forvaltningsret
Børneteater og opsøgende teater : Bilag: Rapport om forskning om børneteater og opsøgende teater afgivet af Jørn Langsted som bilag til betænkning 890. 890-3 1979 Kultur
Børneteater og opsøgende teater : Bilag: Har børn brug for børneteater? : En redegørelse for børns vilkår og børneteatrenes funktion i forhold hertil, afgivet af Agnete Diderichsen som bilag til betænkning 890. 890-2 1979 Kultur
Børneteater og opsøgende teater : Betænkning afgivet af det kulturministerielle udvalg for børneteater og opsøgende arbejde. 890-1 1979 Kultur
Betænkning om en sognemedhjælperordning : Afgivet af et udvalg nedsat den 9. april 1974 af Kirkeministeriet. 889 1979 Kirkeret
Hovedstadsrådet - struktur og opgaver : Rapport fra Indenrigsministeriets udvalg vedrørende lovgivningen om Hovedstadsrådet. 888 1979 Forvaltningsret
Supplement til betænkning om uddannelse af laboranter i klinisk mikrobiologi (fra 1973) : Afgivet af en af Indenrigsministeriet i september 1977 nedsat arbejdsgruppe. 887 1979 Uddannelse
Betænkning om behandling af sager af mindre værdi ved domstolene : Afgivet af Retsplejerådet. 886 1979 Insolvensret, Procesret
Betænkning om den geografiske placering af erhvervsuddannelser i hovedstadsområdet på Sjælland og Lolland-Falster : Afgivet af Planlægningsudvalget for erhvervsuddannelserne i hovedstadsområdet. 885 1979 Uddannelse
Televirksomhedens fremtidige organisation : Rapport fra styregruppen for Teleundersøgelsen af 1978. 884-6 1979 Teleret
Televirksomhedens fremtidige organisation : Bilag 5: Telekommunikationsvirksomhedens økonomi. 884-5 1979 Teleret
Televirksomhedens fremtidige organisation : Bilag 4: Hensigtsmæssigheden i enhedsdrift af post- og telekommunikationsvirksomheden. 884-4 1979 Teleret
Televirksomhedens fremtidige organisation : Bilag 3: Mulige fremtidige organisationsformer for den offentlige telekommunikationsvirksomhed. 884-3 1979 Teleret
Televirksomhedens fremtidige organisation : Bilag 2: Mulige fremtidige målsætninger for den offentlige telekommunikationsvirksomhed. 884-2 1979 Teleret
Televirksomhedens fremtidige organisation : Bilag 1: Funktionsmåden og funktionsdueligheden af den nuværende organisation af den offentlige telekommunikationsvirksomhed. 884-1 1979 Teleret
Betænkning vedrørende arbejdsskadeforsikring i Grønland : Afgivet af et af Socialministeriet nedsat udvalg. 883 1979 Erstatningsret, Grønland og Færøerne
Betænkning om udlændingelovgivningen : administrative retningslinier : Afgivet af Justitsministeriets udvalg af 14 december 1977 til revision af loven om udlændinges adgang til landet m.v. 882 1979 Udlændingeret
Betænkning om ændring af tilskudssystemet for Færøerne : Afgivet af det af Statsministeriet den 24. oktober 1977 nedsatte udvalg vedrørende ændring af tilskudssystemet for Færøerne. 881 1979 Grønland og Færøerne
Vikarordninger inden for jordbruget : Betænkning fra Udvalget vedrørende vikarordninger inden for landbrug og gartneri. 880 1979 Arbejdsret
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af investeringsforeninger og deres medlemmer. 879 1979 Skatteret
Biblioteksbetænkningen 1979 : Afgivet af Bibliotekskommissionen. 878 1979 Kultur
Biblioteksafgiften : Delbetænkning afgivet af Bogudvalget. 877 1979 Kultur
Tillæg til betænkning om køb på kredit : om udlejning af løsøre : Afgivet af det af Justitsministeriet den 26. februar 1973 nedsatte udvalg. 876 1979 Forbrugerret, Obligationsret
Betænkning om rationalisering af udskrivningsvæsenet : Afgivet af den af Indenrigsministeriet den 3. november 1971 nedsatte styringskomite vedrørende rationalisering af udskrivningsvæsenet. 875 1979 Forvaltningsret
Betænkning om uddannelse af kliniske diætassistenter : Afgivet af en af Indenrigsministeriet den 25. november 1977 nedsat arbejdsgruppe. 874 1979 Uddannelse
Alternative besiddelsesformer i jordbruget : Betænkning fra Udvalget om alternative besiddelsesformer i jordbruget. 873 1979 Ejendomsret, Landbrugsret
Det Kgl. Teater : en fremtid som hele landets teater : Fra Udvalget om Det Kongelige Teaters målsætning. 872 1979 Kultur
Betænkning vedrørende revision af retsplejelovens afsnit om advokater : Afgivet af det af Justitsministeriet den 4. april nedsatte udvalg. 871 1979 Procesret, Advokatret
Betænkning om uddannelser inden for kostforplejningsområdet : 2. del : Afgivet af et af undervisningsministeren den 14. januar 1970 nedsat udvalg (Udvalget vedrørende uddannelse af personale til varetagelse af husholdningsfunktioner på forskellige institutioner). 870 1979 Uddannelse
Vurdering af fast ejendom : Redegørelse fra den af ministeren for skatter og afgifter den 19. juli 1976 nedsatte arbejdsgruppe. 869 1979 Skatteret, Afgiftsret, Ejendomsret
Betænkning fra Justitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende Intensive Produktionssystemer og Dyrebeskyttelse i praktisk landbrug. 868 1979 Landbrugsret, Dyreret
Delbetænkning IV fra EDB-Samordningsrådet om forvaltningens konsulent- og planlægningsfunktioner samt EDB-efteruddannelse og om samarbejde mellem Datacentralen og Kommunedata. 867 1979 IT-ret
Betænkning fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende behandling af klager over lægers og andre medicinalpersoners patientbehandling. 866 1979 Erstatningsret, Sundhedsret
Betænkning om begrænsning af overarbejde og afspadsering fra Udvalget af 1977 om fordeling af arbejdet. 865 1979 Arbejdsret
Betænkning om opgave- og byrdefordeling : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg om civilforsvar og brandvæsen m.v. 864 1979 Beredskab, Forvaltningsret
Betænkning om beskyttelsesrum : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg vedr. civilforsvar og brandvæsen m.v. 863 1979 Beredskab
Betænkning om uddannelse af værnepligtige i civilforsvaret : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg vedr. civilforsvar og brandvæsen m.v. 862 1979 Uddannelse, Militær
Betænkning om integration af civilforsvar og brandvæsen : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg vedr. civilforsvar og brandvæsen m.v. 861 1979 Beredskab, Forvaltningsret
Betænkning om civilforsvar og brandvæsen m.v. : Bilag : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg. 860-2 1979 Beredskab
Betænkning om civilforsvar og brandvæsen m.v. : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg. 860-1 1979 Beredskab
Betænkning om overførsel af de under Meteorologisk Institut og Geodætisk Institut hørende forskningsopgaver til Undervisningsministeriet : Afgivet af et af Undervisningsministeriet den 28. april 1977 nedsat udvalg. 859 1979 Forskning
Betænkning om fragtaftaler ved indenlandsk vejtransport : Betænkning 2 afgivet af Justitsministeriets godstransportudvalg. 858 1978 Transportret
Betænkning om offentlighedslovens revision : Afgivet af det af Justitsministeriet den 27. februar 1973 nedsatte udvalg. 857 1978 Forvaltningsret
Betænkning om beskatning af aktieavancer : Afgivet den 31. juli 1978 af den under Ministeriet for Skatter og Afgifter nedsatte kommission om beskatningen af aktieselskaber og aktionærer. 856 1978 Skatteret
Kommunale udgiftsbehov I : Rapport fra den af Indenrigsministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende bloktilskud og andre udligningsordninger. 855 1978 Kommunalret
En fremtidig gartneripolitik : Betænkning fra Landbrugsministeriets udvalg vedrørende de Europæiske Økonomiske Fællesskabers politik på frugt- og gartneriproduktområdet. 854 1978 Landbrugsret, Fødevareret
Skolestart : 2. delbetænkning afgivet af det den 8. september 1975 af undervisningsministeren nedsatte udvalg vedrørende samvirke mellem hjem, førskole, skole og fritidsforanstaltninger for børn i alderen 5-8 år. 853 1978 Uddannelse, Socialret
Betænkning angående revision af lov om lodsvæsenet : Afgivet af det af Forsvarsministeriet den 10. juni 1970 nedsatte udvalg. 852 1978 Søret
Danmarks Journalisthøjskole : Betænkning afgivet af det af undervisningsministeren den 26. januar 1976 nedsatte udvalg. 851 1978 Uddannelse
Betænkning om de specialpædagogiske uddannelser : Afgivet af Udvalget vedrørende de specialpædagogiske uddannelser. 850 1978 Uddannelse
Betænkning om teateruddannelserne i Danmark : Bilag : Afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender i februar 1976 nedsatte arbejdsudvalg vedrørende teateruddannelserne. 849-2 1978 Kultur, Uddannelse
Betænkning om teateruddannelserne i Danmark : Afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender i februar 1976 nedsatte arbejdsudvalg vedrørende teateruddannelserne. 849-1 1978 Kultur, Uddannelse
De biskoppelige handlinger : præste- og bispevielse, provsteindsættelse og kirkeindvielse : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission. 848 1978 Kirkeret
Den postgraduate kliniske uddannelseskapacitet og samfundets behov for læger : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen. 847 1978 Uddannelse, Sundhedsret
Betænkning om barselsorlov : Afgivet af et af Ligestillingsrådet og Børnekommissionen nedsat fællesudvalg og kommenteret af de to organer. 846 1978 Diskrimination, Socialret
Betænkning om forbrugerkøb. 845 1978 Obligationsret, Forbrugerret
Vejstøj : Betænkning fra det af Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte vejstøjudvalg. 844 1978 Transportret, Trafik, Anlæg
Rapport om budgetteringssystemer ved de højere uddannelsesinstitutioner : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 24. maj 1976 nedsatte styringsgruppe. 843 1978 Uddannelse
Betænkning angående revision af Dykkerloven og de i tilslutning hertil udfærdigede forskrifter : Afgivet af det af Handelsministeriet den 1. november 1972 nedsatte udvalg. 842 1978 Søret, Sundhedsret
Vanding i jordbruget : Betænkning fra Udvalget vedrørende kunstig vanding i jordbruget. 841 1978 Landbrugsret, Miljøret
Delbetænkning III fra EDB-Samordningsudvalget om personregistrering. 840 1978 Persondataret, Immaterialret & IT-ret
Betænkning om køb på kredit : Afgivet af det af Justitsministeriet den 26. februar 1973 nedsatte udvalg. 839 1978 Obligationsret, Forbrugerret
Den fremtidige anvendelse af Kysthospitalet på Refsnæs : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 5. juli 1977 nedsatte arbejdsgruppe. 838 1978 Sundhedsret
Hjemmestyre i Grønland : Bind 4 : Administrative konsekvenser : Forslag om det fremtidige samvirke mellem de offentlige arbejdsgivere i Grønland : Forslag om fremtidigt forum for kontakt mellem landstingsmedlemmer og folketingsmedlemmer : Betænkning afgivet af Kommissionen om hjemmestyre i Grønland. 837-4 1978 Grønland og Færøerne, Statsret
Hjemmestyre i Grønland : Bind 3 : Hjemmestyrets opgaver på kortere sigt : Betænkning afgivet af Kommissionen om hjemmestyre i Grønland. 837-3 1978 Grønland og Færøerne, Statsret
Hjemmestyre i Grønland : Bind 2 : Bilag : Om hjemmestyreordningen : Betænkning afgivet af Kommissionen om hjemmestyre i Grønland. 837-2 1978 Grønland og Færøerne, Statsret
Hjemmestyre i Grønland : Bind 1 : Hjemmestyreordningen : Betænkning afgivet af Kommissionen om hjemmestyre i Grønland. 837-1 1978 Grønland Og Færøerne, Statsret
Betænkning om etablering af en videregående uddannelse inden for rejselivsområdet. 836 1978 Uddannelse
Betænkning om efterløn fra Udvalget af 1977 om fordeling af arbejdet. 835 1978 Arbejdsret, Pensionsret
Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotel- og restaurantledere. 834 1978 Uddannelse
Öresundsförbindelser - Konsekvenser för företag och hushåll : Studier genomförda av forskargruppen i ekonomisk geografi vid Lunds universitet under ledning av professor Gunnar Törnqvist. 833-3 1978 Anlæg, Trafik
Øresundsforbindelser : Tegninger. 833-2 1978 Anlæg, Trafik
Øresundsforbindelser : Betænkning afgivet af det danske og det svenske udvalg af 1975 om Øresundsforbindelserne. 833-1 1978 Anlæg, Trafik
Betænkning vedrørende videreuddannelsen af hospitalslaboranter : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigsministeriet den 2. oktober 1975. 832 1978 Uddannelse
Betænkning vedr. uddannelse af cytolaboranter : afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigsministeriet. 831 1978 Uddannelse
Betænkning om beskikkelse af forsvarer under efterforskningen : Afgivet af det af Justitsministeriet den 16. januar 1968 nedsatte udvalg. 830 1977 Procesret
Betænkning om lempelse af erstatningsansvar m.v. : Betænkning II afgivet af Justitsministeriets erstatningslovsudvalg. 829 1978 Erstatningsret
Rationalisering og planlægning i skatteadministrationen : Betænkning afgivet af den af finansministeren den 1. september 1975 nedsatte arbejdsgruppe. 828 1977 Forvaltningsret
Færdselslovens § 40 : nye former for trafiksanering : Betænkning fra den af justitsministeren den 8. september 1976 nedsatte arbejdsgruppe. 827 1978 Færdselsret
Betænkning om grundlaget for planlægning af psykiatrisk sygehusvæsen : Afgivet af et udvalg nedsat af indenrigsministeren (Psykiatriudvalget). 826 1977 Sundhedsret, Forvaltningsret
Betænkning om retternes kompetence og arbejdsform i straffesager. 825 1977 Procesret
Afsluttende redegørelse fra Indkomstskatteudvalget. 824 1977 Skatteret
Betænkning vedrørende en revision af rentemarginalloven : Afgivet af det af handelsministeren den 16. september 1976 nedsatte udvalg. 823 1977 Finansielle virksomheder
Betænkning om revision af skolestyrelseslovens kapitel 2 m.v. : Afgivet af det af undervisningsministeren den 7. januar 1975 nedsatte udvalg. 822 1977 Forvaltningsret
Lokaliseringsvejledning : Betænkning afgivet af det af miljøministeren den 10. maj 1976 nedsatte udvalg vedrørende lokaliseringsvejledning. 821 1977 Miljøret
Betænkning om en undersøgelse, der kan belyse visse virkninger af fri abort : Afgivet af en arbejdsgruppe, der blev nedsat af Justitsministeriet den 1. marts 1976. 820 1977 Sundhedsret
Betænkning fra udvalget vedrørende Den Kgl. Grønlandske Handel : Nedsat i henhold til regeringsbeslutning af 28. oktober 1974. 819 1977 Grønland og Færøerne
Socialformidleruddannelser : Betænkning afgivet af Udvalget vedr. socialformidleruddannelser. 818 1977 Uddannelse
Ældre og arbejdsmarkedet : Betænkning afgivet af Udvalget til behandling af midaldrende og ældres beskæftigelsesproblemer på det private arbejdsmarked. 817 1977 Arbejdsret
Forbrugerkommissionens betænkning IV : Bilag A: Forbrug og forbrugerforhold : på vej mod "forbrugerpolitikkens teori"? : (en redegørelse udarbejdet til brug for forbrugerkommissionen). 816-2 1975 Forbrugerret
Forbrugerkommissionens betænkning IV : Forbrugeroplysning - Forbrugerpolitik - Lov om forbrugerspørgsmål. 816-1 1977 Forbrugerret
Betænkning om videreuddannelse til speciallæge : Afgivet af det af Sundhedsstyrelsen den 14. december 1973 nedsatte udvalg. 815 1977 Uddannelse
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste : IV Lægeundersøgelse m.v. efter § 63 i lov om arbejdsmiljø. 814 1977 Arbejdsret
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste : III Bedriftssundhedstjeneste i Danmark. 813 1977 Arbejdsret
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste : II Arbejdsmedicinske klinikker m.v. samt arbejdslæger på amtsplan. 812 1977 Arbejdsret
Betænkning fra embedsmandsgruppen om bedriftssundhedstjeneste : I Arbejdsmiljøinstitut. 811 1977 Arbejdsret
Betænkning om uddannelser inden for kostforplejningsområdet : Afgivet af et af undervisningsministeren den 14. januar 1970 nedsat udvalg (Udvalget vedrørende uddannelse af personale til varetagelse af husholdningsfunktioner på forskellige institutioner). 810 1977 Uddannelse
Betænkning om grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygehusbehandling og sygdomsforebyggelse : Afgivet af det af indenrigsministeren den 22. november 1974 nedsatte udvalg : del 2: Rapport-samling fra arbejdsgruppen vedr. forebyggelse, nedsat under indenrigsministeriet sundhedsprioriteringsudvalg. 809-2 1977 Sundhedsret
Betænkning om grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygehusbehandling og sygdomsforebyggelse : Afgivet af det af indenrigsministeren den 22. november 1974 nedsatte udvalg. 809-1 1977 Sundhedsret
Delbetænkning II fra EDB-Samordningsudvalget om styrelsen af statslige og fælleskommunale registersystemer. 808 1977 Forvaltningsret, Persondataret
Betænkning vedrørende den interne trafik i Grønland : Afgivet af det af ministeren for Grønland den 13. juni 1975 nedsatte udvalg. 807 1977 Grønland og Færøerne, Trafik
Alternativer til frihedsstraf - et debatoplæg : Afgivet af den af Justitsministeriet den 29. august 1975 nedsatte arbejdsgruppe. 806 1977 Strafferet
Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter : Redegørelse fra Indkomstskatteudvalget. 805 1977 Skatteret
Betænkning om revision af uddannelsen af økonomaer til sygehuse m.v. : Afgivet af en af Indenrigsministeriet den 14. maj 1974 nedsat arbejdsgruppe. 804 1977 Uddannelse
Betænkning om prænatal genetisk diagnostik : Afgivet af et udvalg nedsat af Indenrigsministeriet. 803 1977 Sundhedsret
Betænkning om koordination af visse pleje- og omsorgsuddannelser : Afgivet af et udvalg nedsat af Indenrigsministeriet. 802 1977 Uddannelse, Forvaltningsret
Betænkning om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning : Afgivet af det af Justitsministeriet den 16. januar 1968 nedsatte udvalg. 801 1977 Procesret
Betænkning om tvangsauktion over fast ejendom : Afgivet af den af Justitsministeriet den 11. marts 1976 nedsatte arbejdsgruppe. 800 1977 Procesret
Rapport om principper for en reform af de sociale pensioner : Afgivet af Pensionsreformarbejdsgruppen. 799 1977 Socialret, Pensionsret
Kommunalt nærdemokrati : Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigsministeriet. 798 1977 Kommunalret
Betænkning om oral histopatologi : Afgivet af et af Sundhedsstyrelsen nedsat udvalg. 797 1977 Sundhedsret
Ægteskab : afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 : 7 : Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse. 796 1977 Familieret
En fremtidig landbrugspolitik : Betænkning fra Udvalget for den fremtidige landbrugspolitik. 795 1977 Landbrugsret
Forskningsstyring - med særligt henblik på de højere uddannelsesinstitutioner : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 17. juni 1976 nedsatte arbejdsgruppe. 794 1977 Uddannelse, Forskning
Det obligations- og aktieløse samfund : EDB-indskrivning i stedet for papirer = Elimination of paper handling on the securities market : Betænkning afgivet af Obligationsudvalget nedsat af boligministeren. 793 1977 Obligationsret, Finansielle Virksomheder
Betænkning vedrørende arbejdsskadeforsikring : Afgivet af det til revision af lov om forsikring med følger af ulykkestilfælde den 5. marts 1974 nedsatte udvalg. 792 1977 Erstatningsret, Arbejdsret
Delbetænkning vedrørende lands- og landsdelsfunktioner : Afgivet af et af indenrigsministeren nedsat udvalg. 791 1977 ??
Skatter og indkomstafhængige ydelser II : Samordningsproblemet i 1975 og 1976 - Civilstandens betydning - Lovmodel : 2. betænkning fra Udvalget vedrørende samordning af skatter og sociale ydelser m.v. : materialesamling II. 790-2 1977 Skatteret
Skatter og indkomstafhængige ydelser II : Samordningsproblemet i 1975 og 1976 - Civilstandens betydning - Lovmodel : 2. betænkning fra Udvalget vedrørende samordning af skatter og sociale ydelser m.v. 790-1 1977 Skatteret
Skolestart : 1. delbetænkning afgivet af det den 8. september 1975 af undervisningsministeren nedsatte udvalg vedrørende samvirke mellem hjem, førskole, skole og fritidsforanstaltninger for børn i alderen 5-8 år. 789 1977 Uddannelse
Betænkning fra udvalget vedrørende revision af loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner. 788 1977 Forvaltningsret, Uddannelse
Udvidet statslig information om love m.v. 787 1977 Retsinformation
Personalebevægelighed i centraladministrationen : Betænkning fra Udvalget vedr. friere personalebevægelighed i centraladministrationen. 786 1976 Forvaltningsret
Betænkning om bevarelse m.v. af radio- og TV-udsendelser : Afgivet af det af Statsministeriet nedsatte udvalg vedr. bevarelse m.v. af radio- og TV-udsendelser. 785 1976 Medieret, Immatrielret
Delbetænkning fra EDB-Samordningsudvalget om personregistre. 784 1976 Persondatatret
Betænkning om Statens Kunstfond : Afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender nedsatte udvalg af 1974 om støtte til kulturlivet. 783 1976 Kultur, Statsstøtte
Boliger for unge : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af boligministeren. 782 1976 Boligret
Særforsorgens udlægning : Betænkning fra Udvalget om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg. 781 1976 Forvaltningsret
Foreløbig redegørelse fra Indkomstskatteudvalget. 780 1976 Skatteret
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. den skattemæssige behandling af indeksering af fordringer. 779 1976 Skatteret
Nye veje til en højere uddannelse : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg om liberalisering af adgangsbetingelserne til universiteterne, de højere læreanstalter og lærerseminarierne. 778 1976 Uddannelse
Betænkning om uddannelse af plejere : Afgivet af en arbejdsgruppe under Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet. 777 1976 Uddannelse
Betænkning om uddannelsen af kliniske tandteknikere : Afgivet af Udvalget vedrørende uddannelsen af praktiserende tandteknikere. 776 1976 Uddannelse
Godkendelse som Adoptivforældre : Betænkning III fra Justitsministeriets adoptionsudvalg. 775 1976 Familieret
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende en støtteordning for zoologiske haver. 774 1976 Statsstøtte, Kultur
Betænkning om retternes kompetence og arbejdsform i borgerlige sager. 773 1976 Procesret
Rapport om samordning af pension, skat og boligsikring : Afgivet af Pensionsreformarbejdsgruppen Juni 1976. 772 1976 Pensionret
Betænkning vedrørende lighed i værnepligtsbyrden : 2. del : Afgivet af det af indenrigsministeren den 5. november 1973 nedsatte Værnepligtsudvalg. 771 1976 Militær
Delbetænkning vedrørende periodisk syn af personvogne : Afgivet af det af justitsministeren den 5. marts 1974 nedsatte udvalg med den opgave at overveje, om der skal indføres en autorisationsordning for autoværksteder, og i bekræftende fald, hvorledes den skal udformes. 770 1976 Færdselsret
Redegørelse vedrørende revision af lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m. : Afgivet af den af Kirkeministeriet den 25. september 1973 nedsatte arbejdsgruppe. 769 1976 Kirkeret
Studenterregistrering : Anden beretning afgivet af den af undervisningsministeren den 1. august 1974 nedsatte arbejdsgruppe. 768 1976 Persondataret
Delbetænkning om offentlige registre : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. september 1970 nedsatte registerudvalg. 767 1976 Persondataret
Betænkning vedr. ambulancetjenesten uden for Stor-København : Afgivet af et af indenrigsministeren nedsat udvalg. 766 1976 Sundhedsret, Trafik
De danske vejrtjenesters struktur : Betænkning fra Udvalget vedr. rationalisering af vejrtjenesterne. 765 1976 Forvaltningsret
Betænkning om revision af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser. 764 1976 Uddannelse
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. etablering af et marked for kortfristede værdipapirer. 763 1976 Finansielle virksomheder
Betænkning vedrørende lighed i værnepligtsbyrden : 1. del : Afgivet af det af indenrigsministeren den 5. november 1973 nedsatte Værnepligtsudvalg. 762 1976 Militær
Betænkning om udenlandske arbejderes sociale og samfundsmæssige tilpasning her i landet : Afgivet af en af Socialministeriet nedsat arbejdsgruppe. 761 1976 Udlændingeret
Radio- og fjernsynsprogrammer for søfarende : Betænkning afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender i juli 1973 nedsatte udvalg. 760 1975 Kultur, Søret, Medieret
Visse strafferetlige og civilretlige spørgsmål i forbindelse med arbejdskonflikter : Udtalelser afgivet af Straffelovrådet og Retsplejerådet. 759 1976 Strafferet, Civilret, Retspleje
Forsikringskommissionens betænkning IV : Afgivet af en af handelsministeren nedsat kommission jf. lov nr. 171 af 16. maj 1962. 758 1976 Forsikringsret
Betænkning om det lokale ligningsvæsen : Afgivet af det af finansministeren den 6. december 1972 nedsatte udvalg. 757 1976 Skatteret
Betænkning om befolkningens tandsundhedsstatus og Tandlægevæsenet : Afgivet af en af Sundhedsstyrelsen nedsat embedsmandsgruppe vedrørende Tandlægevæsenet. 756 1976 Sundhedsret
Rapport om udvidet adgang til førtidig folkepension og fleksibel pensionsalder : Afgivet af Pensionsreformarbejdsgruppen Oktober 1975. 755 1976 Pensionsret
Betænkning vedrørende Socialforskningsinstituttets fremtidige virksomhed : Afgivet af det af Socialministeriet den 14. juli 1972 nedsatte udvalg. 754 1975 Socialret, Forskning
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab på valuta. 753 1975 Skatteret
Kriminalforsorg - Socialforsorg : Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 24. august 1973 nedsatte planlægningsudvalg vedrørende forsorgsarbejdet inden for kriminalforsorgen : Bind III: Resumé. 752-3 1975 Socialret, Strafferet
Kriminalforsorg - Socialforsorg : Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 24. august 1973 nedsatte planlægningsudvalg vedrørende forsorgsarbejdet inden for kriminalforsorgen : Bind II: Bilag. 752-2 1975 Socialret, Strafferet
Kriminalforsorg - Socialforsorg : Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 24. august 1973 nedsatte planlægningsudvalg vedrørende forsorgsarbejdet inden for kriminalforsorgen : Bind I. 752-1 1975 Socialret, Strafferet
Betænkning om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser : Afgivet af det af Justitsministeriet den 8. januar 1974 nedsatte udvalg. 751 1975 Erstatningsret, Strafferet
De bibelske læsninger i gudstjenesten : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission. 750 1975 Kirkeret
Betænkning om revision af tandlægeloven : Afgivet af et udvalg nedsat af Indenrigsministeriet. 749 1975 Sundhedsret
Betænkning vedrørende turismen til Danmark : Betænkning afgivet af Handelsministeriets turistudvalg. 748 1975 Turisme
Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold. 747 1975 Strafferet
Betænkning om sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning af værnepligtige : Afgivet af de af Indenrigsministeriet den 4. marts 1971 nedsatte FOUSHIP- og regulativudvalg samt den af indenrigsministeriet den 3. november 1971 nedsatte styringskomite vedrørende rationalisering af udskrivningsvæsenet. 746 1975 Militær
Uddannelsen af værnepligtige personel i civilforsvaret uden for civilforsvarskorpset : Betænkning afgivet af det af indenrigsministeren den 21. maj 1973 nedsatte udvalg. 745 1975 Militær, Uddannelse
Betænkning om M/T "Edith Terkol"s forlis : Afgivet af den af handelsministeren den 3. november 1972 nedsatte kommission. 744 1975 Søret
Planlægningen i centraladministrationen : Betænkning fra Udvalget vedr. centraladministrationens planlægningsvirksomhed. 743 1975 Forvaltningsret
Betænkning om politikredsinddelingen i hovedstadsområdet : Afgivet af det af Justitsministeriet den 10. maj 1967 nedsatte strukturudvalg vedrørende politiet. 742 1975 Forvaltningsret
Studenterregistrering : Første beretning afgivet af den af undervisningsministeren den 1. august 1974 nedsatte arbejdsgruppe. 741 1975 Uddannelse, Persondata
Betænkning om Lovtidende og Ministerialtidende : Afgivet af det af Justitsministeriet den 22. marts 1965 nedsatte udvalg. 740 1975 Retsinformation
TV i Grønland : Betænkning afgivet af det grønlandske TV-udvalg. 739 1975 Grønland og Færøerne
Forbrugerkommissionens betænkning III : Forbrugerens retsstilling og retsbeskyttelse. 738 1975 Obligationsret, Produktregler, Procesret, Markedsføringsret, Fast Ejendom, Forbrugerret
Forsikringskommissionens betænkning III : Bind 2: Tabeller og bilag. 737-2 1975 Forsikringsret
Forsikringskommissionens betænkning III : Bind 1. 737-1 1975 Forsikringsret
Betænkning om sagsomkostninger ved administrative nævn : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 1. maj 1964 nedsatte udvalg. 736 1975 Forvaltningsret
Butikstiden : Betænkning angående revision af lukkeloven (lov nr. 264 af 10. juni 1970) : Afgivet af Lukkelovskommissionen af 1970 : Bind II: Bilag. 735-2 1975 Erhversregulering
Butikstiden : Betænkning angående revision af lukkeloven (lov nr. 264 af 10. juni 1970) : Afgivet af Lukkelovskommissionen af 1970 : Bind I. 735-1 1975 Erhvervsregulering
Betænkning om beskatningsregler for ejerboliger : afgivet af det af finansministeren den 21. august 1974 nedsatte udvalg. 734 1975 Ejendomsret, Skatteret
Planlægning vedr. børnehave- og fritidspædagogseminarier : Betænkning afgivet af det af undervisningsministeren under 17. april 1972 nedsatte udvalg vedrørende planlægning af børnehave- og fritidspædagogseminarierne. 733 1974 Uddannelse
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer. 732 1975 Finansielle virksomheder
Betænkning vedrørende den statslige administration på amtsplanet : Betænkning afgivet af det af indenrigsministeren den 29. juni 1972 nedsatte udvalg. 731 1975 Forvaltningsret
Grunduddannelse af sygeplejersker : Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af det under Indenrigsministeriet hørende uddannelsesnævn for Sundhedsvæsenet. 730 1975 Uddannelse
Betænkning vedrørende den statslige revisions struktur m.m. : Afgivet af det af økonomiministeren den 14. maj 1974 nedsatte udvalg til overvejelse af den statslige revisions struktur og dermed sammenhørende spørgsmål. 729 1975 Forvaltningsret
Betænkning om anholdelse og varetægt : Afgivet af det af Justitsministeriet den 16. januar 1968 nedsatte udvalg. 728 1974 Strafferet
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af museumslovene. 727 1975 Kultur
Ægteskab : Udarbejdet af Socialforskningsinstituttet ved Inger Koch-Nielsen for Ægteskabsudvalget af 1969 : 6 : Ægteskabet i statistisk og sociologisk belysning. 726 1974 Familieret
Lægemiddeldistribution i Danmark : Betænkning afgivet af den af Indenrigsministeriet den 22. september 1972 nedsat ekspertgruppe. 725 1974 Sundhedsret
Betænkning om dyrtidsregulering : Afgivet af det af arbejdsministeren den 7. august 1973 nedsatte udvalg. 724 1974 Arbejdsret
Betænkning om selskabsbeskatning ved fusion : Afgivet af den under Finansministeriet nedsatte kommission om beskatningen af aktieselskaber og aktionærer. 723 1974 Selskabsret, Skatteret
Betænkning vedrørende det fremtidige budget- og regnskabssystem i kommuner og amtskommuner : Afgivet af det af indenrigsministeren den 26. maj 1970 nedsatte udvalg vedrørende det kommunale budget- og regnskabssystem. 722 1974 Kommunalret, Forvaltningsret
?? 721 ??  
Ægteskab : Udarbejdet af Inger Margrete Pederson for Ægteskabsudvalget af 1969 : 5 : Samliv og ægteskab. 720 1974 Familieret
Ægteskab : Afgivet af Ægteskabsudvalget af 1969 : 4 : Vilkårene for separation og skilsmisse. 719 1974 Familieret
Undersøgelse i adoptionssager : Betænkning II fra Justitsministeriets adoptionsudvalg. 718 1974 Familieret
Betænkning om ny højere handelseksamen : Afgivet af udvalget vedrørende højere handelseksamens placering i den fremtidige erhvervsuddannelsesstruktur. 717 1974 Forvaltningsret, Uddannelse
Ægteskab : afgivet af Ægteskabsudvalget af 1969 : 3 : Formueordningen. 716 1974 Familieret, Formueret
Betænkning vedrørende kvindernes stilling i samfundet : Slutrapport afgivet af den af statsministeren nedsatte kommission vedrørende kvindernes stilling i samfundet. 715 1974 Diskrimination
Kriminalforsorgen og massemedierne : Betænkning afgivet af den af direktøren for Kriminalforsorgen den 4. marts 1974 nedsatte informationsgruppe. 714 1974 Forvaltningsret, Medieret
Skatter og indkomstafhængige ydelser : Betænkning fra Udvalget vedrørende samordning af skatter og sociale ydelser m.v. : Materialesamling. 713-2 1974 Skatteret, Socialret
Skatter og indkomstafhængige ydelser : Betænkning fra Udvalget vedrørende samordning af skatter og sociale ydelser m.v. 713-1 1974 Skatteret, Socialret
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende Det Kgl. Teaters bygnings- og driftsforhold. 712 1974 Kultur
Betænkning om uddannelsen af husholdningslærere efter loven af 1972 : Afgivet af det af undervisningsministeren den 29. juni 1973 nedsatte studieplansudvalg. 711 1974 Uddannelse
Betænkning om nedsættelse af et uddannelsesråd for teknikeruddannelserne : Afgivet af et af Undervisningsministeriet den 18. februar 1971 nedsat udvalg. 710 1974 Uddannelse
Betænkning om idrætten og friluftslivet : Afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender den 14. marts 1970 nedsatte udvalg. 709 1974 Kultur
Tillægsbetænkning til forsørgerbegrebet : Studier i familiens retlige problemer. 708 1974 Familieret
Betænkning om en statistisk belysning af forbrugerkreditområdet : Afsluttende delbetænkning afgivet af det af økonomiministeren den 6. oktober 1970 nedsatte udvalg. 707 1974 Markedsføringsret
Læreruddannelse og lærerbehov : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet den 23. maj 1972 nedsatte udvalg. 706 1974 Uddannelse
Betænkning om støtte til voksne under erhvervsmæssig uddannelse. 705 1974 Uddannelse, Socialret
En undersøgelse af kopiering og anden mangfoldiggørelse i skolerne 1972-73 : Undervisningsministeriets kopi-udvalg. 704 1974 Immatrielret
Betænkning fra Udvalget til forbedring af kildeskatten om ægtefællers beskatning. 703 1974 Skatteret
Betænkning fra Udvalget til forberedelse af revisionen af lov om totalisatorspil. 702 1974 Spil
Betænkning om ændring i kommissionsloven. 701 1974  
Turisme i Grønland : Betænkning udarbejdet af "Udvalget vedrørende turisme i Grønland" for Ministeriet for Grønland = Naitsumik kalatdlisut nailisagartalik. 700 1973 Grønland og Færøerne
Betænkning om ingeniøruddannelserne i Danmark : Afgivet af et af Undervisningsministeriet den 6. januar 1971 nedsat udvalg. 699 1973 Uddannelse
Betænkning om behandling af borgerlige sager. 698 1973 Procesret
Ægteskab : afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 : 2 : Ægteskabs opløsning. 697 1973 Familieret
Betænkning vedrørende skibes stabilitet : Afgivet af det af Handelsministeriet den 5. maj 1970 nedsatte udvalg. 696 1973 Erhvervsregulering, Trafik
Betænkning vedrørende personaleforbruget i kommuner og amtskommuner : Afgivet af det af indenrigsministeren den 1. september 1972 nedsatte udvalg. 695 1973 Arbejdsret
5. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående Ansvar for olieskader. 694 1973 Søret, Miljøret
Betænkning vedrørende instrumentteknikeruddannelse : Afgivet af et af Undervisningsministeriet, direktoratet for erhvervsuddannelserne, under 11. september 1970 nedsat udvalg. 692 1973 Uddannelse
Betænkning vedrørende boligbyggeriet i Grønland : Administration, statsstøtte og finansiering. 692 1973 Grønland og Færøerne
Ægteskab : afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 : 1: Ægteskabs indgåelse. 691 1973 Familieret
Betænkning om sammenslutningen Boss of Scandinavia : Afgivet af Boss-udvalget. 690 1973 Finansielle Virksomheder
Betænkning om periodisk syn af motorkøretøjer : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission. 689 1973 Færdselsret
Betænkning vedrørende revision af begravelsesloven og ligbrændingsloven : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 2. maj 1968 nedsatte udvalg. 688 1973 Kirkeret
Delbetænkning om private registre : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. september 1970 nedsatte registerudvalg. 687 1973 Persondataret
Betænkning vedrørende revision af foderstoflovgivningen : Afgivet af Landbrugsministeriets Kommission til revision af foderstoflovgivningen. 686 1973 Landbrugsret
Betænkning afgivet af det af Arbejdsministeriet i oktober 1970 nedsatte udvalg om arbejdsretten. 685 1973 Arbejdsret
Betænkning om ændring af skiftelovgivningen : Afgivet af det af Justitsministeriet den 30. september 1963 nedsatte udvalg. 684 1973 Skifteret
Betænkning om undervisning, erhvervsuddannelse og fritidsaktiviteter for indsatte i fængselsvæsenets anstalter : Afgivet af det af justitsministeren den 29. marts 1968 nedsatte udvalg. 683 1973 Strafferet
Betænkning om kundgørelse og opfyldelse af traktater : Afgivet af det af Justitsministeriet den 22. marts 1965 nedsatte udvalg. 682 1973  
Forbrugerkommissionens betænkning II : Markedsføring, Forbrugerombudsmand, Forbrugerklagenævn. 681 1973 Markedsføringsret
Betænkning om uddannelse af sygehjælpere : Afgivet af en arbejdsgruppe under Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet. 680 1973 Uddannelse
Betænkning om erstatning for tab ved personskade og tab af forsørger : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. september 1966 nedsatte udvalg. 679 1973 Erstatningsret
Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om prostitution : Udvalgets 4. betænkning. 678 1973 Socialret
Intensivering af værnepligtiges uddannelse i civilforsvarskorpset : Betænkning afgivet af det af indenrigsministeren den 30. november 1970 nedsatte udvalg. 677 1973 Uddannelse
Betænkning om indtægtsgrænsen ved offentlig sygesikring : Afgivet af et af socialministeren nedsat udvalg. 676 1973 Forsikringsret
Betænkning om uddannelse af kliniske diætassistenter : Afgivet af Uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet. 675 1973 Uddannelse
Betænkning vedrørende omfang og finansiering af byggemodningsforanstaltninger : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af boligministeren den 10. december 1971. 674 1973 Byggeret, Anlæg
Betænkning vedrørende ligestilling : Afgivet af et udvalg under Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet : Bilag: Bilag 1 : psykologiske kønsforskelle : en gennemgang af den psykologiske litteratur om forskelle mellem mænd og kvinder - Bilag 2 : sociologiske kønsforskelle : en gennemgang af sociologisk litteratur om forskelle mellem mænd og kvinder. 673-2 1967 Diskrimination
Betænkning vedrørende ligestilling : Afgivet af et udvalg under Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet. 673-1 1972 Diskrimination
Betænkning om efteruddannelse af journalister : Afgivet af det af Statsministeriet den 27. april 1972 nedsatte udvalg. 672 1973 Uddannelse
Betænkning om de bibliotekariske uddannelser : Afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender den 23. august 1971 nedsatte udvalg. 671 1973 Kultur, Uddannelse
Sociale uddannelser : Betænkning afgivet af uddannelseskommissionen for det sociale område. 670 1973 Uddannelse
Betænkning om den stedlige social- og sundhedstjeneste : Afgivet af et af socialministeren nedsat udvalg. 669 1973 Socialret, Sundhedsret
Betænkning vedrørende kvinders stilling på arbejdsmarkedet : Afgivet af det under Kommissionen vedrørende kvinders stilling i samfundet nedsatte udvalg vedrørende arbejdsforhold. 668 1972 Arbejdsret
Betænkning om de strafferetlige særforanstaltninger : Afgivet af Straffelovrådet. 667 1972 Strafferet
Betænkning om edb-undervisning i det offentlige uddannelsessystem. 666 1972 Uddannelse
Betænkning om central erhvervsregistrering : Afgivet af det af Danmarks Statistik den 9. juli 1970 nedsatte erhvervsregistreringsudvalg. 665 1972 Finansielle Virksomheder
Det sociale tryghedssystem : Service og bistand : Socialreformkommissionens 2. betænkning. 664 1972 Socialret
Betænkning om lægemidler : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 8. februar 1969 nedsatte apotekerlovudvalg. 663 1972 Sundhedsret
Betænkning om anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 27. maj 1970 nedsatte udvalg. 662 1972 Uddannelse
Undervisningsministeriets struktur- og rationaliseringsudvalg : 1. betænkning. 661 1972 Forvaltningsret
Betænkning vedrørende lov om veterinærvæsenet samt om udøvelse af dyrlægegerning. 660 1972 Dyreret
Betænkning om tilskud til lægemidler : Afgivet af det af Socialministeriet nedsatte udvalg til revision af medicintilskudsordningen. 659 1972 Sundhedsret, Offentlig støtte
Betænkning om ændring af par. 5 i lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. december 1968 nedsatte udvalg. 658 1972 Familieret
Begrundelse af forvaltningsafgørelser og administrativ rekurs m.v. : Betænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg vedrørende begrundelse af forvaltningsafgørelser m.v. 657 1972 Forvaltningsret
Betænkning om tjenestemænds godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser : Afgivet af det af lønnings- og pensionsministeren den 20. juni 1969 nedsatte udvalg. 656 1972 Arbejdsret
Betænkning vedrørende det almennyttige byggeris priser, standard og udlejningsmuligheder : Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af boligministeren den 13. december 1971. 655 1972 Boligret, Lejeret
Betænkning om omlægning af daginstitutionernes struktur : Afgivet af børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn. 654 1972 Forvaltningsret
Betænkning vedrørende ændring af reglerne for uddannelsen til børneforsorgspædagog. 653 1973 Uddannelse, Socialret
Betænkning om morarenter : Afgivet af Justitsministeriets sagkyndige vedrørende købelovgivningen. 652 1972 Finansielle Virksomheder
Betænkning vedrørende statsskatteadministrationen : Afgivet af udvalget vedrørende statsskatteadministrationen. 651 1972 Forvaltningsret
Betænkning vedrørende nogle af- og nedkriminaliseringsspørgsmål. 650 1972 Strafferet
Betænkning om borgerlig personregistrering : Afgivet af et udvalg nedsat den 31. marts 1970 af Indenrigsministeriet. 649 1972 Persondataret
Hjemmesygeplejen : Betænkning 2 afgivet af det af Sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende revision af sundhedsplejerske- og hjemmesygeplejeordningen. 648 1972 Socialret, Sundhedsret
Betænkning vedrørende uddannelse af lærere i tekstilsløjd : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 6. januar 1967 nedsatte udvalg. 647 1972 Uddannelse
Betænkning vedrørende Grønlandsadministrationens budget- og regnskabsvæsen : Fra det af ministeren for Grønland under den 14. februar 1966 nedsatte udvalg vedrørende organisationen af Ministeriet for Grønlands budget- og regnskabsvæsen. 646 1972 Grønland og Færøerne
Betænkning vedrørende international ungdomsudveksling : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 6. februar 1970 nedsatte udvalg. 645 1972 Udenrigsforhold
Effektiviteten af forvaring og særfængsel m.v. : En kriminologisk efterundersøgelse af lovovertrædere henført under straffelovens par. 17, stk. 1, og indsat i forvaring, særfængsel eller statsfængsel, samt et forsøg på en vurdering af disse reaktioners effektivitet : Foretaget på foranledning af Straffelovrådet. 644 1972 Strafferet
Betænkning om revision af sømandsloven : Afgivet af den af Handelsministeriet den 25. januar 1966 nedsatte kommission. 643 1972 Søret
4. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående I: Befordring af gods, II: Befordring af passagerer og rejsegods, III: Ændringer i enkelte sølovsbestemmelser (par. 220 og par. 223a), IV: forældelse af visse fordringer (par. 284). 642 1972 Søret
Det offentliges annoncering i dagspressen : Betænkning afgivet af det af Statsministeriet den 31. juli 1970 nedsatte udvalg. 641 1972 Medieret
Betænkning om selskabsbeskatning : Afgivet den 11. februar 1972 af den under Finansministeriet nedsatte kommission om beskatningen af aktieselskaber og aktionærer. 640 1972 Skatteret, Selskabsret
Betænkning om koordinering af småskovsforeningernes og Det danske Hedeselskabs virksomhed : Afgivet af det af Landbrugsministeriet under 3. august 1970 nedsatte udvalg. 639 1972 Landbrugsret
Betænkning fra udvalget til forbedring af kildeskatten. 638 1972 Skatteret
Betænkning vedrørende børne- og ungdomsteater. 637 1972 Kultur
Dansk informations- og kulturarbejde i udlandet : Betænkning afgivet af Udvalget til rationalisering og samordning af det statslige og statsunderstøttede informations- og kulturarbejde i udlandet, nedsat af udenrigsministeren den 2. april 1970. 636 1972 Kultur, Statsstøtte, Udenrigsforhold
Betænkning afgivet af den af boligministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende realkreditinstitutternes vurdering og låneudmåling. 635 1972 Finansielle Virksomheder
Betænkning om udlæg og udpantning : Afgivet af det af Justitsministeriet den 19. januar 1952 nedsatte udvalg. 634 1971 Finansielle Virksomheder
Betænkning om Fødselshjælpens tilrettelæggelse : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 15. marts 1967 nedsatte udvalg vedrørende jordemodervæsenets ordning. 633 1972 Sundhedsret
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 9 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 15. december 1971 af det af Boligministeriet den 5. december 1969 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. 632 1972 Kommunalret
Betænkning afgivet af arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige fordeling af arbejdsopgaverne på kriminalforsorgens område mellem Dansk forsorgsselskab og fængselsvæsenet. 631 1972 Forvaltningsret
Betænkning om omsorgen for ældre og for pensionister. 630 1972 Socialret
Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende centraladministrationens organisation. 629 1971 Forvaltningsret
Betænkning om finansieringsselskaber og lignende virksomheder : Afgivet af Boss-udvalget. 628 1971 Finansielle Virksomheder
Betænkning om landsdelskonservatorierne i Esbjerg, Odense og Ålborg. 627 1971 Uddannelse
Betænkning fra udvalget om gymnasielærernes pædagogiske uddannelse. 626 1971 Uddannelse
Betænkning om en foreløbig revision af højmessen : Afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission : (herunder dåb og nadver). 625 1971 Kirkeret
Ændring af adoptionsloven : Betænkning I fra Justitsministeriets adoptionsudvalg. 624 1971 Familieret
Betænkning vedrørende uddannelse af maskinister og maskinmestre : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 8. marts 1967 nedsat udvalg. 623 1971 Uddannelse
Betænkning om efterforskning i straffesager m.v. : Afgivet af det af Justitsministeriet den 16. januar 1968 nedsatte udvalg. 622 1971 Strafferet
Skolebiblioteker og centraler for undervisningsmidler : Betænkning afgivet af det af undervisningsministeren den 13. november 1970 nedsatte udvalg. 621 1971 Uddannelse
Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende revision af almindelige betingelser for arbejder og leverancer : Afgivet den 16. september 1971. 620 1971 Arbejdsret
Betænkning om rådgivning inden for det sociale område : Afgivet af et af socialministeren nedsat udvalg. 619 1971 Socialret
Betænkning II afgivet af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965. 618 1971 Erhvervsregulering
Betænkning vedrørende undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen : Afgivet af den af Undervisningsministeriet nedsatte kristendomsundervisningskommission. 617 1971 Uddannelse
Betænkning om en statistisk belysning af pantebrevsmarkedet : Delbetænkning afgivet af det af Økonomiministeriet den 6. oktober 1970 nedsatte udvalg. 616 1971 Panterettigheder
Betænkning vedrørende kvinders deltagelse i det offentlige liv : Afgivet af den af statsministeren nedsatte kommission vedrørende Kvindernes Stilling i Samfundet. 615 1971 Diskrimination
Betænkning vedrørende behovet for bibliotekarer 1970-1985 : en prognose. 614 1971 Kultur
Betænkning afgivet af Handelsministeriets firmalovudvalg. 613 1971 Selskabsret
Betænkning om erhvervsfaglige grunduddannelser : 1. betænkning afgivet af det af undervisningsministeren den 20. august 1970 nedsatte udvalg til revision af lovgivningen vedrørende lærlingeuddannelserne. 612 1971 Uddannelse
Betænkning vedrørende bidragsfonden : afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet. 611 1971 Socialret
Betænkning om folkekirken i det moderne samfund : Afgivet af Kirkeministeriets strukturkommission : 2. del: Bilag. 610-2 1971 Kirkeret
Betænkning om folkekirken i det moderne samfund : Afgivet af Kirkeministeriets strukturkommission : 1. del. 610-1 1971 Kirkeret
Betænkning vedrørende erstatning for vaccinationsskader : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 24. november 1969 nedsatte udvalg. 609 1971 Sundhedsret, Erstatningsret
Betænkning vedrørende færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger på eller ved vejene : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedkommission. 608 1971 Færdselsret
Betænkning om revision af biblioteksloven. 607 1971 Kultur
Konkurs og tvangsakkord : Betænkning II afgivet af det af Justitsministeriet den 29. januar 1958 nedsatte udvalg. 606 1971 Insolvensret
Betænkning om Politikredsinddelingen i Danmark : Afgivet af det af Justitsministeriet den 10. maj 1967 nedsatte strukturudvalg vedrørende politiet. 605 1971 Offentlig Forvaltning
Betænkning om Åger : Afgivet af det af Justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg. 604 1971 Obligationsret
Betænkning om Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område : Afgivet af et af arbejdsministeren i 1969 nedsat udvalg. 603 1971 Arbejdsret, Beskæftigelse
Betænkning afgivet af det under 15. oktober 1968 nedsatte udvalg til revision af samarbejdsudvalgsvirksomheden inden for statens styrelser m.v. 602 1971 Forvaltningsret
Straffelovrådets betænkning om privatlivets fred. 601 1971 Strafferet
Fondsbørsen og fondsbørsvekselererne : Betænkning II afgivet af Handelsministeriets udvalg til revision af fondsbørsordningen. 600 1971 Finansielle Virksomheder
Betænkning om 10. skoleår : Afgivet af det den 18. december 1965 nedsatte udvalg vedrørende undervisningspligtens udvidelse. 599 1971 Uddannelse
10. betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 : Om statens långivning til jordbrugsmæssige formål : Ændringer i jordfordelingsloven : Statens erhvervelse af jord : Administrationen af lovgivningen vedrørende jordbrug. 598 1971 Landbrugsret, Ejendomsret
Forbrugerkommissionens betænkning I : Mærkning og skiltning m.v. inden for forbrugsområdet. 597 1971 Markedsføringsret
Betænkning om iværksættelse af en uddannelse af klinikassistenter for tandlæger og af tandplejere : Afgivet af Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet. 596 1971 Uddannelse
2. betænkning vedrørende gennemgang af ekspropriationslovgivningen : Afgivet af den af Ministeriet for Offentlige Arbejder under 14. februar 1956 nedsatte kommission. 595 1971 Ejendomsret
Betænkning vedrørende kvinders sundhedsforhold : Afgivet af det under Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet nedsatte udvalg om sundhedsforholdene. 594 1971 Sundhedsret
Betænkning om hjælp efter forsorgsloven til indkaldte værnepligtige : Afgivet af et af Socialministeriet nedsat udvalg. 593 1971 Socialret, Militær
Betænkning afgivet af radiokommissionen : Nedsat den 15. juni 1967 af Ministeriet for Kulturelle Anliggender. 592 1970 Medieret
Betænkning vedrørende den fremtidige skolelægeordning : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 6. oktober 1965 nedsatte udvalg. 591 1970 Sundhedsret
Betænkning afgivet af den af Indenrigsministeriet den 30. juni 1964 nedsatte kommission vedrørende den offentlige hygiejne m.v. 590 1970 Sundhedsret
Betænkning om udenlandske arbejderes forhold i Danmark : Afgivet af det af Arbejdsministeriet den 17. juni 1969 nedsatte udvalg. 589 1971 Arbejdsret
Straffelovrådets betænkning om spirituspåvirkede motorførere. 588 1970 Færdselsret
Betænkning af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 27. august 1969 nedsatte udvalg til undersøgelse af en række juridiske og administrative forhold ved Danmarks Radio. 587 1970 Medieret, Forvaltning
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret : 7. del : Straf og disciplinarmidler : Klageregler. 586 1970 Militær, Arbejdsret
Betænkning om indførelse af adgang for en køber til at træde tilbage fra aftaler m.v. indgået på bopælen : Afgivet af det af Justitsministeriet den 11. januar 1968 nedsatte udvalg. 585 1970 Boligret, Aftaleret
Betænkning vedrørende uddannelseskrav til seminariernes lærere : Afgivet af det af undervisningsministeren under 9. marts 1968 nedsatte udvalg vedrørende uddannelseskrav til seminariernes lærere. 584 1970 Uddannelse
Betænkning om uddannelse af plejehjemsassistenter : Afgivet af Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet. 583 1970 Uddannelse
Betænkning om biografbevillingssystemet : Afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 2. marts 1966 nedsatte udvalg. 582 1970 Kultur
Betænkning afgivet af Jordboniteringskommissionen af 7. november 1949 : 1. del: Om udarbejdelsen af vejledende regler for udførelsen af jordboniteringer : 2. del: Om kommissionens arbejde med ansættelse af prøvetakster i de enkelte kommuner. 581 1970 Landbrugsret
3. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående I: Partrederi, II: Søpanteret m.v., III: Registrering af skibe under bygning. 580 1970 Søret
Forsikringskommissionens betænkning II : lovpligtig ulykkesforsikring. 579 1970 Forsikringsret
Betænkning fra administrationsrådets udvalg vedr. datatransmission. 578 1970 IT-ret
Betænkning om formidlingen af undervisningsmidler inden for folkeskolen : Afgivet af folkeskolens læseplansudvalg den 14. september 1970. 577 1970 Uddannelse
Uddannelse af lærerkræfter ved sociale seminarier og skoler m.v. : Betænkning afgivet af Uddannelseskommissionen for det sociale område (socialuddannelseskommissionen). 576 1970 Uddannelse, Socialret
Betænkning vedrørende familiens og børnenes tilpasning : Afgivet af det under Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet nedsatte udvalg om familieforholdene. 575 1970 Diskrimination
Betænkning om uddannelsen af børnehave- og fritidspædagoger : Afgivet den 18. april 1970 af Studieplansudvalget for børnehave- og fritidspædagoguddannelserne. 574 1970 Uddannelse
Sundhedsplejerskeinstitutionen : Betænkning 1 afgivet af det af Sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende revision af sundhedsplejerske- og hjemmesygeplejeordningen = Health visiting : report 1 of a Committee Appointed by the National Health Service of Denmark on Health Visiting and Home Nursing. 573 1970 Uddannelse, Socialret
3. betænkning afgivet af det den 11. maj 1965 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændring af de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. 572 1970 Arbejdsret
Uddannelse til omsorg : Betænkning afgivet af Uddannelseskommissionen for det sociale område (socialuddannelseskommissionen). 571 1970 Socialret
Betænkning om Specialuddannelse af sygeplejersker i radiologi og uddannelse af røntgenografer : Afgivet af Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet. 570 1970 Uddannelse
Betænkning vedrørende religionsundervisningen i gymnasiet, på studenterkursus m.v. samt på kursus til højere forberedelseseksamen : Afgivet af den af Undervisningsministeriet nedsatte kristendomsundervisningskommission. 569 1970 Uddannelse
Betænkning om sikring af søfarende i sygdomstilfælde : Afgivet af det af socialministeren den 17. juni 1964 nedsatte udvalg. 568 1970 Socialret
Betænkning vedrørende hastighedsbegrænsning : afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission. 567 1970 Færdselsret
Betænkning afgivet af toldkommissionen af 1967. 566 1970 Skatteret, Afgiftsret
Betænkning om Danmarks samarbejde med udviklingslandene : Afgivet af det af regeringen den 2. april 1969 nedsatte udvalg. 565 1970 Udenrigsforhold
Betænkning vedrørende koordinering og udbygning af foranstaltninger for børn og unge med psykiske afvigelser : Afgivet af det af indenrigsministeren under 29. november 1965 nedsatte udvalg. 564 1970 Socialret
Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om rekruttering og instruktion af honorarlønnede tilsynsførende : Udvalgets 3. betænkning. 563 1970 Arbejdsret, Socialret
Betænkning vedrørende afhjælpning af præstemangelen : Afgivet af det ved Kirkeministeriets skrivelse af 10. juni 1969 nedsatte udvalg. 562 1970 Kirkeret
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende landbrugsordningerne. 561 1970 Landbrugsret
Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet nedsatte kiropraktorudvalg. 560 1970 Sundhedsret
Samfundet og ungdommen : betænkning afgivet af Kontaktudvalget mellem ungdomsorganisationerne og statsadministrationen. 559 1970 Socialret
Betænkning om dommerkontorernes kasse- og regnskabsvæsen : Afgivet af det af Justitsministeriet den 25. august 1966 nedsatte udvalg. 558 1970 Regnskab, Offentlig Finansiering
9 betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 : Om lovgivningen vedrørende opførelse af arbejderboliger på landet. 557 1970 Boligret
8. betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 : Om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme m.m. 556 1970 Landbrugsret
Betænkning om aldersfordelingen i politikorpset : Afgivet af det af Justitsministeriet den 17. januar 1964 nedsatte udvalg. 555 1970 Arbejdsret
Uddannelsen inden for skatteadministrationen : Betænkning afgivet af det af finansministeren den 27. oktober 1966 nedsatte udvalg. 554 1970 Uddannelse
Betænkning om forbud mod racediskrimination : Afgivet af det af Justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg. 553 1969 Diskrimination, Strafferet
Betænkning afgivet af Realkreditkommissionen af 1966 : December 1969. 552 1970 Finansielle virksomheder
Forslag om revision af arbejdsløshedsforsikringen : Afsluttende betænkning, afgivet af det af Arbejdsministeriet den 9. april 1964 nedsatte udvalg. 551 1970 Socialret
Betænkning angående pensioner efter tidligere tjenestemandslove : Afgivet af det af lønnings- og pensionsministeren den 8. september 1969 nedsatte udvalg. 550 1970 Pensionsret, Arbejdsret
Uddannelse af socionomer : Betænkning afgivet af De sociale Højskoler og Uddannelseskommissionen for det sociale område (socialuddannelseskommissionen). 549 1970 Uddannelse
Uddannelse til kommunernes sociale forvaltning : Betænkning afgivet af Uddannelseskommissionen for det sociale område. 548 1970 Uddannelse
Socialpædagogiske uddannelsers indhold : Betænkning afgivet af Uddannelseskommissionen for det sociale område (socialuddannelseskommissionen). 547 1970 Uddannelse
Betænkning om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger : 1. del: Brandsikring af bygningskonstruktioner : Afgivet af det af indenrigsministeren den 5. maj 1964 nedsatte udvalg til forberedelse af en revision af lov nr. 253 af 27. maj 1950 om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger. 546 1970 Beredskab
Olietanke og beskyttelse af grundvandet : Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet den 24. november 1965 nedsatte udvalg vedrørende oplag af olie m.v. 545 1969 Miljøret
Betænkning vedrørende kommune-momsen. 544 1969 Afgiftsret, Offentlig Finansiering
Det sociale tryghedssystem : struktur og dagpenge : Socialreformkommissionens 1. betænkning. 543 1969 Socialret
Betænkning om forsøgscenter for det gymnasiale undervisningstrin. 542 1969 Uddannelse
Redegørelse fra udvalget vedrørende obligationsmarkedets forhold. 541 1969 Finansielle virksomheder
Betænkning om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning : Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. november 1964 nedsatte udvalg. 540 1969 Selskabsret
Betænkning afgivet af det af Handelsministeriet den 17. maj 1966 nedsatte beværterlovudvalg. 539 1969 Bevillinger
Revision af værnepligtslovgivningen : 1. Delbetænkning om samarbejdet med det centrale personregister, afskaffelse af lægsvæsenet, sessionens sammensætning m.m. : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 3. januar 1967 nedsatte udvalg. 538 1969 Militær, Persondataret
Betænkning vedrørende revision af ligsynsloven : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. februar 1966 nedsatte udvalg. 537 1969 Sundhedsret
Dagspressen og samfundet : Betænkning vedrørende udviklingen i dansk dagspresses struktur og økonomi. 536 1969 Medieret, Statsstøtte
Betænkning om Koldinghus : Afgivet af det af Boligministeriet den 29. april 1964 nedsatte Koldinghus-udvalg. 535 1969 Kultur
Betænkning om registrerede revisorer : Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg. 534 1969 Regnskab
Håndværket og den mindre industri : Betænkning afgivet af den af Handelsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af håndværkets og den mindre industris forhold : Bind II: Bilag og tabeller. 533-2 1969 Erhvervsfremme
Håndværket og den mindre industri : Betænkning afgivet af den af Handelsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af håndværkets og den mindre industris forhold : Bind I. 533-1 1969 Erhvervsfremme
Seksualundervisning uden for folkeskolen og individuel vejledning m.v. : Betænkning II fra Seksualoplysningsudvalget. 532 1969 Uddannelse
Seminarieplanlægning : Betænkning afgivet af det af undervisningsministeren under 28. marts 1968 nedsatte udvalg vedrørende seminarieplanlægning. 531 1969 Uddannelse
Betænkning om uddannelsen af det ikke-sygeplejerskeuddannede plejepersonale (plejere/plejersker) ved statshospitalerne og andre psykiatriske helbredelsesinstitutioner : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 29. januar 1965 nedsatte udvalg. 530 1969 Uddannelse
Delbetænkning vedrørende kjolesyningslæreruddannelsen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 6. januar 1967 nedsatte udvalg. 529 1969 Uddannelse
Betænkning om statsskovenes distriktsadministration m.v. : Afgivet af det af Landbrugsministeriet under 26. juli 1965 nedsatte skovadministrationsudvalg. 528 1969 Miljøret
Læreruddannelsen efter loven af 1966. 527 1969 Uddannelse
Betænkning vedrørende kvindelige tjenestemænds forhold : Afgivet af den af statsministeren nedsatte kommission vedrørende Kvindernes Stilling i Samfundet. 526 1969 Diskrimination, Arbejdsret
Betænkning om organisation af konserveringsvirksomheden ved museer, arkiver og biblioteker samt om oprettelse af en konservatorskole. 525 1969 Kultur, Uddannelse
Praktik i uddannelser til det sociale område : Betænkning afgivet af Praktikudvalget under uddannelseskommissionen for det sociale område (socialuddannelseskommissionen). 524 1969 Uddannelse
Betænkning om udbygning af edb-kapaciteten for forskning og uddannelse. 523 1969 Forskning, IT-ret, Uddannelse
Betænkning om adgang til svangerskabsafbrydelse. 522 1969 Sundhedsret
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i Forsvaret : 5. del : Tjenestestedernes indretning og udstyr. 521 1969 Militær, Uddannelse
Administrativ mellemuddannelse : Betænkning afgivet af Udvalget af 18. april 1967 vedrørende administrativ uddannelse bilagt udtalelse fra bestyrelsen for Danmarks Forvaltningshøjskole over betænkningen. 520 1969 Uddannelse
Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om vilkår ved betingede domme og prøveløsladelser. 519 1969 Strafferet
Betænkning I afgivet af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965. 518 1969 Erhvervsregulering
En kulturpolitisk redegørelse : Afgivet af Ministeriet for Kulturelle Anliggender. 517 1969 Kultur
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i Forsvaret : 6. del : Uddannelsen af forsvarets befalingsmænd. 516 1969 Militær, Uddannelse
Betænkning vedrørende spirituspåvirkede motorkørere : Afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission. 515 1969 Færdselsret
Betænkning vedrørende intensivering af mandskabsuddannelse : Afgivet af det af Forsvarsministeren den 8. maj 1967 nedsatte udvalg. 514 1968 Militær, Uddannelse
Betænkning om funktionærlovens par. 1, 8 og 10 : Afgivet af det af Arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg. 513 1968 Arbejdsret
Betænkning om uddannelse af økonomaer til sygehuse m.v. : Afgivet af Uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet. 512 1968 Uddannelse
Betænkning om uddannelse af fængselspersonale : Afgivet af det af Justitsministeriet den 30. september 1966 nedsatte strukturudvalg. 511 1968 Uddannelse
Betænkning afgivet af det af Boligministeriet den 16. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende revision af byggelovene for København og Frederiksberg. 510 1968 Byggeret
Betænkning om dødsbobeskatning : afgivet den 29. oktober 1968 af den under Finansministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende dødsbobeskatning. 509 1968 Skatteret, Arveret
Fast forbindelse over Store Bælt : Bind 3 : Redegørelse i fortsættelse af Storebæltkommissionens betænkning af 1. december 1959, afgivet november 1968 af det i december 1960 nedsatte arbejdsudvalg. 508-3 1968 Anlæg
Fast forbindelse over Store Bælt : Bind 2 : Redegørelse i fortsættelse af Storebæltkommissionens betænkning af 1. december 1959, afgivet november 1968 af det i december 1960 nedsatte arbejdsudvalg. 508-2 1968 Anlæg
Fast forbindelse over Store Bælt : Bind 1 : Redegørelse i fortsættelse af Storebæltkommissionens betænkning af 1. december 1959, afgivet november 1968 af det i december 1960 nedsatte arbejdsudvalg. 508-1 1968 Anlæg
Betænkning vedrørende undersøgelser mod personer ansat i politiets tjeneste. 507 1968 Politi
Betænkning vedrørende økonomisk støtte til unge under uddannelse. 506 1968 Socialret, Uddannelse
Kollektiv investering i aktier : Betænkning afgivet af det af Handelsministeriet nedsatte udvalg vedrørende investeringsvirksomhed. 505 1968 Finansielle virksomheder
Betænkning vedrørende kvinders uddannelsesproblemer : Afgivet af det under Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet nedsatte udvalg om uddannelsesforholdene. 504 1968 Diskrimination, Uddannelse
Betænkning om en ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen ved det lægevidenskabelige fakultet under Københavns Universitet : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 30. september 1966 nedsatte udvalg. 503 1968 Uddannelse
Betænkning om ingeniøruddannelser i Danmark : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 31. august 1966 nedsat udvalg. 502 1968 Uddannelse
Opsparing og kapitalforsikring i pensionsøjemed : Betænkning V fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg. 501 1968 Pensionsret
Betænkning om det kriminalretlige sanktionssystem i Grønland. 500 1968 Grønland & Færøerne, Strafferet
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i Forsvaret : 4. del : De værnepligtiges økonomiske og sociale forhold. 499 1968 Militær, Uddannelse
Betænkning vedrørende den praktisk-teologiske uddannelse af præster i Folkekirken : Afgivet af Kirkeministeriets udvalg af 14. september 1964. 498 1968 Kirkeret, Uddannelse
Betænkning vedrørende mindre skibes sikkerhed : Afgivet af det af Handelsministeriet den 21. december 1967 nedsatte udvalg. 497 1968 Søret
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i Forsvaret : 3. del : Rådgivning, civilundervisning og velfærd. 496 1968 Militær, Uddannelse
Betænkning vedrørende den kirkelige administration II : Afgivet af Kirkeministeriets udvalg af 19. juni 1964. 495 1968 Kirkeret
Betænkning om handicappede unges deltagelse i fortsat undervisning i og ud over folkeskolen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 24. juni 1964 nedsatte udvalg. 494 1968 Uddannelse
Betænkning om information og rådgivning indenfor håndværk og industri : Afgivet af den af Handelsministeriet den 20. september 1963 nedsatte kommission til undersøgelse af håndværkets og den mindre industris forhold. 493 1968 Erhvervsfremme
Betænkning om efteruddannelse af sygeplejersker til lederstillinger ved plejehjem og alderdomshjem med sygeafdelinger : Afgivet af Uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet. 492 1968 Uddannelse
2. betænkning afgivet af det den 11. maj 1965 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændring af de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. 491 1968 Arbejdsret
Forsikringskommissionens betænkning I : Bilag : Afgivet af den af handelsministeren den 29. juni 1962 i henhold til lov nr. 171 af 16. maj 1962 nedsatte kommission. 490-2 1968 Forsikringsret
Forsikringskommissionens betænkning I : Afgivet af den af handelsministeren den 29. juni 1962 i henhold til lov nr. 171 af 16. maj 1962 nedsatte kommission. 490-1 1968 Forsikringsret
Betænkning om arbejderbeskyttelse i Grønland. 489 1968 Grønland & Færøerne, Arbejdsret
Betænkning vedrørende byfornyelse : Afgivet af Boligministeriets udvalg angående den bolig- og byggepolitiske målsætning. 488 1968 Byggeret, Socialret, Statsstøtte
Straffelovrådets betænkning om ansvaret for radio- og fjernsynsudsendelser. 487 1968 Erstatningsret, Medieret, Strafferet
Betænkning afgivet af Provinslufthavnsudvalget angående de primære provinslufthavne : Afgivet den 7. marts 1968. 486 1968 Trafik
Betænkning om fradragsreglerne i den sociale pensionslovgivning : Afgivet af et af socialministeren i 1965 nedsat udvalg. 485 1968 Skatteret, Socialret
Seksualundervisning i folkeskolen m.v. : Betænkning I fra Seksualoplysningsudvalget. 484 1968 Uddannelse
Betænkning afgivet af Tjenestemandskommissionen af 1965 : 3. del: Løn og pension. 483-3 1969 Arbejdsret, Pensionsret
Betænkning afgivet af Tjenestemandskommissionen af 1965 : 2. del: Efterløn. 483-2 1969 Arbejdsret, Pensionsret
Betænkning afgivet af Tjenestemandskommissionen af 1965 : 1. del: Tjenestemandsloven. 483-1 1969 Arbejdsret
Betænkning II om erstatningsansvar for nuklear skade : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 30. april 1964 nedsatte udvalg. 482 1968 Erstatningsret, Forsikringsret
Betænkning om oprettelse af en landsdelsscene i Sønderjylland. 481 1968 Kultur
Betænkning om landbrugsuddannelsen : Afgivet i marts 1968 af Undervisningsministeriets udvalg angående landbrugsuddannelsen og landbrugsskolernes forhold. 480 1968 Uddannelse
Ægteskabsretlige problemer i forbindelse med kildeskattelovens regler om ægtefællers beskatning : Betænkning IV fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg. 479 1968 Familieret, Skatteret
Betænkning om skattefri afskrivninger på bygninger m.v. : Afgivet den 5. marts 1968 af det under Finansministeriet nedsatte udvalg til undersøgelse af spørgsmål om skattefri afskrivninger m.v. 478 1968 Skatteret
Betænkning vedrørende Københavns Lufthavns fremtid : Afgivet af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder den 18. oktober 1962 nedsatte udvalg. 477 1968 Trafik
Betænkning vedrørende den kirkelige administration : Afgivet af Kirkeministeriets udvalg af 19. juni 1964. 476 1968 Kirkeret
Betænkning II om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation : Afgivet af Universitetsadministrationsudvalget af 1962. 475 1968 Uddannelse
Betænkning om udbygning af journalistuddannelsen i Danmark : Afgivet af det af Statsministeriet den 20. januar 1967 nedsatte udvalg. 474 1968 Uddannelse
Betænkning om undervisningspligtens udvidelse : Afgivet af det af undervisningsministeren den 18. december 1965 nedsatte udvalg. 473 1968 Uddannelse
Betænkning vedrørende Thyborøn kanal : Afgivet af det af ministeren for offentlige arbejder under 2. marts 1957 nedsatte udvalg til at overveje mulighederne for at holde Thyborøn kanal fuldstændig åben og samtidig opnå en mindre bekostelig løsning af Thyborønspørgsmålet end den ved lov nr. 454 af 14. august 1946 forudsatte. 472 1968 Anlæg
Statens refusioner af kommunernes udgifter. 471 1968 Offentlig Finansiering
Betænkning vedrørende M/S Hanne S's og M/S Teddy's forlis : Afgivet af den af Handelsministeriet den 17. januar 1962 nedsatte kommission. 470 1968 Søret
Statens informationsvirksomhed : Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 22. marts 1965 nedsatte udvalg. 469 1967 Statsret
Betænkning om filmcensur. 468 1967 Menneskerettigheder, Kultur
Betænkning om naturfredning II : Afgivet af den af Ministeriet for Kulturelle Anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission. 467 1967 Miljøret
Kirkeministeriets strukturkommission : 2. betænkning angående folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde. 466 1967 Kirkeret
Betænkning om medicinske utensilier : Afgivet af Utensilieudvalget under Sundhedsstyrelsen. 465 1968 Sundhedsret
Betænkning vedrørende økonomisk støtte til mødre med spædbørn : Afgivet af det af Ministeriet for Familiens Anliggender angående støtte til mødre nedsatte udvalg. 464 1967 Socialret
Faste forbindelser over Øresund : Redegørelse i fortsættelse af Øresundsudvalgets betænkning af 1962, afgivet oktober 1967 af den i 1964 nedsatte fælles svensk-danske arbejdsgruppe. 463 1967 Anlæg, Trafik
Betænkning om biblioteksassistenternes uddannelses- og ansættelsesforhold : Afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 10. november 1966 nedsatte udvalg. 462 1967 Uddannelse
Betænkning om naturfredning I : Afgivet af den af Ministeriet for Kulturelle Anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission. 461 1967 Miljøret
Betænkning afgivet af det af Boligministeriet den 23. februar 1965 nedsatte udvalg vedrørende bygningsskader. 460 1967 Boligret
Betænkning vedrørende fællesantenneanlæg m.v. : Afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 18. februar 1966 nedsatte udvalg. 459 1967 Lejeret, Fast Ejendom, Medieret
Civil værnepligt : Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet den 18. juni 1963 nedsatte udvalg. 458 1967 Militær, Beredskab
Betænkning om toldgrænsekorpset : Afgivet af et af finansministeren den 26. november 1965 nedsat udvalg. 457 1967 Afgiftsret
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 8 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 12. oktober 1966 af det af Boligministeriet i oktober 1964 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. 456 1967 Kommunalret
Betænkning vedrørende Danmarks højskole for legemsøvelsers reorganisation : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 27. januar 1964 nedsatte udvalg. 455 1967 Uddannelse
Betænkning vedrørende lovgivning om transplantation : Afgivet af det af Justitsministeriet den 12. oktober 1966 nedsatte udvalg. 454 1967 Sundhedsret
Undervisning og uddannelser : En redegørelse fra Kontaktudvalget vedrørende undervisningsspørgsmål. 453 1967 Uddannelse
Betænkning om principperne for en almindelig tillægspensionsordning : Afgivet af Tillægspensionsudvalget af 1964. 452 1967 Skatteret, Pensionsret
Betænkning om Københavns universitets udbygning : Afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte dispositionsudvalg for Københavns Universitet. 451 1967 Uddannelse
Betænkning om oprettelse af en særlig behandlingsinstitution for en del af de psykisk abnorme lovovertrædere. 450 1967 Sundhedsret, Socialret, Strafferet
Betænkning om autorisation m.v. af psykologer : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 23. marts 1962 nedsatte udvalg. 449 1966 Bevillinger, Sundhedsret
Betænkning vedrørende uddannelse af statsautoriserede revisorer : Afgivet af et af Handelsministeriet nedsat udvalg. 448 1967 Regnskab, Uddannelse
Betænkning om højere forberedelseseksamen : Afgivet i januar 1967 af Studieplansudvalget for højere forberedelseseksamen. 447 1967 Uddannelse
Betænkning om optrædendes engageringsforhold : Afgivet af det af Justitsministeriet den 6. juli 1955 nedsatte udvalg. 446 1967 Kultur
Betænkning afgivet den 16. november 1966 af det af statsministeren under 5. april 1963 nedsatte udvalg om sikring af forbindelsen til Færøerne under arbejdskonflikter. 445 1967 Grønland & Færøerne
Betænkning afgivet af fiskerikommissionen af 27. juni 1961. 444 1967 Fiskeri
Betænkning vedrørende adgang til at betale skat; af løbende indkomst m.v. : Afgivet af det af finansministeren den 6. april 1966 nedsatte udvalg. 443 1967 Skatteret
Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende udflytning af Den kongelige grønlandske handel. 442 1967 Grønland & Færøerne
Betænkning om skolefondenes forvaltning af og kontrol med tilskudsmidlerne : 1. del : Folkeskolens lærerlønninger og pensioner : Afgivet af det af undervisningsministeren den 21. september 1964 nedsatte udvalg. 441 1967 Uddannelse, Bevillinger
Forsørgerbegrebet : studier i familiens retlige problemer: af Inger Margrete Pedersen. 440 1966 Familieret, Arveret
Betænkning vedrørende anvendelse af indekslån i boligbyggeriets finansiering : Afgivet af det af Boligministeriet den 9. februar 1965 nedsatte udvalg vedrørende anvendelse af indekslån i boligbyggeriets finansiering. 439 1966 Boligret
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 7 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 30. november 1965 af det af Boligministeriet i oktober 1964 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. 438 1966 Kommunalret
Betænkning vedrørende mulighederne for at inddrage amtstuerne og deres personale i arbejdet på indkomstbeskatningens område : Afgivet af det af finansministeren den 2. marts 1966 nedsatte udvalg. 437 1966 Skatteret
Børsen og kapitalmarkedet : Betænkning I afgivet af Handelsministeriets udvalg til revision af fondsbørsordningen. 436 1967 Finansielle Virksomheder
Straffelovrådets betænkning om straf for pornografi. 435 1966 Strafferet
Betænkning vedrørende statsstøtte til forbedring af teaterlokaler og indretning af nye teaterlokaler for den tournerende teatervirksomhed. 434 1966 Kultur
Straffelovrådets betænkning om strafferetlig forældelse m.v. 433 1966 Strafferet
Betænkning II vedrørende foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 18. november 1965 nedsatte udvalg. 432 1966 Boligret
Betænkning afgivet af Spildevandskommissionen af 1957. 431 1966 Miljøret
Betænkning vedrørende ungdomsskolen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 14. september 1960 nedsatte pædagogiske arbejdsudvalg for ungdomsskolen. 430 1966 Uddannelse
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret : 2. del : Samarbejdsregler inden for forsvaret. 429 1966 Militær, Uddannelse
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret : 1. del : Militær pædagogik og ledelsesformer. 428 1966 Militær, Uddannelse
Betænkning om offentlig forebyggende børnetandpleje : Afgivet af den af Indenrigsministeriet nedsatte kommission. 427 1966 Sundhedsret
Undervisningsvejledning for ungdomsskolen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 14. september 1960 nedsatte pædagogiske arbejdsudvalg for ungdomsskolen. 426 1966 Uddannelse
Betænkning om administrative og økonomiske problemer i forbindelse med anvendelse af audio-visuelle hjælpemidler i undervisningen : Afgivet af det af undervisningsministeren den 15. juni 1964 nedsatte udvalg. 425 1966 Uddannelse
Betænkning vedrørende uddannelsen af børnehavelærere og fritidspædagoger : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 2. december 1963 nedsatte udvalg. 424 1966 Uddannelse
Konkursordenen : Betænkning I afgivet af det af Justitsministeriet den 29. januar 1958 nedsatte konkurslovsudvalg. 423 1966 Insolvensret
Betænkning afgivet af Tjeneste- og Lejeboligudvalget af 17. juni 1964 om regulering af statens tjeneste- og lejeboligbidrag. 422 1966 Boligret
Inflationens årsager : Betænkning afgivet af det af økonomiministeren den 2. juli 1965 nedsatte udvalg. 421 1966 Forskning, Økonomisk Politik
Kommuner og kommunestyre : Betænkning afgivet af Kommunallovskommissionen. 420 1966 Kommunalret
Betænkning om beskatningen af pensionsordninger m.v. : Afgivet af det af finansministeren den 31. oktober 1960 nedsatte udvalg. 419 1966 Skatteret, Pensionsret
Betænkning II vedrørende forslag til lov om undervisningen på de godkendte handelsskoler og forslag til revision af de videregående uddannelser for handels- og kontorfagene m.v. : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 7. maj 1962 nedsat udvalg. 418 1966 Uddannelse
Betænkning vedrørende en ny dansk lov om mønstre : Udarbejdet af den af Handelsministeriet under 5. februar 1960 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner. 417 1966 Immaterialret
Betænkning angående en ny konkurrencelov : Afgivet af det af Handelsministeriet den 21. januar 1959 nedsatte udvalg. 416 1966 Markedsføringsret, Konkurrenceret
Ægteskabets retsvirkninger : Betænkning III fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg. 415 1966 Familieret
Betænkning vedrørende lovgivning om voldgift : Afgivet af det af Justitsministeriet den 2. februar 1962 nedsatte udvalg. 414 1966 Procesret
Betænkning afgivet af det den 11. maj 1965 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændring af de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. 413 1966 Arbejdsret
Betænkning vedrørende kulturcentre. 412 1966 Kultur
1. betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet den 27. maj 1964 nedsatte kommission. 411 1966 Kirkeret
Betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 : Fjerde del om landvinding m.m. 410 1966 Miljøret
Betænkning I vedrørende foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 18. november 1965 nedsatte udvalg. 409 1966 Boligret, Lejeret
Administrationsudvalget af 1960 : 5. betænkning : Revisionsdepartementernes og hovedrevisionens forhold. 408 1966 Regnskab, Forvaltningsret
Betænkning vedrørende forholdsregler til opretholdelse af god orden i skolen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 24. januar 1964 nedsatte udvalg. 407 1966 Uddannelse
Betænkning angående finansiering af kirkebyggeri : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 26. juni 1964 nedsatte udvalg. 406 1965 Kirkeret
Betænkning vedrørende skolecentraler : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 24. juni 1964 nedsatte udvalg. 405 1966 Uddannelse
Betænkning om ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp : Afgivet af det af Justitsministeriet den 2. november 1960 nedsatte udvalg. 404 1966 Procesret, Advokatret
Betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 : Tredie del om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme og om finansiering i landbruget m.v. 403 1966 Landbrugsret, Ejendomsret
Betænkning om oprettelse af et teaterakademi. 402 1965 Kultur, Uddannelse
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 6 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 7. oktober 1963 af det af Boligministeriet den 2. juli 1957 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. 401 1965 Kommunalret
Betænkning vedrørende tilsyn m.v. med betinget dømte og andre lovovertrædere : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. september 1960 nedsatte udvalg vedrørende Kriminalforsorgen i frihed. 400 1965 Strafferet
Betænkning vedrørende ændringer af ejendomsbeskatningen : Afgivet af det af finansministeren den 3. august 1963 nedsatte udvalg. 399 1965 Skatteret
Betænkning vedrørende de offentlige arbejdsanvisningskontorers geografiske områder. 398 1965 Socialret
Betænkning afgivet af planlægningsudvalget vedrørende Det Kongelige Teater. 397 1965 Kultur
Betænkning vedrørende fritidsundervisning for voksne : Afgivet af det af undervisningsministeren under 3. november 1962 nedsatte udvidede aftenskoleudvalg. 396 1965 Uddannelse
Betænkning angående ejerlejligheder m.v. : Afgivet af det ved Boligministeriets skrivelse af 18. april 1963 nedsatte udvalg. 395 1965 Boligret, Ejendomsret
Betænkning om revision af jagtloven : Afgivet af den af Landbrugsministeriet under 13. august 1959 nedsatte kommission. 394 1965 Dyreret
2. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående I: Skibsføreren, II: Havari. 393 1965 Søret
Betænkning om byggeriets afgiftsmæssige stilling under en engrosledsafgift. 392 1965 Afgiftsret
Boligudgifter i skatte- og boligpolitisk belysning : Betænkning afgivet af det af finansministeren d. 6. august 1963 nedsatte udvalg. 391 1965 Boligret, Skatteret
Betænkning vedrørende læreruddannelsen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 23. december 1960 nedsatte udvalg. 390 1965 Uddannelse
Betænkning om uddannelse af byggeriets teknikere : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 19. marts 1962 nedsatte udvalg vedrørende de bygningsfaglige, tekniske uddannelser. 389 1965 Uddannelse
Betænkning om effektivisering af statsadministrationen : Afgivet af det af finansministeren den 19. november 1964 nedsatte udvalg. 388 1965 Forvaltningsret
Betænkning vedrørende køretøjers lygteføring m.v. : Afgivet af det af Justitsministeriet den 10. maj 1960 nedsatte udvalg. 387 1965 Færdselsret
Betænkning om revision af loven om ungdomsskoler og aftenskoler m.v. for så vidt angår fritidsforanstaltninger : Afgivet af et af undervisningsministeren den 28. december 1963 nedsat udvalg. 386 1965 Uddannelse
Betænkning vedrørende undervisningsministeriets tilskudsforvaltning : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 21. juni 1962 nedsatte udvalg. 385 1965 Uddannelse
Betænkning vedrørende tjenestemænds adgang til almindelig folkepension : Afgivet af det af finansministeren den 18. juni 1963 nedsatte udvalg. 384 1965 Pensionsret
Betænkning II vedrørende fængselsvæsenets anstaltsorganisation : Fra det ved Justitsministeriets skrivelse af 29. december 1960 nedsatte udvalg. 383 1965 Strafferet
Betænkning I vedrørende statens hospitalsvæsen for sindslidende : Afgivet af det af indenrigsministeren under den 9. april 1964 nedsatte udvalg. 382 1965 Sundhedsret
Revisionsdepartementernes opbygning og deres opgaver ved varetagelse af statens hovedrevision : Betænkning til administrationsudvalget af 1960 fra den af statsministeren i april 1962 nedsatte arbejdsgruppe. 381 1965 Regnskab, Statsret
Administrationsudvalget af 1960 : 4. betænkning : administrationen af arbejds- og sociallovgivningen : 2. del. 380 1965 Forvaltningsret
Betænkning om arbejdet i det af boligministeren nedsatte lejelovsudvalg af 1964 : Afgivet af udvalgets formand. 379 1965 Lejeret
Betænkning vedrørende skattebegunstigelse for opsparing. 378 1964 Skatteret
Betænkning om retsafgiftslovgivningen : Afgivet af det af Finansministeriet den 26. januar 1949 nedsatte udvalg. 377 1965 Afgiftsret
Betænkning fra det af ministeren for Grønland den 7. september 1961 nedsatte udvalg vedrørende trafikken til Grønland under konflikter. 376 1965 Grønland & Færøerne
Skitseforslag til tunnelbaneanlæg i København, Frederiksberg og Tårnby kommuner : Betænkning fra det i henhold til lov nr. 145 af 17. maj 1961, par. 3, stk. 1, nedsatte udvalg : Tunnelbaneudvalg I. 375 1965 Anlæg, Trafik
Betænkning II afgivet af den af Handelsministeriet den 1. februar 1954 nedsatte næringslovkommission : Revisorer - Vejere og målere - Mæglere - Ejendomsmæglere - Dispachører - Translatører. 374 1965 Bevillinger
Betænkning om en udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension til også at omfatte selvstændige erhvervsdrivende : Afgivet af Tillægspensionsudvalget af 1964. 373 1965 Skatteret
Den fremtidige transportforskning og dens organisation : Betænkning afgivet af Transportforskningsudvalget. 372 1965 Forsikringsret, Transportret, Forskning
Betænkning om invalidepension m.v. : Afgivet af et af Socialministeriet i 1962 nedsat udvalg. 371 1965 Socialret, Pensionsret
Betænkning om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) : Afgivet af den ved Justitsministeriets skrivelse af 30. september 1959 udpegede delegerede. 370 1964 Ejendomsret
Ægteskabs indgåelse og opløsning samt forældremyndighed og samkvemsret : Betænkning II fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg. 369 1964 Familieret
Betænkning om behandlingen af søsager : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 17. juni 1958 nedsatte udvalg. 368 1964 Procesret, Søret
Betænkning vedrørende forslag til lov om private fællesveje og lov om vejbidrag : Afgivet den 25. juni 1964 af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder den 15. marts 1951 nedsatte vejlovsudvalg. 367 1964 Kommunalret, Trafik, Færdselsret
Betænkning vedrørende nordisk samarbejde om lovgivningen om arbejdstageres opfindelser : Med udkast til ændring af lov om arbejdstageres opfindelser af 29. april 1955. 366 1964 Immaterialret, Arbejdsret
Betænkning I om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation : Afgivet af Universitetsadministrationsudvalget af 1962. 365 1964 Forskning, Uddannelse
Betænkning vedrørende den mulige forøgelse af boligbyggeriet. 364 1964 Boligret
Betænkning fra Grønlandsudvalget af 1960. 363 1964 Grønland & Færøerne
Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen : Afgivet af den af Handelsministeriet den 6. september 1957 nedsatte kommission. 362 1964 Selskabsret
Betænkning vedrørende opsparing til boligformål. 361 1964 Boligret
Betænkning I afgivet af den af handelsministeriet den 1. februar 1954 nedsatte næringslovkommission. 360 1964 Bevillinger
Betænkning om familiepolitik : Afgivet af et af socialministeren nedsat udvalg. 359 1964 Familieret, Socialret
Betænkning om overformynderiet : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 31. januar 1962 nedsatte udvalg. 358 1964 Socialret
Betænkning om foranstaltninger til nedsættelse af cigaretforbruget : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 29. maj 1963 nedsatte udvalg. 357 1964 Sundhedsret
Betænkning om uddannelse af brandvæsenernes personel : Afgivet af det af Justitsministeriet den 4. april 1963 nedsatte udvalg. 356 1964 Beredskab, Uddannelse
Straffelovrådets betænkning om konfiskation. 355 1964 Procesret, Strafferet
Betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 : Anden del om grundforbedring. 354 1964 Landbrugsret
Betænkning om sterilisation og kastration : Afgivet af det af Justitsministeriet den 30. december 1958 nedsatte udvalg. 353 1964 Sundhedsret, Strafferet
Betænkning om arbejdsgiveres erstatningsansvar for ansattes skadegørende handlinger m.v. 352 1964 Familieret, Erstatningsret, Arbejdsret
Betænkning I vedrørende den obligatoriske undervisning på handelsskolerne af butiks-, kontor- og engroshandelslærlinge : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 7. maj 1962 nedsat udvalg. 351 1964 Uddannelse
Udflytningsudvalget : 1. betænkning : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. december 1961 nedsatte udvalg vedrørende udflytning af statsinstitutioner. 350 1964  
Betænkning vedrørende sømandsskat : Afgivet af det af finansministeren nedsatte udvalg til gennemgang af sømandsskatteloven. 349 1964 Skatteret
Betænkning afgivet den 3. december 1963 af det af ministeren for offentlige arbejder under 15. november 1961 nedsatte udvalg til sikring af forbindelsen til Bornholm. 348 1964 Trafik, Transportret
Betænkning om de økonomiske og organisatoriske forhold for handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 1. november 1963 nedsat udvalg. 347 1964 Uddannelse
Universitetsudbygningen i Danmark : Det tredje universitet : Betænkning I afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte universitetsplanlægningsudvalg. 346 1964 Uddannelse, Offentligt Byggeri
Den danske arbejdsanvisnings struktur, funktioner og virkemidler : Betænkning afgivet den 6. december 1963 af det af arbejdsministeren den 22. oktober 1962 nedsatte udvalg. 345 1964 Arbejdsret
Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet under 21. februar 1962 nedsatte udvalg vedrørende dybfrosne levnedsmidler m.m. 344 1964 Fødevareret
Adskillelse af lydradio- og fjernsynsvirksomhed inden for Danmarks Radio : Betænkning afgivet af det af Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 23. februar 1962 nedsatte udvalg. 343 1964 Kultur, Medieret
Administrationsudvalget af 1960 : 3. betænkning : Aministrationen af told- og forbrugsafgiftslovgivningen. 342 1963 Forvaltningsret
Arbejdsmarkedets tillægspension : Betænkning afgivet af Tillægspensionsudvalget af 1963. 341 1963 Skatteret
Betænkning afgivet af den af Ministeriet for Grønland under 7. januar 1960 nedsatte minelovskommission for Grønland. 340 1963 Grønland & Færøerne
Betænkning om landsskatteretten : Afgivet af det af finansministeren den 2. oktober 1959 nedsatte udvalg. 339 1963 Skatteret, Forvaltningsret
Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet den 15. januar 1963 nedsatte udvalg vedrørende Seruminstitutets fremtidige bygge- og anlægsvirksomhed. 338 1963 Anlæg
Betænkning fra Børne- og Ungdomsforsorgens pædagogiske nævn om børnehaveproblemer. 337 1963 Socialret
2. betænkning afgivet af arbejdsretskommissionen af 1956 : Nedsat af Økonomi- og Arbejdsministeriet i august 1956. 336 1963 Arbejdsret
Foreløbig betænkning afgivet af Planlægningsudvalget vedrørende Det Kongelige Teater. 335 1963 Kultur
Atomvåbenproblemer : En redegørelse fra Atomoplysningsudvalget. 334 1963 Udenrigsforhold, Militær
Betænkning vedrørende internationale søvejsregler m.m. : Afgivet af det af Handelsministeriet den 12. maj 1961 nedsatte udvalg. 333 1963 Søret
Betænkning afgivet af den af Indenrigsministeriet nedsatte Tandteknikerkommission. 332 1963 Uddannelse
Betænkning om uddannelsen af terapiassistenter (fysioterapeuter og beskæftigelsesterapeuter) : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 24. oktober 1960 nedsatte terapiassistentudvalg. 331 1963 Uddannelse
1. betænkning vedrørende gennemgang af ekspropriationslovgivningen : Afgivet af den af Ministeriet for Offentlige Arbejder under 14. februar 1956 nedsatte kommission. 330 1963 Menneskerettigheder, Statsret, Ejendomsret
Betænkning om folkeregistrenes medvirken ved indførelse af elektronisk databehandling i den offentlige forvaltning m.v. : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 22-2-61 nedsatte udvalg. 329 1963 Persondata
Betænkning vedrørende lov om hypotekforeninger : Afgivet af det af Boligministeriet den 12. januar 1961 nedsatte udvalg vedrørende revision af lov nr. 108 af 7. april 1936 om købstadhypotekforeninger. 328 1963 Erhvervsregulering
Betænkning om ægtefællers beskatning : Afgivet af det af finansministeren den 8. marts 1961 nedsatte udvalg. 327 1963 Skatteret
Betænkning vedrørende revision af loven om børne- og ungdomsforsorg : Afgivet af Revisionsudvalget af 1961. 326 1963 Socialret
Betænkning om Offentlighed i Forvaltningen : Afgivet af den ved Statsministeriets skrivelse af 25. februar 1956 nedsatte kommission. 325 1963 Forvaltningsret
Betænkning om almindelig folkepension : Afgivet af Folkepensionskommissionen af 1961. 324 1963 Socialret, Pensionsret
Betænkning afgivet af den af Handelsministeriet i henhold til lov nr. 155 af 4. maj 1955 nedsatte licitationskommission. 323 1963  
Betænkning vedrørende en nyordning af konservatorieforholdene. 322 1963 Uddannelse
Betænkning vedrørende revision af radiostøjlovgivningen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 9. marts 1959 nedsatte udvalg. 321 1962  
Administrationsudvalget af 1960 : 2. betænkning : Administrationen af arbejds- og sociallovgivningen : 1. del. 320 1962 Forvaltningsret
Betænkning angående fragtaftaler vedrørende international godsbefordring ad landevej : Betænkning 1 afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 11. marts 1961 nedsatte udvalg. 319 1962 Transportret
Betænkning vedrørende alderdomshjem og plejehjem. 318 1962 Socialret
Betænkning afgivet af Matrikelkommissionen af 1959 : I. del : Om forenkling af administrationen vedrørende udstykningssager og om landinspektørvirksomhed. 317 1962 Bevillinger, Fast Ejendom
Betænkning om vidner : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. december 1958 nedsatte udvalg. 316 1962 Procesret, Advokatret
1. betænkning afgivet af Udvalget til revision af søloven angående I: Fordeling af bjærgeløn, II: Begrænsning af rederansvaret, III: Søforklaring. 315 1962 Søret
Øresundsforbindelsen : Betænkning om en fast forbindelse over Øresund afgivet november 1962 af de af Sveriges og Danmarks regeringer 1954 nedsatte udvalg. 314 1962 Nordisk Samarbejde
Betænkning fra børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn vedrørende uddannelsen til børneforsorgspædagog. 313 1962 Uddannelse
Betænkning om ministrenes ansvar for regeringens førelse samt om, hvorvidt en særlig ministeransvarlighedslov bør gennemføres : Afgivet af den af Statsministeriet den 6. oktober 1959 nedsatte kommission. 312 1962 Statsret
Efteruddannelse af statens og kommunernes administrative personale : 1. betænkning afgivet af udvalget vedrørende centraladministrationens personalepolitik. 311 1962 Uddannelse
Betænkning om affotografering af kirkebøger m.v. : Afgivet af det af Kirkeministeriet den 7. oktober 1958 nedsatte udvalg. 310 1962 Persondata
Betænkning I vedrørende udbygning af ungdomsfængslerne m.m. : Fra det ved Justitsministeriets skrivelse af 29. december 1960 nedsatte udvalg. 309 1962 Strafferet, Offentligt byggeri
Betænkning vedrørende arbejdstiden ved opdragelseshjemmene : Afgivet af det af Socialministeriet den 4. juli 1961 nedsatte udvalg. 308 1962 Arbejdsret, Socialret
Betænkning vedrørende administrationsudgifter i statsstøttet boligbyggeri. 307 1962 Offentlig Finansiering, Forvaltningsret
Betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960 : Første del om brugsstørrelser, nedlægning og sammenlægning af landbrugsejendomme, hovedparcellers mindstestørrelse og jordboniteringen m.v. 306 1962 Landbrugsret
Om skifte mellem ægtefæller : Betænkning I fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg af 1957. 305 1962 Familieret, Skifteret, Arveret
Betænkning angående den kirkelige betjening af de militære værn : Afgivet af det ved Kirkeministeriets skrivelse af 20. maj 1960 nedsatte udvalg. 304 1962 Kirkeret
Betænkning om Teknika's økonomiske og organisatoriske forhold : Afgivet af et af Undervisningsministeriet under 17. november 1961 nedsat udvalg. 303 1962 Uddannelse
Betænkning angående undervisningen i lærlingeskolen til handelsmedhjælpereksamen : Afgivet af et af handelsministeren under 1. oktober 1959 nedsat udvalg. 302 1962 Uddannelse
Administrationsudvalget af 1960 : 1. betænkning. 301 1962 Forvaltningsret
Betænkning om ændring af reglerne om inddrivelse af familieretlige underholdsbidrag : Afgivet af det af Justitsministeriet den 16. maj 1955 nedsatte udvalg. 300 1961 Familieret, Insolvensret
Betænkning afgivet af det af forsvarsministeren under 30. januar 1961 nedsatte udvalg vedrørende ydelser uden for den faste lønning til personel i forsvaret. 299 1961 Arbejdsret, Militær
Betænkning om vandforsyningslovgivningen : Afgivet af den af Indenrigsministeriet den 26. maj 1956 nedsatte kommission. 298 1961 Anlæg
Undervisningsvejledning for folkeskolen II : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg. 297 1961 Uddannelse
Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1961/62 - 1970/71 : Afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedr. universiteternes byggeprogrammer. 296 1961 Offentlig Finansiering
Betænkning om reguleringsregler for invalide-, folke- og enkepension : Afgivet af det af Socialministeriet den 8. oktober 1960 nedsatte udvalg. 295 1961 Pensionsret
Indplaceringen af de store trafikinvesteringer Storkøbenhavns nærtrafik - Storebæltsbro - Øresundsbro i et samlet 20 års program for de offentlige trafikinvesteringer : Betænkning afgivet af det trafikøkonomiske udvalg. 294 1961 Offentlig Finansiering, Kommunalret, Trafik, Anlæg
Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 12. maj nedsatte udvalg til overvejelse af en revision af ministeriets anordning af 28. juli 1944 om prøve i pædagogik og undervisningsfærdighed for lærere ved statens højere almenskoler. 293 1961 Uddannelse
Betænkning vedrørende sygekassernes administration : Afgivet af det af Socialministeriet den 7. december 1960 nedsatte udvalg om sygekassernes administration. 292 1961 Forvaltningsret
Betænkning om arvelovgivningen : Afgivet af det af Justitsministeriet den 24. juni 1954 nedsatte udvalg. 291 1961 Arveret
Videnskabsmændenes økonomiske vilkår : 2. del. Andre spørgsmål : Betænkning II afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår. 290 1961 Uddannelse
Betænkning afgivet af det af finansministeren den 19. september 1958 nedsatte udvalg vedrørende det pligtige timetal for lærere i folkeskolen. 289 1961 Uddannelse
Betænkning afgivet af det af finansministeren den 19. september 1958 nedsatte udvalg vedrørende det pligtige timetal for lærere ved statsskolerne og statsseminarierne. 288 1961 Uddannelse
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 5 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 14. juli 1961 af det af boligministeren den 2. juli 1957 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. 287 1961 Kommunalret, Anlæg
Betænkning om adgangen til at drive nukleare anlæg (atomanlæg) og erstatningsansvaret for skade forvoldt af nukleare ulykker : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelser af 17. november 1958 og 11. maj 1959 nedsatte udvalg. 286 1961 Erstatningsret
Betænkning vedrørende ulykkesforsikring i Grønland : Afgivet af det af Socialministeriet den 17. oktober 1957 nedsatte udvalg. 285 1961 Grønland & Færøerne, Forsikringsret
Betænkning vedrørende beskatningen af værdien af bolig i egen ejendom m.v. : Afgivet af det af finansministeren den 6. december 1960 nedsatte udvalg. 284 1961 Skatteret
Sønderborg Slot : istandsættelse og fremtidig brug : Betænkning afgivet den 22. marts 1961 af det af Boligministeriet den 5. marts 1959 nedsatte udvalg. 283 1961 Kultur
1. betænkning afgivet af det af finansministeren under 30. oktober 1958 nedsatte udvalg vedrørende de fremtidige ansættelsesformer for statens faste personale. 282 1961 Arbejdsret
Videnskabsmændenes økonomiske vilkår : 1. del. Videnskabens rekrutteringsproblemer : Betænkning II afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår. 281 1961 Uddannelse
Betænkning om tilrettelæggelse og udvidelse af Danmarks bistand til udviklingslandene : Afgivet af det af regeringen den 13. januar 1961 nedsatte udvalg. 280 1961  
Betænkning vedrørende anerkendelse af arbejdsløshedskasser på funktionærområdet: Afgivet af det af Socialministeriet under 16. Juli 1959 nedsatte udvalg. 279 1961 Socialret
Teatrene i Danmark : Betænkning afgivet af den af regeringen den 26. januar 1954 nedsatte teaterkommission. 278 1961 Kultur
Folkeskolens specialundervisning : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet den 25. august 1955 nedsatte udvalg. 277 1961 Uddannelse
Betænkning afgivet af det af finansministeren den 19. september 1958 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om eventuelle ændringer i de for statens tjenestemænd gældende regler om arbejdstid, fridage og overarbejde m.v. 276 1961 Arbejdsret
De studerendes økonomiske vilkår : Betænkning I afgivet af det af Undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedrørende de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår. 275 1961 Socialret, Uddannelse
Betænkning vedrørende organisationen af de lokale ligningsmyndigheder : Afgivet af det af finansministeren den 18. marts 1954 nedsatte tekniske udvalg til revision af landets administrative inddeling i amtstuekredse, vurderings- og skyldkredse m.v. 274 1961 Skatteret
Betænkning om folketingets ombudsmand og den kommunale forvaltning : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 22. januar 1960 nedsatte udvalg. 273 1961 Statsret, Forvaltningsret
Betænkning vedrørende beskæftigelsen i kriminalanstalterne : afgivet af den af Justitsministeriet den 13. maj 1957 nedsatte kommission. 272 1960 Strafferet
Betænkning afgivet af det ved Undervisningsministeriets skrivelse af 24. september 1954 nedsatte udvalg angående tilvejebringelse af en samlet oversigt over statsskolernes behov for samlinger og undervisningsmateriel. 271 1960 Uddannelse
Bilag til betænkning afgivet af kommissionen af 25. oktober 1957 om udenrigstjenesten 270   Udenrigsforhold
Betænkning afgivet af kommissionen af 25. oktober 1957 om udenrigstjenesten. 270 1960 Udenrigsforhold
Det nye gymnasium : Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 27. februar 1959 nedsatte læseplansudvalg for gymnasiet. 269 1960 Uddannelse
Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 27. januar 1955 nedsatte udvalg vedrørende børns og unges læsning. 268 1960 Uddannelse
Betænkning vedrørende den formueskattemæssige værdiansættelse af skibe og maskiner m.v. : Afgivet den 31. august 1960 af det af finansministeren nedsatte udvalg til undersøgelse af spørgsmål om skattefri afskrivninger, skattefri henlæggelser til investeri 267 1960 Skatteret
Betænkning afgivet af Handelsministeriets Rejsebureauudvalg. 266 1960 Arbejdsret
Betænkning vedrørende revision af stempel- og tinglysningsafgiftslovgivningen : Afgivet af det af finansministeren den 30. juni 1952 nedsatte udvalg. 265 1960 Afgiftsret
Alkoholkommissionens afsluttende betænkning : den af Kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet afgivne 4. betænkning. 264 1960 Markedsføringsret
Betænkning om ændring af § 10 i lov nr. 276 af 30. juni 1922 om ægteskabs indgåelse og opløsning. 263 1960 Familieret
Betænkning vedrørende børneforsorgen og mødrehjælpen : Afgivet af det af Socialministeriet under 24. maj 1955 nedsatte udvalg. 262 1960 Socialret
Betænkning vedrørende folkehøjskolen : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 23. november 1954 nedsatte udvalg. 261 1960 Uddannelse
Betænkning om revision af lovgivningen om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr. 260 1960 Landbrugsret, Miljøret
Betænkning om undersøgelse af spørgsmålet om gennemførelse af en lovgivning på gasområdet m.m. : Afgivet af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder under 9. marts 1954 nedsatte udvalg : Afgivet den 3. maj 1960. 259 1960 Erhvervsregulering
Betænkning fra Udvalget af 1956 vedrørende kooperationens beskatningsforhold : 2. del. 258 1960 Finansielle Virksomheder, Skatteret
Betænkning fra Børne- og Ungdomsforsorgens pædagogiske nævn vedrørende ændring af barneplejerskeuddannelsen. 257 1960 Uddannelse
Efteruddannelse af akademiske tjenestemænd i centraladministrationen : Betænkning til Forvaltningsnævnet fra den af nævnet i januar 1957 nedsatte arbejdsgruppe. 256 1960 Uddannelse
Betænkning fra børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn vedrørende behandlingen af unge med særligt alvorlige tilpasningsvanskeligheder. 255 1960 Socialret
Betænkning om en ny lovgivning om personnavne : Afgivet af det af Justitsministeriet den 20. marts 1952 nedsatte udvalg. 254 1960 Familieret
Undervisningsvejledning for folkeskolen: Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg. 253 1960 Uddannelse
Betænkning vedrørende Ungdomskommissionens betænkning om den tilpasningsvanskelige ungdom : Afgivet af det af Socialministeriet under 8. juni 1954 nedsatte udvalg. 252 1960 Socialret
Betænkning afgivet af Udvalget vedrørende lønregulering efter pristal 251 1960  
Betænkning om Det Kgl. Akademi for de skønne kunsters lokaleforhold : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 15. september 1954 nedsatte udvalg. 250 1960 Kultur
Oversigt over konkurrencebegrænsninger i dansk erhvervsliv : Afsluttende betænkning fra den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. 249 1960 Konkurrenceret
Betænkning vedrørende statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 26. august 1957 nedsatte kommission ang. statshusmandsloven m.m. : 3. betænkning. 248 1960 Boligret
Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 15. december 1958 nedsatte udvalg angående Københavns stifts bispeembede. 247 1960 Kirkeret
Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene for øl og mineralvand : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. 246 1960 Konkurrenceret
Betænkning angående revision af sandflugtslovgivningen m.m. : Afgivet af det af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 23. august 1954 nedsatte udvalg til forberedelse af en revision af den gældende lovgivning om sandflugtens dæmpning m.m. 245 1960 Anlæg
Betænkning afgivet af det ved Undervisningsministeriets skrivelse af 28. juni 1957 nedsatte udvalg vedrørende domaine public payant m.v. 244 1960 Uddannelse, Immatrielret
Betænkning vedrørende cementbranchens konkurrenceforhold F. L. Smidth-koncernen : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. 243 1959 Konkurrenceret
Betænkning fra udvalget vedrørende revision af sociallovgivningen for Færøerne. 242 1960 Grønland & Færøerne
Betænkning angående Københavnsegnens spildevandsafledning : Afgivet af Planlægningsudvalget for Københavnsegnens spildevandsafledning. 241 1960 Kommunalret, Miljøret
Betænkning om revision af eksportkreditordningen. 240 1960 Obligationsret
Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet den 26. juli 1957 nedsatte udvalg til overvejelse af, i hvilket omfang personer, der har været i konflikt med straffelovgivningen, bør kunne opnå ansættelse i stillinger under stat og kommune. 239 1959 Strafferet 
Uddannelsen på teknikum : Betænkning afgivet af et af Handelsministeriet under 31. marts 1955 nedsat udvalg. 238 1959 Uddannelse
Kommissionen angående en Storebæltsbro : II: Bilag : Endelig betænkning afgivet den 1. december 1959. 237-2 1960 Trafik, Anlæg
Kommissionen angående en Storebæltsbro : I: Tekst : Endelig betænkning afgivet den 1. december 1959. 237-1 1960 Trafik, Anlæg 
Betænkning vedrørende statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 26. august 1957 nedsatte kommission ang. statshusmandsloven m.m. : 2. betænkning. 236 1959 Boligret
Betænkning om Hanstholm havn : Afgivet den 25. september 1959. 235 1959 Anlæg, Offentlig Finansiering
Betænkning afgivet af udvalget angående revision af bemandingslovens § 7, stk. 1 : Afgivet af det af Handelsministeriet den 17. august 1959 nedsatte udvalg. 234 1959 Arbejdsret, Søret
Betænkning om revision af lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer m.v. : Den 10. august 1957 nedsatte Indenrigsministeriet et udvalg til behandling af lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer m.v. 233 1959 Miljøret
Straffelovskommissionens betænkning vedrørende ungdomskriminaliteten. 232 1959 Strafferet
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 4 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 1. februar 1960 af det af boligministeren den 2. juli 1957 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. 231 1960 Kommunalret, Byggeret
Betænkning angående visse spørgsmål vedrørende sparekassers regnskabsopgørelse : Afgivet af det af Handelsministeriet under 15. maj 1957 nedsatte udvalg. 230 1959 Finansielle Virksomheder, Obligationsret
Teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft: Betænkning afgivet af den af Statsministeriet nedsatte teknikerkommission 229 1959 Uddannelse
Betænkning om invalideforsikringen : Afgivet af Invalideforsikringskommissionen af 1956. 228 1959 Forsikringsret, Sundhedsret
Betænkning afgivet af det af ministeren for Grønland under 19. februar 1959 nedsatte udvalg vedrørende besejling af Grønland. 227 1959 Grønland & Færøerne
Betænkning om den offentlige sygeforsikring: Afgivet af Sygeforsikringskommissionen af 1954. 226 1959 Forsikringsret, Sundhedsret
Betænkning om den matematisk-naturvidenskabelige uddannelses karakter og omfang : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 12. juli 1956 nedsatte udvalg. 225 1959 Uddannelse
Betænkning vedrørende Sønderjydsk Hypoteklånefond og Lånekassen for Sønderjylland : Afgivet af det ved Finansministeriets skrivelse af 13. december 1957 nedsatte udvalg. 224 1959 Finansielle Virksomheder
Betænkning vedrørende lejekontraktsblanketter : Afgivet af det af boligministeren nedsatte udvalg. 223 1959 Boligret, Lejeret
Betænkning fra udvalget af 1956 vedrørende kooperationens beskatningsforhold : 1. del. 222 1959 Skatteret
Betænkning vedrørende uddannelse af ikke-faglærte arbejdere : Afgivet af den af Arbejdsministeriet i marts 1957 nedsatte kommission om uddannelse af ikke-faglærte. 221 1959 Uddannelse
Betænkning om arbejdsanstalterne : Afgivet af Udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer. 220 1959 Socialret, Arbejdsret
Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954 : 4. betænkning. 219 1959 Forvaltningsret, Arbejdsret
Betænkning vedrørende nyordning af pensionsforholdene for pensionister hvis pension er beregnet efter de før 1. april 1958 gældende regler : Afgivet af det af finansministeren den 15. oktober 1958 nedsatte udvalg. 218 1959 Pensionsret
Nordisk kontaktudvalg vedrørende børns og unges læsning : Betænkning af 16. juli 1957. 217 1958 Uddannelse
Betænkning vedrørende det danske rigsvåben : Afgivet af det af Statsministeriet den 31. juli 1950 nedsatte udvalg angående anvendelsen af det store rigsvåben og det lille rigsvåben. 216 1959 Militær
Betænkning om ændring i lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. 215 1959 Forsikringsret
Betænkning om Statens og Kommunernes erstatningsansvar : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 24. februar 1952 nedsatte udvalg. 214 1959 Erstatningsret
Betænkning vedrørende Statens Husholdningsråds fremtidige virksomhed og organisation : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 26. september 1957 nedsatte udvalg. 213 1959 Forvaltningsret
Betænkning vedrørende forebyggelse af caries ved fluoridtilførsel : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 4. oktober 1955 nedsatte udvalg. 212 1959 Sundhedsret
Betænkning vedrørende statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 26. august 1957 nedsatte kommission ang. statshusmandsloven m.m. : 1. betænkning. 211 1958 Offentlig Finansiering
Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet den 7. oktober 1955 nedsatte radiolovsudvalg. 210 1958 Medieret
Beretning fra Handelsministeriets skovindustriudvalg om mulighederne for anvendelse af brændeeffekter og affaldstræ. 209 1958 Miljøret
Forsorgen for alkohollidende : Betænkning afgivet af udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer. 208 1958 Forvaltningsret, Socialret
Betænkning vedrørende uddannelse af tale- og tunghørelærere : Afgivet af det af Socialministeriet i januar 1956 nedsatte udvalg. 207 1958 Socialret 
Erhvervsudvikling i provinsen : Betænkning afgivet af det af arbejdsministeren den 6. november 1957 nedsatte udvalg. 206 1958 Erhvervsfremme
Betænkning om problemerne omkring en almindelig enkepension: Afgivet af Enkepensionsudvalget af 1956.  205 1958 Pensionsret
Betænkning om åndssvageforsorgen : Afgivet af det af Socialministeriet den 30. april 1954 nedsatte udvalg til behandling af åndssvageforsorgens problemer. 204 1958 Socialret
Betænkning II vedrørende landbrugets kreditforhold : Afgivet af den af Indenrigs- og Boligministeriet den 27. maj 1953 nedsatte kommission. 203 1958 Finansielle virksomheder, Obligationsret, Landbrugsret
Betænkning om forbrugsbeskatning. 202 1958 Skatteret
Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1958/59 - 1967/68 : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 24. september 1957 nedsatte udvalg. 201 1958 Offentlig Finansiering
Betænkning vedrørende Hammerknuden : Afgivet af det af Statsministeriet den 28. december 1956 nedsatte udvalg. 200 1958 Miljøret
Betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker : Udarbejdet af den af Handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner. 199 1958 Immatrielret
Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954: 3. betænkning 198 1958 Forvaltningsret, Arbejdsret
Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954: 2. betænkning 197-2 1958 Forvaltningsret, Arbejdsret
Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954: 1. betænkning 197-1 1958 Forvaltningsret, Arbejdsret
Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954 : Bilag : Henvendelser fra tjenestemandsorganisationer m.fl. (bilag 1-133). 196 1958 Forvaltningsret, Arbejdsret
Betænkning angående rationalisering af ordningen med hensyn til de i færdselsloven omhandlede undersøgelser og prøver : Afgivet af det af Justitsministeriet den 7. december 1955 nedsatte udvalg. 195 1958 Færdselsret
Udbygning af den danske lønstatistik : Redegørelse fra det af Arbejds- og Socialministerierne nedsatte udvalg vedrørende arbejdsmarkedsstatistik. 194 1958 Forskning
Betænkning afgivet af den ved Undervisningsministeriets skrivelse af 3. februar 1954 nedsatte kunstkommission : Anden del. 193 1958 Kultur
Gemensam nordisk hälsovårdsutbildning : Betänkande av nordiska kommitten för hälsovårdsutbildning. 192 1958 Nordisk Samarbejde
Betænkning vedrørende børneforsorgens administration m.v. II. del : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 15. oktober 1953 nedsatte udvalg. 191 1958 Forvaltningsret
Betænkning vedrørende uddannelse af lærere til undervisning af talelidende, svagthørende og læseretarderede børn i folkeskolen : Afgivet af Undervisningsministeriets udvalg af 25. august 1955 vedrørende særundervisning. 190 1958 Uddannelse
Betænkning vedrørende uddannelsen af husholdningslærerinder : Afgivet af et af Undervisningsministeriet nedsat udvalg. 189 1958 Uddannelse
Vejledning i fremstilling af skolebøger : Betænkning vedrørende skolebøgers udførelse afgivet af Undervisningsministeriets udvalg af 3. august 1955. 188 1958 Uddannelse
Boligtilsyn og sanering : Bind 2: Lovudkast og bilag : Betænkning afgivet af den af Boligministeriet den 22. oktober 1949 nedsatte kommission. 187-2 1957 Boligret, Bygningslov
Boligtilsyn og sanering : Bind 1 : Betænkning afgivet af den af Boligministeriet den 22. oktober 1949 nedsatte kommission. 187-1 1957 Boligret, Bygningslov
1. betænkning afgivet af arbejdsretskommissionen af 1956 : Nedsat af Økonomi- og Arbejdsministeriet i august 1956. 186 1957 Arbejdsret
Betænkning om åndssvageforsorgens problemer : Afgivet af det af Socialministeriet under 30. april 1954 nedsatte udvalg : afsnit I. 185 1957 Forvaltningsret, Socialret
Betænkning angående lovgivningen om forsikringsvirksomhed : Afgivet af det af handelsministeren under 15. oktober 1952 nedsatte udvalg. 184 1957 Erhvervsregulering, Forsikringsret
Betænkning vedrørende sømandsskat. 183 1957 Skatteret
Betænkning om omlægning af restaurationsafgiften. 182 1957 Erhvervsregulering, Afgiftsret
Betænkning vedrørende børneforsorgens administration m.v. I. del : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 15. oktober 1953 nedsatte udvalg. 181 1957 Forvaltningsret, Socialret
Betænkning angående en lovgivning om registrering af rettigheder over luftfartøjer : Afgivet af det af Justitsministeriet den 13. juni 1950 nedsatte udvalg. 180 1957 Færdselsret
Betænkning om ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne. 179 1957 Færdselsret, Erstatningsret
Højskoleeleverne 1955 : En statistisk undersøgelse foretaget af Undervisningsministeriets udvalg vedrørende folkehøjskolen. 178 1957 Uddannelse
Betænkning vedrørende teglværksbranchens konkurrenceforhold : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. 176 1957 Konkurrenceret
Betænkning om revision af reglerne om førerprøver og førerbeviser m. v. 175 1957 Færdselsret
Betænkning om ændring af reglerne om forældelse af gældsfordringer 174 1957 Obligationsret
Betænkning vedrørende statens tjeneste- og lejeboliger 173 1957 Boligret
Betænkning vedrørende underpantsætning af løsøre 172 1957 Ejendomsret, Pantrettigheder
Betænkning vedrørende skattefri afskrivninger og skattefri henlæggelser til investeringsfonds 171 1957 Finansielle virksomheder
Betænkning vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut 170 1957 Forskning
Betænkning om undersøgelse af mulighederne for at erstatte den almindelige filosofiske prøve med et højskoleophold 169 1957 Uddannelse
Betænkning vedrørende uddannelse af hospitals laboranter 168 1956 Uddannelse
Betænkning om afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 26. september 1955 nedsatte udvalg. 167 1956 Grønland & Færøerne, Forvaltningsret
Slutbetænkning : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m. 166 1956 Nordisk Samarbejde
Betænkning afgivet af Kommissionen af 29. marts 1952 vedrørende statens sindssygevæsen. 165 1956 Sundhedsret, Socialret
Betænkning om højesteretssagførerprøven, offentlig votering i Højesteret, bevisumiddelbarhed ved Højesteret og Højesterets kompetence i straffesager : Afgivet af det af Justitsministeriet den 2. marts 1955 nedsatte udvalg. 164 1956 Forvaltningsret
Betænkning angående revision af dykkerlovgivningen : Afgivet af det af Handelsministeriet den 9. august 1954 nedsatte udvalg. 163 1956 Erhvervsregulering, Arbejdsret
Betænkning vedrørende oprettelse af en fællesnordisk husholdningshøjskole : Afgivet af et nordisk udvalg. 162 1956 Nordisk Samarbejde
De bymæssige kommuner : Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet under 21. oktober 1952 nedsatte udvalg med den opgave at foretage en undersøgelse af de bymæssigt bebyggede sognekommuners særlige forhold. 161 1956 Kommunalret
Betænkning II afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende fødselshjælp m.v. 160 1956 Sundhedsret
Betænkning angående sammenslutningers og institutioners landbrugsjord : Afgivet af den af Landbrugsministeriet ved skrivelse af 8. september 1949 nedsatte kommission angående udstykning af jorder tilhørende stiftelser m.v., overgang af forpagtnings- og le 159 1956 Landbrugsret
Betænkning vedrørende ændringer i den militære retsplejelovgivning : Afgivet af det af Forsvarsministeriet den 5. marts 1954 nedsatte udvalg. 158 1956 Militærretspleje
Betænkning vedrørende byudviklingsplan for Køge-egnens byudviklingsområde. 157 1956 Kommunalret
Betænkning om revision af anordning af 4. april 1929 om apotekervarer : Afgivet af den af Indenrigsministeriet den 20. november 1952 nedsatte kommission. 156 1956 Erhvervsregulering, Sundhedsret
Kommissionen angående en Storebæltsbro : Foreløbig betænkning om tekniske problemer ved tilvejebringelse af en fast forbindelse over Storebælt. 155 1956 Trafik, Anlæg
Samarbejdsproblemer i Danmarks økonomiske politik : Rapport fra formandskabet for det af finansministeren den 14. december 1955 i henhold til folketingsbeslutning af 25. november 1955 nedsatte udvalg. 154 1956 Økonomisk Politik
Betænkning I vedrørende landbrugets kreditforhold 153 1956 Finansielle virksomheder
Betænkning om en nyordning af de kulturhistoriske lokalmuseers forhold : Afgivet af Undervisningsministeriets provinsmuseumsnævn. 152 1956 Kultur
Betænkning angående forslag til lovbestemmelser vedr. værnepligtige meniges friheder specielt med henblik på en ændret affattelse af militær retsplejelov par. 44 : Afgivet af det af forsvarsministeren den 5. marts 1954 nedsatte udvalg. 151 1956 Militærretspleje
Betænkning vedrørende kvalitetsmærkning : Afgivet af den af Handelsministeriet under 10. februar 1950 nedsatte kommission angående kvalitetsmærkning m.v. 150 1956 Erhvervsregulering
Betænkning om de retspsykiatriske undersøgelser i straffesager : Afgivet af Kommissionen til overvejelse af spørgsmål vedrørende de retspsykriatriske undersøgelser i straffesager. 149 1956 Strafferet
Betænkning om forbedring af varmeøkonomien i beboelsesejendomme m.v. : Afgivet af Boligministeriets udvalg for byggningsopvarmning. 148 1956 Lejeret, Bolig 
4. betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 angående I) Uddannelse af navigatører - II) Revision af lov om eksaminer for skibsmaskinister m.m. af 19. marts 1930 - III) Revision af lov om sønæring af 28. februar 1916 med senere ændringer. 147 1956 Søret, Uddannelse
Betænkning om værdifaste obligationer m.v. : Afgivet af det af finansministeren den 21. oktober 1954 nedsatte udvalg. 146 1956 Obligationsret
Betænkning afgivet af den af arbejds- og socialministeriet den 21. oktober 1952 nedsatte lærlingekommission : Afgivet af den af Arbejds- og Socialministeriet den 21. oktober 1952 nedsatte lærlingekommission. 145 1956 Arbejdsret
Betænkning afgivet af den af ministeren for offentlige arbejder under 23. april 1954 nedsatte privatbanekommission : Særtryk. 144-2 1955 Anlæg, Trafik
Betænkning afgivet af den af ministeren for offentlige arbejder under 23. april 1954 nedsatte privatbanekommission. 144-1 1959 Anlæg, Trafik
Betænkning om de store fødselsårgange med særligt henblik på uddannelsesproblemet : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission. 143 1956 Arbejdsret, Uddannelse
Beretning fra Handelsministeriets mælkekommission af 1949. 142 1955 Landbrugsret, Erhvervsregulering
Betænkning afgivet af Byggelovsudvalget af 1948. 141 1955 Byggeret
Betænkning vedrørende oprettelse af et levnedsmiddelinstitut : Afgivet af det af Indenrigsministeriet den 26. august 1954 nedsatte udvalg. 140 1955 Forvaltningsret, Sundhedsret
Betænkning om foranstaltninger til bekæmpelse af prostitutionen : Afgivet af Udvalget til overvejelse af foranstaltninger overfor prostituerede kvinder og ændring af de gældende bestemmelser til modarbejdelse af prostitutionen. 139 1955 Socialret, Strafferet
Betænkning om samordning af de nordiske landes færdselslovgivning m.m. : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m. 138 1955 Færdselsret, Nordisk Samarbejde
Betænkning afgivet af den af Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte havne- og brotakstkommission af 1954 den 25. november 1955. 137 1955 Afgiftsret
Betænkning angående de i ferskvandsfiskeriloven indeholdte særregler for fiskeriet i Sønderjylland : Afgivet af det af Fiskeriministeriet under 12. juli 1951 nedsatte udvalg. 136 1955 Fiskeri
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende foranstaltninger mod olieforurening. 135 1955 Miljøret
Betænkning angående revision af skibsregistreringslovgivningen m.v. : Afgivet af den af Handelsministeriet den 4. juni 1952 nedsatte kommission. 134 1955 Søret
Betænkning afgivet af den ved undervisningsministeriets skrivelse af 3. februar 1954 nedsatte kunstkommission : Første del. 133 1955 Kultur
Betænkning vedrørende forslag til et trafikråd for Storkøbenhavn : Afgivet den 28. juni 1955 af den af Boligministeriet den 4. december 1950 nedsatte kommission vedrørende samfærdselsforholdene i hovedstadsområdet. 132 1955 Trafik, Kommunalret
Betænkning angående realkreditten i fast ejendom på Færøerne : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg. 131 1955 Ejendomsret, Obligationsret
Betænkning angående mulighederne for sikring af bebyggelse i marsken i Tønder og Ribe amter : Afgivet den 15. juni 1955 af Landbrugsministeriets udvalg af 16. august 1950. 130 1955 Landbrugsministeriet, Anlæg
Betænkning vedrørende forsorgen for blinde og stærkt svagsynede : Afgivet af en af Socialministeriet under 7. april 1949 nedsat kommission angående omorganisation af forsorgen for blinde og stærkt svagsynede. 129 1955 Socialret
Betænkning vedrørende en særlig uddannelse af ledere og medarbejdere indenfor børneforsorgen : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 8. marts 1947 nedsatte udvalg vedrørende uddannelse af ledere og medarbejdere til børneforsorgens institutio 128 1955 Uddannelse, Socialret
Betænkning angående afløsning af retten til fiskeri med ålegårde og andre særlige rettigheder til fiskeri på søterritoriet : Afgivet af den af Fiskeriministeriet under 24. januar 1952 nedsatte kommission. 127 1955 Fiskeri
Betænkning om ændring af reglerne om fastsættelse af faderskab : Afgivet af den ved kongelig resolution af 2. december 1949 nedsatte kommission. 126 1955 Familieret
Betænkning angående kirker i Københavns omegn : Afgivet af det af Kirkeministeriet under den 10. april 1953 nedsatte udvalg. 125 1955 Kirkeret
Betænkning vedrørende børneforsorgens lønforhold : Afgivet af et af Socialministeriet den 6. juli 1954 nedsat udvalg. 124 1955 Forvaltningsret, Socialret
Betænkning om folkepension : Afgivet af Folkeforsikringskommissionen af 1948. 123 1955 Pensionsret
Betænkning om sparemulighederne indenfor børneforsorgen : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet under 28. november 1952 nedsatte udvalg. 122 1955 Forvaltningsret, Socialret
Betænkning angående de motorsagkyndiges ansættelses- og lønforhold : Afgivet af det af Justitsministeriet den 12. juli 1952 nedsatte udvalg. 121 1955 Færdselsret
Betænkning afgivet af den af Undervisningsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark ved foranstaltninger fra statens side : del 3. 120 1955 Forskning, Uddannelse
Betænkning angående lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg. 119 1955 Forvaltningsret
Betænkning om posttakster i den internordiske udveksling af korsbåndsforsendelser og betænkning om takstsætningen i den internordiske teletrafik : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m. 118 1954 Udenrigsforhold, Nordisk samarbejde
Betænkning vedrørende forslag til de offentlige vejes bestyrelse m.m. : Afgivet den 16. september 1954 af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder den 15. marts 1951 nedsatte vejlovsudvalg. 117 1955 Trafik, Færdselsret
Betænkning vedrørende arbejdsløshedsøerne i Jylland : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission. 116 1955 Beskæftigelse, Arbejdsret
Betænkning om plejehjem for kronisk syge : Afgivet af det af Socialministeriet under 15. marts 1949 nedsatte udvalg til behandling af spørgsmål vedrørende plejestiftelser for kronisk syge. 115 1954 Socialret, Sundhedsret
Forslag angående brandalarmering over manuelt betjente telefoncentraler : Betænkning afgivet den 26. november 1954 af udvalget vedrørende telefonisk alarmering. 114 1954 Beredskab
Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 28. december 1943 nedsatte udvalg til drøftelse af spørgsmålet om ændring af reglerne for ydelse af tilskud til de kommunale eksamensskoler uden for Københavns, Frederiksberg og Gentofte kommuner 113 1954 Uddannelse, Kommunalret
Betænkning vedrørende redningsvæsenets forhold. 112 1954 Beredskab
Betænkning om ændring af reglerne om adoption : Afgivet af den ved kongelig resolution af 2. december 1949 nedsatte kommission. 111 1954 Forvaltningsret, Socialret
Betænkning vedrørende fuld grundskyld : Afgivet den 13. oktober 1954 af den af finansministeren nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmål i forbindelse med gennemførelse af fuld grundskyld. 110 1954 Skatteret, Kommunalret
Betænkning vedrørende planglasbranchens konkurrenceforhold : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. 109 1954 Konkurrenceret
Formen for købstadkommunernes overslag og regnskaber : Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet under 30. december 1948 nedsatte udvalg til overvejelse af en ændret affattelse af det ved indenrigsministeriets cirkulære af 16. december 1929 godken 108 1954 Kommunalret, Forvaltningsret
Betænkning afgivet af den af Undervisningsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark ved foranstaltninger fra statens side : del 2. 107 1954 Forskning, Uddannelse
Betænkning angående oprettelse af et realkreditinstitut på Færøerne : Afgivet af det af Statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg. 106 1954 Grønland & Færøerne
Betænkning om posttakster i den internordiske udveksling af breve : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m. 105 1954 Udenrigsforhold, Nordisk samarbejde
Betænkning vedrørende ændringer i beværterlovgivningen : Afgivet af kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet. 104 1949 Erhvervsregulering, Sundhedsret
Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under undervisningsministeriet hørende private skoler : Fjerde del 103 1954 Pensionsret
Klientellet på arbejdsanstalterne : En undersøgelse foretaget på foranledning af det af Socialministeriet nedsatte udvalg angående forsorgen for de i forsorgsloves kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer. 102 1955 Socialret
Betänkande om udgivande av en nordisk parlamentarisk tidskriftspublikation : Nordisk Kontakt. 101 1954 Udenrigsforhold, Nordisk samarbejde
Uddannelse af sygeplejersker m.m. : Betænkning III afgivet af det af Indenrigsministeriet under 9. februar 1946 nedsatte udvalg om sygeplejerskemanglen. 100 1954 Sundhedsret
Betænkning vedrørende forsorgen for talelidende : Afgivet af en af Socialministeriet under 12. maj 1949 nedsat kommission angående omorganisation af forsorgen for talelidende. 99 1954 Socialret
Rationaliseringsundersøgelsen på sindssygehospitalet ved Aarhus : Betænkning II afgivet af det Indenrigsministeriet under 9. februar 1946 nedsatte udvalg om sygeplejerskemanglen. 98 1954  
Betænkning om nordisk pasfrihed : 3. del: Ophævelse af al paskontrol på grænserne mellem de nordiske lande : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m. 97 1954 Udenrigsforhold
Betænkning angående ændring af svangerskabslovgivningen m.v. : Afgivet af den af Justitsministeriet den 9. januar 1950 nedsatte kommission. 96 1954 Sundhedsret
Betænkning om boliger for invalider : Afgivet af Indenrigs- og Boligministeriets udvalg af 31. juli 1952. 95 1954 Boligret, Socialret
Betænkning angående socialrådgivervirksomhed i forsvaret samt økonomiske og sociale problemer i forbindelse med aftjening af værnepligt : Afgivet af det af Forsvarets velfærdstjeneste med forsvarsministerens bemyndigelse den 21. februar 1952 nedsatte arbejdsudvalg. 94 1953 Socialret, Militær
Etablering af en offentlig erhvervsvejledning : Udtalelse fra Ungdomskommissionen samt indstilling afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet nedsatte raadgivende udvalg vedrørende den offentlige arbejdsanvisning. 93 1946 Erhvervsregulering
Betænkning angående en endelig ordning af ejendoms- og afvandingsforholdene for Han Herreders Vejler : Afgivet den 2. december 1953 af det af Landbrugsministeriet den 7. maj 1948 nedsatte udvalg. 92 1954 Landbrugsret
Betænkning angående revision af færdselsloven og loven om motorkøretøjer : Afgivet af det af Justitsministeriet den 1. december 1949 nedsatte udvalg. 91 1954 Færdselsret
Betænkning vedrørende den fremtidige udbygning af landevejsforbindelsen København-Køge : Afgivet som 1. betænkning af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder under 27. august 1951 nedsatte udvalg vedrørende den fremtidige udbygning af de vestlige indfaldsveje til København. 90 1953 Anlæg, Trafik, Kommunalret
Betænkning om ændring af de gældende regler for førelse af folkeregistre m.v. : Afgivet af det Indenrigsministeriet den 9. januar 1945 nedsatte udvalg. 89 1954 Persondata
Betænkning om foranstaltninger til imødegåelse af den med kemiske plantebeskyttelsesmidler forbundne giftfare : Afgivet af Landbrugsministeriets udvalg vedrørende farlige plantebeskyttelsesmidler. 88 1953 Miljøret
Betænkning angående lodslovens revision : Afgivet af det af forsvarsministeren under 26. januar 1950 nedsatte udvalg. 87 1953  
Foreløbig betænkning vedrørende en lov om konkurrencebegrænsning og monopol : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. 86 1954 Konkurrenceret
Betænkning om færdselstavler : Afgivet af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte udvalg. 85 1953 Færdselsret
Betænkning om deltidsarbejde : Afgivet af det af Arbejds- og Boligministeriet den 3. juni 1950 nedsatte udvalg. 84 1955 Arbejdsret
Betænkning angående gennemførelse af en civil tjenestetidsundervisning for de værnepligtige : Afgivet af det af Forsvarsministeriet under 30. april 1952 nedsatte udvalg. 83 1953 Militær
Betænkning om forsorgsdomme og betingede domme : Afgivet af Straffelovskommissionen. 82 1953 Forvaltningsret, Strafferet
Betænkning om misbrug af euforiserende stoffer : Afgivet af det af Indenrigsministeriet under 10. november 1950 nedsatte udvalg. 81 1953 Sundhedsret
Betænkning angående Danmarks tiltræden af de internationale søvejsregler 1948 m.v. : Afgivet af det af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart den 24. september 1949 nedsatte udvalg. 80 1953 Søret
Betænkning angående oprettelse af et pædagogisk institut : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 28. august 1950 nedsatte udvalg. 79 1953 Uddannelse
Betænkning angående biernes beskyttelse mod giftige plantebeskyttelsesmidler : Afgivet af det ved Landbrugsministeriets skrivelse af 20. august 1947 nedsatte udvalg. 78 1953 Miljøret
Betænkning vedrørende forsorgen for børn og unge, som har særlige tilpasningsvanskeligheder : Afgivet af et af Arbejds- og Socialministeriet under 7. december 1951 nedsat udvalg. 77 1953 Socialret
Betænkning angående billiggørelse og rationalisering af det kommunale skolebyggeri : Afgivet af det af Undervisningsministeriet den 7. juni 1952 nedsatte udvalg. 76 1953 Byggeret
Motorafgiftskommissionens betænkning II : Lovgivningen om motorafgifterne. 75 1954 Trafik, Transportret, Skatteret
Betænkning afgivet af valglovskommissionen af 7. juni 1952. 74 1953 Statsret
Betænkning om lettelser i toldbehandlingen m.v. af motorkøretøjer i den internordiske trafik : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m. 73 1953 Trafik, Transportret, Udenrigsforhold
Betænkning vedrørende hjemmesygeplejen i Danmark : Afgivet af det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg. 72 1953 Socialret, Sundhedsret
Betænkning om nordisk pasfrihed : 2. del : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m. 71 1953 Udenrigsforhold
Betænkning vedrørende herberger og arbejdshjem m.v. : Afgivet af det af Socialministeriet den 1. marts 1949 nedsatte herbergsudvalg. 70 1953 Socialret
Betænkning angående overvejelse af forslag til ændring af militær straffelov og militær retsplejelov : Afgivet af det af Krigs- og Marineministeriet under 30. september 1949 nedsatte udvalg. 69 1953 Militærretspleje, Strafferet
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 3 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet ultimo april 1953 af det af boligministeren den 6. oktober 1949 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. 68 1953 Kommunalret
Betænkning vedrørende kulbranchens konkurrenceforhold : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. 67 1953 Konkurrenceret
Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1946 66 1953 Menneskerettigheder, Statsret, Forfatning
Betænkning angående ændringer i den for statens tjenestemænd gældende ferieordning 65 1953 Arbejdsret
Betænkning angående lodsernes pensionsordning : Afgivet af det af forsvarsministeren under 27. februar 1952 nedsatte udvalg. 64 1952 Pensionsret
Betænkning med forberedende undersøgelse og forslag vedrørende nordisk patentsamarbejde : Afgivet af et udvalg bestående af delegerede fra Danmark, Norge og Sverige. 63 1952 Immatrielret
Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under Undervisningsministeriet hørende private skoler : tredie del 62-3 1952 Pensionsret
Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under Undervisningsministeriet hørende private skoler : første del 62-1 1949 Pensionsret
Betænkning angående revision af mark- og vejfredsloven : Afgivet af den af Landbrugsministeriet under 24. april 1946 nedsatte kommission. 61 1952 Færdselsret
Samfundet og ungdommen : Afsluttende udtalelse fra Ungdomskommissionen med oversigt over kommissionens virksomhed. 60 1952 Forvaltningsret
Den tilpasningsvanskelige ungdom : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen. 59 1953 Socialret
Beretning angående undersøgelser med henblik på gennemførelse af en udligning af lejeniveauerne i ældre og nyere ejendomme. 58 1952 Boligret, Lejeret
Fællesanlæg til lettelse af hjemmets arbejde : Bind 2: Bilag : Betænkning afgivet af Boligministeriets udvalg vedrørende kollektive anlæg. 57 -2 1954 Boligret, Anlæg
Fællesanlæg til lettelse af hjemmets arbejde : Betænkning afgivet af Boligministeriets udvalg vedrørende kollektive anlæg. 57 -1 1954 Boligret, Anlæg
Betænkning vedrørende beskæftigelsens sæsonsvingninger : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission. 56 1953  
Ungdommen og fritiden : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen. 55 1952  
De værnepligtiges forhold : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen. 54 1949 Militær
Betænkning angående Rigshospitalets bygningsmæssige forhold : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 8. januar 1947 nedsatte kommission. 53 1952  
Betænkning vedrørende husholdningsuddannelsen i opdragelseshjem for piger : Afgivet af et af Arbejds- og Socialministeriet under 17. marts 1947 nedsat udvalg. 52 1952 Uddannelse, Socialret
Betænkning om virkningerne af en arbejdstidsnedsættelse i Danmark : Afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission. 51 1952 Arbejdsret
Ungdommens adgang til uddannelserne ved de videregående faglige skoler m.v. : Betænkning afgivet af Ungdomskommissionen. 50 1952 Uddannelse
Betænkning angående tjenestemandslovens par. 60 og 61 m.v. : Afgivet af det af finansministeren under 25. oktober 1951 nedsatte udvalg. 49 1952  
Betænkning angående pensionsforholdene for de faste lærere ved de tekniske skoler og handelsskolerne m.v. : Afgivet af det af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart under 30. december 1949 nedsatte udvalg. 48 1953 Pensionsret
Betænkning vedrørende en særlig uddannelse af ledere og medarbejdere til opdragelseshjem : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet den 8. marts 1947 nedsatte udvalg vedrørende uddannelse af ledere og medarbejdere til børneforsorgens institutioner. 47 1952 Uddannelse, Socialret
Betænkning vedrørende opdragelsesmæssige metoder i opdragelseshjem : Afgivet af det af Socialministeriet den 17. januar 1950 nedsatte udvalg om ændring af hustugtsreglementet for opdragelseshjemmene m.v. 46 1952 Socialret
Betænkning afgivet af den af Undervisningsministeriet den 13. marts 1943 nedsatte arkitektuddannelseskommission. 45 1952 Uddannelse
Betænkning om lettelser i toldbehandlingen af rejsende i den inter-nordiske trafik. 44 1952 Trafik
Betænkning angående overgang af forpagtnings- og lejeforhold under godserne til frit eje samt revision af lovgivningen om brug af huse på landet : Afgivet af den af Landbrugsministeriet under 8. september 1949 nedsatte kommission angående udstykning af jorder tilhørende stiftelser m.v., overgang af forpagtnings- og lejeforhold under godserne til frit eje samt revision af lovgivningen om brug af huse på landet : (kommissionens 1. betænkning). 43 1952  
Betænkning afgivet af det af Indenrigs- og Boligministeriet nedsatte udvalg angående husmandskreditforeningernes udlånsadgang m.v. 42 1952  
Betænkning vedrørende beplantning langs vejene m.v. : Afgivet af det af Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte udvalg. 41 1952 Trafik
Betænkning vedrørende arbejdstiden i landbruget 1952. 40 1952 Arbejdsret
Betænkning om nordisk pasfrihed : 1. del : Afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m. 39 1952 Udenrigsforhold
Betænkning angående revision af værnepligtslovgivningen : Afgivet af Indenrigsministeriets værnepligtsudvalg. 38 1952 Militær
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 9. betænkning. 37-9 1952 Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 8. betænkning. 37-8 1951 Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 7. betænkning. 37-7 1950 Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 6. betænkning. 37-6 1949 Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 5. betænkning. 37-5 1949 Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 4. betænkning. 37-4 1949 Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 3. betænkning. 37-3 1948 Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 2. betænkning. 37-2 1948 Forvaltningsret
Betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946 : 1. betænkning. 37-1 1947 Forvaltningsret
3. betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 angående revision af lov om navigationsundervisningen af 28. februar 1916 med senere ændringer. 36 1952 Uddannelse
Betænkning angående jordemodervæsenet : Afgivet af udvalget vedrørende fødselshjælp m.v. 35 1952 Sundhedsret
Betænkning afgivet af den ved Justitsministeriets skrivelse af 29. oktober 1945 nedsatte kommission angående organisationen af brandvæsenet i Danmark. 34 1952 Beredskab
Betænkning vedrørende ungdomsskoler, aftenskoler, ungdommens fritidsbeskæftigelse m.v. : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 23. december 1948 nedsatte kommission. 33 1952 Uddannelse
Betænkning afgivet af udvalget angående Hanstholm havn : Afgivet den 18. december 1951. 32 1952 Anlæg, Kommunalret
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende skattelettelse for privat opsparing. 31 1952 Skatteret
Motorafgiftskommissionens betænkning I : Finansiering af vejudgifter. 30 1954 Trafik
Betænkning om en særlig lovgivning om kunstig befrugtning : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 29. maj 1948 nedsatte udvalg. 29 1953 Sundhedsret 
Betænkning afgivet af udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer : 1. del. 28 1953 Socialret
Betænkning vedrørende ændring af uddannelsen for lærere og lærerinder i folkeskolen : Afgivet af den af Undervisningsministeriet den 17. november 1947 nedsatte kommission. 27 1951 Uddannelse
Ungdommen og arbejdslivet : Betænkning afgivet af ungdomskommissionen. 26 1952  
Jelling-Højenes frilæggelse : Forslag udarbejdet af det af Statsministeriets komité til frilæggelse af Jelling-højene nedsatte arbejdsudvalg. 25 1952 Kultur
Udkast til lov om retten til fotografiske billeder med tilhørende anmærkninger : Udarbejdet af den af Undervisningsministeriet i 1939 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner. 24 1951 Immatrielret
Rapport om overvejelser vedrørende bevægeligheden på arbejdsmarkedet : Afgivet af den ved Arbejds- og Boligministeriets skrivelse af 14/12 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission. 23 1952 Arbejdsret
Betænkning vedrørende forslag til midlertidige forbedringer af Slangerupbanen : Afgivet den 28. august 1951 af den af Boligministeriet den 4. december 1950 nedsatte kommission vedrørende samfærdselsforholdene i hovedstadsområdet. 22 1951 Trafik
Betænkning om dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 9. december 1950 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændringer i lov nr. 43 af 13. marts 1891 om vivisektioner. 21 1951 Sundhedsret
Betænkning angående privatteatrenes forhold : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 31. januar 1949 nedsatte udvalg. 20 1952 Kultur
Betænkning vedrørende de i Danmark beroende islandske håndskrifter og museumsgenstande : Afgivet af den af Undervisningsministeriet under 13. marts 1947 nedsatte kommission. 19 1951 Kultur
Ungdommens adgang til den højere uddannelse : Betænkning II. 18 1951 Uddannelse
Den danske ungdom : En statistisk undersøgelse foretaget af ungdomskommissionen. 17 1951 Uddannelse, Socialret
Betænkning vedrørende apotekervæsenet m.v. : Afgivet af den af Indenrigsministeriet under 22. januar 1947 nedsatte kommission. 16 1952 Erhvervsregulering
Betænkning afgivet af Spareudvalget af 28. april 1950. 15 1952  
Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 2 for Københavns-egnens byudviklingsområde : Afgivet den 2. maj 1951 af det af boligministeren den 6. oktober 1949 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. 14 1951 Kommunalret
Betænkning om civilstandsregistrering : Afgivet af det af Justitsministeriet den 9. juli 1938 nedsatte udvalg. 13 1951 Persondata
Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene inden for kalk-, kridt- og mørtelbranchen : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission. 12 1951 Konkurrenceret
Betænkning angående arbejdstageres opfindelser : Afgivet af den af Handelsministeriet under 10. februar 1950 nedsatte kommission. 11 1951 Immatrielret, Arbejdsret
Betænkning fra det ved Justitsministeriets skrivelse af 12. maj 1950 nedsatte udvalg til overvejelse af mulighederne for gennemførelse af en ændring af politiets øverste ledelse. 10 1951 Politi
Betænkning vedrørende dommeres uddannelse : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 8. maj 1948 nedsatte udvalg. 9 1951 Procesret, Uddannelse
Forslag til rigsdagsbeslutning angående Danmarks ratifikation af den i Paris den 19. september 1950 undertegnede overenskomst om oprettelse af en europæisk betalingsunion : Anmeldt i Folketinget den 1. marts og i landstinget den 2. marts 1951 af udenrigsminister Ole Bjørn Kraft. 8 1951 Udenrigsforhold
Betænkning afgivet af den af Arbejdsministeriet den 8. december 1948 nedsatte ferielovskommission 7 1951 Arbejdsret
Samordning af de nordiske landes statistik vedrørende den sociale lovgivning :Betænkning afgivet af den af de nordiske socialministerier nedsatte ekspertkomité : 2. del: omfanget av de sosiale tiltak. 6-2 1951  
Samordning af de nordiske landes statistik vedrørende den sociale lovgivning : Betænkning afgivet af den af de nordiske socialministerier nedsatte ekspertkomité : 1. del: om opstilling af en ensartet oversigt over de sociale udgifter. 6-1 1951  
Betænkning angående forligsmægling i borgerlige retssager : Afgivet af det ved Justitsministeriets skrivelse af 20. marts 1948 nedsatte udvalg. 5 1951 Procesret, Civilret
Betænkning om erhvervsmæssige foranstaltninger for erhvervshæmmede : Afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet nedsatte udvalg. 4 1951 Arbejdsret
Betænkning vedrørende spørgsmålet trafik og alkohol : Afgivet af kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet. 3 1951 Færdselsret
Betænkning om køb på afbetaling : Afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg til overvejelse af ændringer i lov nr. 244 af 8. maj 1917 om køb på afbetaling. 2 1950 Obligationsret, 
Betænkning angående revision af sømandsloven : Afgivet af den af Handelsministeriet den 31. marts 1949 nedsatte kommission. 1 1951 Søret