Materialevalgspolitik

De centrale fagområder er forvaltning, jura, økonomi, organisation og personaleadministration samt materiale vedr. generel og aktuel samfundsbeskrivelse. Den gældende materialevalgspolitik er vedtaget i 2008.

Det anskaffede materiale skal understøtte bibliotekets vision om at være den væsentligste informations- og dokumentationsleverandør til ansatte i centraladministrationen, samt bidrage til øget kvalitet og effektivitet i centraladministrationens arbejde. Biblioteket indsamler, registrerer og tilgængeliggør publikationer fra visse statslige myndigheder.

Stil gerne forslag til hvilke materialer vi skal købe

Kontakt biblioteket med forslag til indkøb

Biblioteket anskaffer litteratur indenfor følgende emner

Forvaltning
 • Dansk statsforvaltning og generel lokalforvaltning (forvaltning i kommuner og regioner).
 • Oversigtslitteratur, der beskriver svensk og norsk statsforvaltning.
 • materialer vedrørende EU-administration.
Jura
 • Alle juridiske emner vedrørende danske forhold. I praksis betyder dette at stort set alle udgivelser fra Danmarks Jurist- og Økonomforbunds Forlag samt Forlaget Karnov købes.
Statsret
 • Al dansk statsretsmateriale købes.
 • et udvalg af udenlandsk EU-ret.
 • Desuden på udvalgte områder International ret (som f.eks. folkeret).
Økonomi
 • Dansk offentlig økonomi samt materialer af generel økonomisk karakter.
 • Teoretisk økonomi og økonomimodeller i begrænset omfang.
 • Privatøkonomi i stærkt begrænset omfang.
Organisation og personaleadministration
 • Her indkøbes primært offentlig ledelse og personaleadministration.
 • Desuden organisationsteori og virksomhedsledelse i almindelighed.
Generel og aktuel samfundsbeskrivelse
 • Generelle og aktuelle samfundsbeskrivende materialer anskaffes. Herunder materialer der behandler emner som: arbejdsmarkedsforhold, skat, miljø og energi, politik, sundhed, uddannelse, forskning m.v.
 • Kun i mindre omfang anskaffes materialer der behandler emnet på det specifikke fag-faglige niveau.

Sproglig afgrænsning

Bibliotekets indkøb afgrænser sig sprogligt til Dansk, svensk, norsk (skandinavisk), engelsk og andre sprog, når det er fagligt relevant.

Geografisk afgrænsning

Bibliotekets indkøb afgrænser sig geografisk til Danmark, Skandinavien, EU (Europa) og andre lande, når det har særlig faglig relevans.

Materialetyper

Indholdet vægter højere end materialetype ved anskaffelse. Derfor anskaffes relevante materialer uanset om de er i trykt eller elektronisk form. Statslige elektroniske publikationer, som tildeles varige links (PID), anskaffes som hovedregel ikke også i trykt form.

DAB indkøber som hovedregel ikke selv standarder, men skaffer gerne standarder til lånere via interurbanlånesamarbejdet, når det er muligt.

Materialevalgskilder

Udvælgelsen af materialer sker på baggrund af indkøbsaftaler med forskellige forlag, gennemsyn af forlagskataloger fra danske og udenlandske udgivere samt nyhedsmedier.