Jura, love og forarbejder - Danske

Denne liste indeholder en fortegnelse over e-materialer i biblioteket vedrørende danske forhold.

Traktater

Danmarks traktater

Udenrigsministeriet har samlet information om Danmarks Traktater (aftaler mellem stater).
KB

Dansk juridisk bibliografi

Bibliografien indeholder referencer til juridisk litteratur (herunder artikler, bøger, bogkapitler, konferencepapirer etc.) i perioden 1988 frem til 2004

Folketinget

Her finder du information om Folketinget, medlemmerne og partigrupperne samt om valg, regeringer og Christiansborg. Derudover indeholder folketingets hjemmeside alle Folketingets dokumenter fra 1997/98 og frem.
Folketingstidende

Folketingstidende

Folketingstidende.dk er Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter, der behandles i Folketingssalen.

Grundloven af 5. juni 1849

Indscannet fuldtekst version af Beretning om Forhandlingerne på Rigsdagen fra den 5. juni 1849.

Grønlands Hjemmestyre

Landsstyrets sider

Karnov Jura

Dansk lovgivning med tilhørende ændringer indarbejdet. Lovene er kommenteret ved noter med lovens historik, forarbejder, litteraturhenvisninger, fortolkninger, principielle domme, afgørelser m.v.

Lovtidende.dk

Elektronisk offentliggørelse af danske love, anordninger og bekendtgørelser fra 2008 og frem

Retsinformation

Database med adgang til gældende og historisk dansk lovgivning, herunder lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger og beretninger i fuld tekst.

Retsplejeloven 1916

Indscannet fuldtekst version af forarbejderne til retsplejeloven af 1916. Her får du adgang til uddrag af udkast fra proceskommissioner, lovforslag og betænkninger.

UfR Online (Ugeskrift for Retsvæsen)

Denne database indeholder alle domme offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen siden 1952. I biblioteket er der adgang til alle artikler fra Ugeskrift for Retsvæsen siden 1988 og udvalgte artikler fra perioden 1868-1987.

Det Administrative Bibliotek - Besøgs - og postadressee: Slotsholmsgade 12 - 1216 København K - Tlf: 72 26 98 91 - E-mail: dab@kb.dk - Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-16.00 - CVR nr.: 28 98 88 42 - EAN nr.: 5798 000 795 297