Accept af cookies fra DAB.dk

DAB.dk bruger cookies. Du kan altid slette cookies fra DAB.dk igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på DAB.dk
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebarBetænkninger

Nummerisk liste over betænkninger.

Betænkninger kan også findes i bibliotekets base, fx ved at søge på ord i titlen

 

1-200, 201-400, 401-600, 601-800, 801-1000, 1001-1200, 1201-1400, 1401-

 

1-200:

 

1 Betænkning angående revision af sømandsloven: afgivet af den af handelsministeriet den 31. marts 1949 nedsatte kommission

2 Betænkning om køb på afbetaling: afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg til overvejelse af ændringer i lov nr. 244 af 8. maj 1917 om køb på afbetaling

3 Betænkning vedrørende spørgsmålet trafik og alkohol: afgivet af kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet

4 Betænkning om erhvervsmæssige foranstaltninger for erhvervshæmmede: afgivet af det af arbejds- og socialministeriet nedsatte udvalg

5 Betænkning angående forligsmægling i borgerlige retssager: afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 20. marts 1948 nedsatte udvalg

6 Samordning af de nordiske landes statistik vedr. den sociale lovgivning. Betænkning. 1. del. Om opstilling af en ensartet oversigt over de sociale udgifter. 1951

7 Betænkning afgivet af den af arbejdsministeriet den 8. december 1948 nedsatte ferielovskommission

8 Forslag til rigsdagsbeslutning angående Danmarks ratifikation af den i Paris den 19. september 1950 undertegnede overenskomst om oprettelse af en europæisk betalingsunion: anmeldt i folketinget den 1. marts og i landstinget den 2. marts 1951 af udenrigsminister Ole Bjørn Kraft

9 Betænkning vedrørende dommeres uddannelse: afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 8. maj 1948 nedsatte udvalg

10 Betænkning fra det ved justitsministeriets skrivelse af 12. maj 1950 nedsatte udvalg til overvejelse af mulighederne for gennemførelse af en ændring af politiets øverste ledelse

11 Betænkning angående arbejdstageres opfindelser: afgivet af den af handelsministeriet under 10. februar 1950 nedsatte kommission

12 Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene inden for kalk-, kridt- og mørtelbranchen: afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission

13 Betænkning om civilstandsregistrering: afgivet af det af justitsministeriet den 9. juli 1938 nedsatte udvalg

14 Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 2 for Københavns-egnens byudviklingsområde: afgivet den 2. maj 1951 af det af boligministeren den 6. oktober 1949 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen

15 Betænkning afgivet af spareudvalget af 28. april 1950

16 Betænkning vedrørende apotekervæsenet m.v.: afgivet af den af indenrigsministeriet under 22. januar 1947 nedsatte kommission

17 Den danske ungdom: en statistisk undersøgelse foretaget af ungdomskommissionen

18 Ungdommens adgang til den højere uddannelse: betænkning II

19 Betænkning vedrørende de i Danmark beroende islandske håndskrifter og museumsgenstande: afgivet af den af undervisningsministeriet under 13. marts 1947 nedsatte kommission

20 Betænkning angående privatteatrenes forhold: afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 31. januar 1949 nedsatte udvalg

21 Betænkning om dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse: afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 9. december 1950 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændringer i lov nr. 43 af 13. marts 1891 om vivisektioner

22 Betænkning vedrørende forslag til midlertidige forbedringer af Slangerupbanen: afgivet den 28. august 1951 af den af boligministeriet den 4. december 1950 nedsatte kommission vedrørende samfærdselsforholdene i hovedstadsområdet

23 Rapport om overvejelser vedrørende bevægeligheden på arbejdsmarkedet: afgivet af den ved arbejds- og boligministeriets skrivelse af 14/12 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission

24 Udkast til lov om retten til fotografiske billeder med tilhørende anmærkninger: udarbejdet af den af undervisningsministeriet i 1939 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

25 Jelling-Højenes frilæggelse: forslag udarbejdet af det af Statsministeriets komité til frilæggelse af Jelling-højene nedsatte arbejdsudvalg

26 Ungdommen og arbejdslivet: betænkning afgivet af ungdomskommissionen

27 Betænkning vedrørende ændring af uddannelsen for lærere og lærerinder i folkeskolen: afgivet af den af undervisningsministeriet den 17. november 1947 nedsatte kommission

28 Betænkning afgivet af udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer: 1. del

29 Betænkning om en særlig lovgivning om kunstig befrugtning: afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 29. maj 1948 nedsatte udvalg

30 Motorafgiftskommissionens betænkning I-II

31 Betænkning afgivet af udvalget vedrørende skattelettelse for privat opsparing

32 Betænkning afgivet af udvalget angående Hanstholm havn: afgivet den 18. december 1951

33 Betænkning vedrørende ungdomsskoler, aftenskoler, ungdommens fritidsbeskæftigelse m.v.: afgivet af den af undervisningsministeriet den 23. december 1948 nedsatte kommission

34 Betænkning afgivet af den ved justitsministeriets skrivelse af 29. oktober 1945 nedsatte kommission angående organisationen af brandvæsenet i Danmark

35 Betænkning ang. jordemodervæsenet

36 3. betænkning afgivet af søfartskommissionen af 1947 angående revision af lov om navigationsundervisningen af 28. februar 1916 med senere ændringer

37 1.-9. betænkning fra forvaltningskommissionen af 1946

38 Betænkning angående revision af værnepligtslovgivningen: afgivet af indenrigsministeriets værnepligtsudvalg

39 Betænkning om nordisk pasfrihed: afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.

40 Betænkning vedrørende arbejdstiden i landbruget 1952

41 Betænkning vedrørende beplantning langs vejene m.v.: afgivet af det af ministeriet for offentlige arbejder nedsatte udvalg

42 Betænkning afgivet af det af Indenrigs- og Boligministeriet nedsatte udvalg angående husmandskreditforeningernes udlånsadgang m.v.

43 Betænkning angående overgang af forpagtnings- og lejeforhold under godserne til frit eje samt revision af lovgivningen om brug af huse på landet: afgivet af den af landbrugsministeriet under 8. september 1949 nedsatte kommission angående udstykning af jorder tilhørende stiftelser m.v., overgang af forpagtnings- og lejeforhold under godserne til frit eje samt revision af lovgivningen om brug af huse på landet: (kommissionens 1. betænkning)

44 Betænkning om lettelser i toldbehandlingen af rejsende i den inter-nordiske trafik

45 Betænkning afgivet af den af undervisningsministeriet den 13. marts 1943 nedsatte arkitektuddannelseskommission

46 Betænkning vedrørende opdragelsesmæssige metoder i opdragelseshjem: afgivet af det af socialministeriet den 17. januar 1950 nedsatte udvalg om ændring af hustugtsreglementet for opdragelseshjemmene m.v.

47 Betænkning vedrørende en særlig uddannelse af ledere og medarbejdere til opdragelseshjem: afgivet af det af arbejds- og socialministeriet den 8. marts 1947 nedsatte udvalg vedrørende uddannelse af ledere og medarbejdere til børneforsorgens institutioner

48 Betænkning angående pensionsforholdene for de faste lærere ved de tekniske skoler og handelsskolerne m.v.: afgivet af det af ministeriet for handel, industri og søfart under 30. december 1949 nedsatte udvalg

49 Betænkning angående tjenestemandslovens par. 60 og 61 m.v.: afgivet af det af finansministeren under 25. oktober 1951 nedsatte udvalg

50 Ungdommens adgang til uddannelserne ved de videregående faglige skoler m.v.: betænkning afgivet af ungdomskommissionen

51 Betænkning om virkningerne af en arbejdstidsnedsættelse i Danmark: afgivet af den af arbejds- og boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission

52 Betænkning vedrørende husholdningsuddannelsen i opdragelseshjem for piger: afgivet af et af arbejds- og socialministeriet under 17. marts 1947 nedsat udvalg

53 Betænkning angående Rigshospitalets bygningsmæssige forhold: afgivet af den af undervisningsministeriet den 8. januar 1947 nedsatte kommission

54 De værnepligtiges forhold: betænkning afgivet af ungdomskommissionen

55 Ungdommen og fritiden: betænkning afgivet af ungdomskommissionen

56 Betænkning vedrørende beskæftigelsens sæsonsvingninger: afgivet af den af arbejds- og boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission

57 Fællesanlæg til lettelse af hjemmets arbejde: betænkning afgivet af boligministeriets udvalg vedrørende kollektive anlæg

58 Beretning angående undersøgelser med henblik på gennemførelse af en udligning af lejeniveauerne i ældre og nyere ejendomme

59 Den tilpasningsvanskelige ungdom: betænkning afgivet af ungdomskommissionen

60 Samfundet og ungdommen: afsluttende udtalelse fra ungdomskommissionen med oversigt over kommissionens virksomhed

61 Betænkning angående revision af mark- og vejfredsloven: afgivet af den af landbrugsministeriet under 24. april 1946 nedsatte kommission

62 Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under undervisningsministeriet hørende private skoler: afgivet af det af undervisningsministeriet den 27. oktober 1947 nedsatte udvalg

63 Betænkning med forberedende undersøgelse og forslag vedrørende nordisk patentsamarbejde: afgivet af et udvalg bestående af delegerede fra Danmark, Norge og Sverige

64 Betænkning angående lodsernes pensionsordning: afgivet af det af forsvarsministeren under 27. februar 1952 nedsatte udvalg

65 Betænkning angående ændringer i den for statens tjenestemænd gældende ferieordning: afgivet af det af finansministeren under 8. juli 1937 nedsatte udvalg

66 Betænkning afgivet af forfatningskommissionen af 1946

67 Betænkning vedrørende kulbranchens konkurrenceforhold: afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission

68 Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 3 for Københavns-egnens byudviklingsområde: afgivet ultimo april 1953 af det af boligministeren den 6. oktober 1949 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen

69 Betænkning angående overvejelse af forslag til ændring af militær straffelov og militær retsplejelov: afgivet af det af krigs- og marineministeriet under 30. september 1949 nedsatte udvalg

70 Betænkning vedrørende herberger og arbejdshjem m.v.: afgivet af det af socialministeriet den 1. marts 1949 nedsatte herbergsudvalg

71 Betænkning om nordisk pasfrihed : afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.

72 Betænkning vedrørende hjemmesygeplejen i Danmark: afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg

73 Betænkning om lettelser i toldbehandlingen m.v. af motorkøretøjer i den internordiske trafik: afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.

74 Betænkning afgivet af valglovskommissionen af 7. juni 1952

75 Motorafgiftskommissionens betænkning

76 Betænkning angående billiggørelse og rationalisering af det kommunale skolebyggeri: afgivet af det af undervisningsministeriet den 7. juni 1952 nedsatte udvalg

77 Betænkning vedrørende forsorgen for børn og unge, som har særlige tilpasningsvanskeligheder: afgivet af et af arbejds- og socialministeriet under 7. december 1951 nedsat udvalg

78 Betænkning angående biernes beskyttelse mod giftige plantebeskyttelsesmidler: afgivet af det ved landbrugsministeriets skrivelse af 20. august 1947 nedsatte udvalg

79 Betænkning angående oprettelse af et pædagogisk institut: afgivet af det af undervisningsministeriet den 28. august 1950 nedsatte udvalg

80 Betænkning angående Danmarks tiltræden af de internationale søvejsregler 1948 m.v.: afgivet af det af ministeriet for handel, industri og søfart den 24. september 1949 nedsatte udvalg

81 Betænkning om misbrug af euforiserende stoffer: afgivet af det af indenrigsministeriet under 10. november 1950 nedsatte udvalg

82 Betænkning om forsorgsdomme og betingede domme: afgivet af straffelovskommissionen

83 Betænkning angående gennemførelse af en civil tjenestetidsundervisning for de værnepligtige: afgivet af det af forsvarsministeriet under 30. april 1952 nedsatte udvalg

84 Betænkning om deltidsarbejde: afgivet af det af arbejds- og boligministeriet den 3. juni 1950 nedsatte udvalg

85 Betænkning om færdselstavler: afgivet af det af ministeriet for offentlige arbejder nedsatte udvalg

86 Foreløbig betænkning vedrørende en lov om konkurrencebegrænsning og monopol: afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission

87 Betænkning angående lodslovens revision: afgivet af det af forsvarsministeren under 26. januar 1950 nedsatte udvalg

88 Betænkning om foranstaltninger til imødegåelse af den med kemiske plantebeskyttelsesmidler forbundne giftfare: afgivet af landbrugsministeriets udvalg vedrørende farlige plantebeskyttelsesmidler

89 Betænkning om ændring af de gældende regler for førelse af folkeregistre m.v.: afgivet af det indenrigsministeriet den 9. januar 1945 nedsatte udvalg

90 Betænkning vedrørende den fremtidige udbygning af landevejsforbindelsen København-Køge: afgivet som 1. betænkning af det af ministeriet for offentlige arbejder under 27. august 1951 nedsatte udvalg vedrørende den fremtidige udbygning af de vestlige indfaldsveje til København

91 Betænkning angående revision af færdselsloven og loven om motorkøretøjer: afgivet af det af justitsministeriet den 1. december 1949 nedsatte udvalg

92 Betænkning ang. en endelig ordning af ejendoms- og afvandingsforholdene for Han Herreders Vejler.

93 Etablering af en offentlig erhvervsvejledning: udtalelse fra ungdomskommissionen samt indstilling afgivet af det af arbejds- og socialministeriet nedsatte raadgivende udvalg vedrørende den offentlige arbejdsanvisning

94 Betænkning angående socialrådgivervirksomhed i forsvaret samt økonomiske og sociale problemer i forbindelse med aftjening af værnepligt: afgivet af det af forsvarets velfærdstjeneste med forsvarsministerens bemyndigelse den 21. februar 1952 nedsatte arbejdsudvalg

95 Betænkning om boliger for invalider: afgivet af indenrigs- og boligministeriets udvalg af 31. juli 1952

96 Betænkning angående ændring af svangerskabslovgivningen m.v.: afgivet af den af justitsministeriet den 9. januar 1950 nedsatte kommission

97 Betænkning om nordisk pasfrihed : afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.

98 Rationaliseringsundersøgelsen på sindssygehospitalet ved Aarhus: betænkning II afgivet af det indenrigsministeriet under 9. februar 1946 nedsatte udvalg om sygeplejerskemanglen

99 Betænkning vedrørende forsorgen for talelidende: afgivet af en af socialministeriet under 12. maj 1949 nedsat kommission angående omorganisation af forsorgen for talelidende

100 Uddannelse af sygeplejersker m.m.: betænkning III afgivet af det af indenrigsministeriet under 9. februar 1946 nedsatte udvalg om sygeplejerskemanglen

101 Betänkande om udgivande av en nordisk parlamentarisk tidskriftspublikation: Nordisk Kontakt

102 Klientellet på arbejdsanstalterne: en undersøgelse foretaget på foranledning af det af socialministeriet nedsatte udvalg angående forsorgen for de i forsorgsloves kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer

103 Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under undervisningsministeriet hørende private skoler : afgivet af det af undervisningsministeriet den 27. oktober 1947 nedsatte udvalg

104 Betænkning vedrørende ændringer i beværterlovgivningen: afgivet af kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet

105 Betænkning om posttakster i den internordiske udveksling af breve: afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.

106 Betænkning angående oprettelse af et realkreditinstitut på Færøerne: afgivet af det af statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg

107 Betænkning afgivet af den af undervisningsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark ved foranstaltninger fra statens side

108 Formen for købstadkommunernes overslag og regnskaber: betænkning afgivet af det af indenrigsministeriet under 30. december 1948 nedsatte udvalg til overvejelse af en ændret affattelse af det ved indenrigsministeriets cirkulære af 16. december 1929 godkendte skema til brug ved affattelsen af købstadkommunernes budgetter og regnskaber

109 Betænkning vedrørende planglasbranchens konkurrenceforhold: afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission

110 Betænkning vedrørende fuld grundskyld: afgivet den 13. oktober 1954 af den af finansministeren nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmål i forbindelse med gennemførelse af fuld grundskyld

111 Betænkning om ændring af reglerne om adoption: afgivet af den ved kongelig resolution af 2. december 1949 nedsatte kommission

112 Betænkning vedrørende redningsvæsenets forhold

113 Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet under 28. december 1943 nedsatte udvalg til drøftelse af spørgsmålet om ændring af reglerne for ydelse af tilskud til de kommunale eksamensskoler uden for Københavns, Frederiksberg og Gentofte kommuner

114 Forslag angående brandalarmering over manuelt betjente telefoncentraler: betænkning afgivet den 26. november 1954 af udvalget vedrørende telefonisk alarmering

115 Betænkning om plejehjem for kronisk syge: afgivet af det af socialministeriet under 15. marts 1949 nedsatte udvalg til behandling af spørgsmål vedrørende plejestiftelser for kronisk syge

116 Betænkning vedrørende arbejdsløshedsøerne i Jylland: afgivet af den af arbejds- og boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission

117 Betænkning vedrørende forslag til de offentlige vejes bestyrelse m.m.: afgivet den 16. september 1954 af det af ministeriet for offentlige arbejder den 15. marts 1951 nedsatte vejlovsudvalg

118 Betænkning om posttakster i den internordiske udveksling af korsbåndsforsendelser og betænkning om takstsætningen i den internordiske teletrafik: afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.

119 Betænkning angående lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner: afgivet af det af statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg

120 Betænkning afgivet af den af undervisningsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark ved foranstaltninger fra statens side

121 Betænkning angående de motorsagkyndiges ansættelses- og lønforhold: afgivet af det af justitsministeriet den 12. juli 1952 nedsatte udvalg

122 Betænkning om sparemulighederne indenfor børneforsorgen: afgivet af det af arbejds- og socialministeriet under 28. november 1952 nedsatte udvalg

123 Betænkning om folkepension: afgivet af folkeforsikringskommissionen af 1948

124 Betænkning vedrørende børneforsorgens lønforhold: afgivet af et af socialministeriet den 6. juli 1954 nedsat udvalg

125 Betænkning angående kirker i Københavns omegn: afgivet af det af kirkeministeriet under den 10. april 1953 nedsatte udvalg

126 Betænkning om ændring af reglerne om fastsættelse af faderskab: afgivet af den ved kongelig resolution af 2. december 1949 nedsatte kommission

127 Betænkning angående afløsning af retten til fiskeri med ålegårde og andre særlige rettigheder til fiskeri på søterritoriet: afgivet af den af fiskeriministeriet under 24. januar 1952 nedsatte kommission

128 Betænkning vedrørende en særlig uddannelse af ledere og medarbejdere indenfor børneforsorgen: afgivet af det af arbejds- og socialministeriet den 8. marts 1947 nedsatte udvalg vedrørende uddannelse af ledere og medarbejdere til børneforsorgens institutioner

129 Betænkning vedrørende forsorgen for blinde og stærkt svagsynede: afgivet af en af socialministeriet under 7. april 1949 nedsat kommission angående omorganisation af forsorgen for blinde og stærkt svagsynede

130 Betænkning angående mulighederne for sikring af bebyggelse i marsken i Tønder og Ribe amter: afgivet den 15. juni 1955 af landbrugsministeriets udvalg af 16. august 1950

131 Betænkning angående realkreditten i fast ejendom på Færøerne: afgivet af det af statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg

132 Betænkning vedrørende forslag til et trafikråd for Storkøbenhavn: afgivet den 28. juni 1955 af den af boligministeriet den 4. december 1950 nedsatte kommission vedrørende samfærdselsforholdene i hovedstadsområdet

133 Betænkning afgivet af den ved undervisningsministeriets skrivelse af 3. februar 1954 nedsatte kunstkommission : Del 1

134 Betænkning angående revision af skibsregistreringslovgivningen m.v.: afgivet af den af handelsministeriet den 4. juni 1952 nedsatte kommission

135 Betænkning afgivet af udvalget vedrørende foranstaltninger mod olieforurening

136 Betænkning angående de i ferskvandsfiskeriloven indeholdte særregler for fiskeriet i Sønderjylland: afgivet af det af fiskeriministeriet under 12. juli 1951 nedsatte udvalg

137 Betænkning afgivet af den af ministeriet for offentlige arbejder nedsatte havne- og brotakstkommission af 1954 den 25. november 1955

138 Betænkning om samordning af de nordiske landes færdselslovgivning m.m.: afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.

139 Betænkning om foranstaltninger til bekæmpelse af prostitutionen: afgivet af udvalget til overvejelse af foranstaltninger overfor prostituerede kvinder og ændring af de gældende bestemmelser til modarbejdelse af prostitutionen

140 Betænkning vedrørende oprettelse af et levnedsmiddelinstitut: afgivet af det af indenrigsministeriet den 26. august 1954 nedsatte udvalg

141 Betænkning afgivet af byggelovsudvalget af 1948

142 Beretning fra handelsministeriets mælkekommission af 1949

143 Betænkning om de store fødselsårgange med særligt henblik på uddannelsesproblemet: afgivet af den af Arbejds- og Boligministeriet i december 1949 nedsatte arbejdsmarkedskommission

144 Betænkning afgivet af den af ministeren for offentlige arbejder under 23. april 1954 nedsatte privatbanekommission

145 Betænkning afgivet af den af arbejds- og socialministeriet den 21. oktober 1952 nedsatte lærlingekommission: afgivet af den af Arbejds- og Socialministeriet den 21. oktober 1952 nedsatte lærlingekommission

146 Betænkning om værdifaste obligationer m.v.: afgivet af det af finansministeren den 21. oktober 1954 nedsatte udvalg

147 4. betænkning afgivet af søfartskommissionen af 1947 angående I) uddannelse af navigatører - II) revision af lov om eksaminer for skibsmaskinister m.m. af 19. marts 1930 - III) revision af lov om sønæring af 28. februar 1916 med senere ændringer

148 Betænkning om forbedring af varmeøkonomien i beboelsesejendomme m.v.: afgivet af Boligministeriets udvalg for byggningsopvarmning

149 Betænkning om de retspsykiatriske undersøgelser i straffesager: afgivet af kommissionen til overvejelse af spørgsmål vedrørende de retspsykriatriske undersøgelser i straffesager

150 Betænkning vedrørende kvalitetsmærkning: afgivet af den af handelsministeriet under 10. februar 1950 nedsatte kommission angående kvalitetsmærkning m.v.

151 Betænkning angående forslag til lovbestemmelser vedr. værnepligtige meniges friheder specielt med henblik på en ændret affattelse af militær retsplejelov par. 44: afgivet af det af forsvarsministeren den 5. marts 1954 nedsatte udvalg

152 Betænkning om en nyordning af de kulturhistoriske lokalmuseers forhold: afgivet af undervisningsministeriets provinsmuseumsnævn

153 Betænkning I-II vedrørende landbrugets kreditforhold: afgivet af den af indenrigs- og boligministeriet den 27. maj 1953 nedsatte kommission

154 Samarbejdsproblemer i Danmarks økonomiske politik: rapport fra formandskabet for det af finansministeren den 14. december 1955 i henhold til folketingsbeslutning af 25. november 1955 nedsatte udvalg

155 Kommissionen angående en Storebæltsbro: foreløbig betænkning om tekniske problemer ved tilvejebringelse af en fast forbindelse over Storebælt

156 Betænkning om revision af anordning af 4. april 1929 om apotekervarer: afgivet af den af indenrigsministeriet den 20. november 1952 nedsatte kommission

157 Betænkning vedrørende byudviklingsplan for Køge-egnens byudviklingsområde

158 Betænkning vedrørende ændringer i den militære retsplejelovgivning: afgivet af det af forsvarsministeriet den 5. marts 1954 nedsatte udvalg

159 Betænkning angående sammenslutningers og institutioners landbrugsjord: afgivet af den af landbrugsministeriet ved skrivelse af 8. september 1949 nedsatte kommission angående udstykning af jorder tilhørende stiftelser m.v., overgang af forpagtnings- og lejeforhold under godserne til frit eje samt revision af lovgivningen om brug af huse på landet: (kommissionens 2. og afsluttende betænkning)

160 Betænkning II afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende fødselshjælp m.v.

161 De bymæssige kommuner: betænkning afgivet af det af indenrigsministeriet under 21. oktober 1952 nedsatte udvalg med den opgave at foretage en undersøgelse af de bymæssigt bebyggede sognekommuners særlige forhold

162 Betænkning vedrørende oprettelse af en fællesnordisk husholdningshøjskole: afgivet af et nordisk udvalg

163 Betænkning angående revision af dykkerlovgivningen: afgivet af det af handelsministeriet den 9. august 1954 nedsatte udvalg

164 Betænkning om højesteretssagførerprøven, offentlig votering i Højesteret, bevisumiddelbarhed ved Højesteret og Højesterets kompetence i straffesager: afgivet af det af justitsministeriet den 2. marts 1955 nedsatte udvalg

165 Betænkning afgivet af kommissionen af 29. marts 1952 vedrørende statens sindssygevæsen

166 Slutbetænkning: afgivet af den nordiske parlamentariske komite for friere samfærdsel m.m.

167 Betænkning om politiets og arrestvæsenets fremtidige ordning på Færøerne: afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 26. september 1955 nedsatte udvalg

168 Betænkning vedrørende uddannelse af hospitalslaboranter: afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg

169 Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg til undersøgelse af mulighederne for at erstatte den almindelige filosofiske prøve med et højskoleophold

170 Betænkning vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut: afgivet af det af socialministeriet den 3. marts 1955 nedsatte udvalg

171 Betænkning vedrørende skattefri afskrivninger og skattefri henlæggelser til investeringsfonds: afgivet den 18. februar 1957 af det af finansministeren nedsatte udvalg til undersøgelse af spørgsmål om skattefri afskrivninger, skattefri henlæggelser til investeringsfonds og opgørelse af varelagre

172 Betænkning vedrørende underpantsætning af løsøre: afgivet af det af justitsministeriet den 9. maj 1955 nedsatte udvalg

173 Betænkning vedrørende statens tjeneste- og lejeboliger: afgivet af udvalget af 17. november 1952

174 Betænkning om ændring af reglerne om forældelse af gældsfordringer: afgivet af den ved justitsministeriets skrivelse af 13. april 1951 udpegede delegerede

175 Betænkning om revision af reglerne om førerprøver og førerbeviser m.v.: afgivet af det af justitsministeriet den 2. september 1955 nedsatte udvalg

176 Betænkning vedrørende teglværksbranchens konkurrenceforhold: afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission

177 Der er ikke udkommet en betænkning med dette nummer

178 Højskoleeleverne 1955: en statistisk undersøgelse foretaget af undervisningsministeriets udvalg vedrørende folkehøjskolen

179 Betænkning om ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne: afgivet af det ved justitsministeriets skrivelse af 24. februar 1952 nedsatte udvalg 180 Betænkning angående en lovgivning om registrering af rettigheder over luftfartøjer: afgivet af det af justitsministeriet den 13. juni 1950 nedsatte udvalg

180 Betænkning angående en lovgivning om registrering af rettigheder over luftfartøjer : afgivet af det af justitsministeriet den 13. juni 1950 nedsatte udvalg

181 Betænkning vedrørende børneforsorgens administration m.v.: afgivet af det af arbejds- og socialministeriet den 15. oktober 1953 nedsatte udvalg

182 Betænkning om omlægning af restaurationsafgiften

183 Betænkning vedrørende sømandsskat

184 Betænkning angående lovgivningen om forsikringsvirksomhed: afgivet af det af handelsministeren under 15. oktober 1952 nedsatte udvalg

185 Betænkning om åndssvageforsorgens problemer: afgivet af det af socialministeriet under 30. april 1954 nedsatte udvalg: afsnit I

186 1.-2. betænkning afgivet af arbejdsretskommissionen af 1956: nedsat af økonomi- og arbejdsministeriet i august 1956

187 Boligtilsyn og sanering: betænkning afgivet af den af boligministeriet den 22. oktober 1949 nedsatte kommission

188 Vejledning i fremstilling af skolebøger: betænkning vedrørende skolebøgers udførelse afgivet af undervisningsministeriets udvalg af 3. august 1955

189 Betænkning vedrørende uddannelsen af husholdningslærerinder: afgivet af et af undervisningsministeriet nedsat udvalg

190 Betænkning vedrørende uddannelse af lærere til undervisning af talelidende, svagthørende og læseretarderede børn i folkeskolen: afgivet af undervisningsministeriets udvalg af 25. august 1955 vedrørende særundervisning

191 Betænkning vedrørende børneforsorgens administration m.v. : afgivet af det af arbejds- og socialministeriet den 15. oktober 1953 nedsatte udvalg

192 Gemensam nordisk hälsovårdsutbildning: betänkande av nordiska kommitten för hälsovårdsutbildning

193 Betænkning afgivet af den ved undervisningsministeriets skrivelse af 3. februar 1954 nedsatte kunstkommission : Del 2

194 Udbygning af den danske lønstatistik: redegørelse fra det af arbejds- og socialministerierne nedsatte udvalg vedrørende arbejdsmarkedsstatistik

195 Betænkning angående rationalisering af ordningen med hensyn til de i færdselsloven omhandlede undersøgelser og prøver: afgivet af det af justitsministeriet den 7. december 1955 nedsatte udvalg

196 Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954

197 Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954 : Forslag til lov om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd

198 Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954 : Forslag til lov om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd

199 Betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker: udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

200 Betænkning vedrørende Hammerknuden: afgivet af det af statsministeriet den 28. december 1956 nedsatte udv